Търговище ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Център за административно обслужване
Работно време 08:30 - 17:00
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


 

За прием на документи и информация за услугите:

Служителите в Център за административно обслужване

Адрес: община Търговище, гр. Търговище 7700, пл.„Свобода”, в сградата на община Търговище.

Деловодство – административни и технически услуги:

 • 0601/ 6 87 15;

 • 0601/ 6 87 18;

 • 0601/ 6 87 16;

Работно време: от 08:30 до 17:00 часа без прекъсване


 Информация за предоставяне на услуги:

 • Услугите се предоставят по електронен път на Ниво 2.

 • Образец на заявленията може да намерите на интернет адрес: http://targovishte.bg/uslugi/;

 • Заявителят е длъжен да предостави телефон или електронна поща, ако разполага с такива.


Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за административно обслужване,с подаване на писмено заявление по образец;

 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

 • Чрез лицензиран пощенски оператор


Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

 • като вътрешна куриерска пратка;

 • като международна препоръчана пощенска пратка;


Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

 • на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;

 • по банкова сметка:
  IBAN: BG60UBBS80028413869000
  BIC: UBBSBUSF
  „Обединена българска банка“ АД

Информация на кодове за вид плащане за сметки можете да намерите на адрес: http://targovishte.bg/index.php?nav=24

 • С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за административно обслужване