TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-Търгове
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

УСЛОВИЯ

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСРПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА 254 ПРОСТРАНСТВЕНИ КУБ. М. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ПО КМЕТСТВА, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

Заповед за откриване на процедура - изтегли 

Заявление за участие образец 1- изтегли

 Ценово предложение образец 8 - изтегли

Договор за извършване на товарене, транспортиране, разтоварване - изтегли

Декларация образец 2 - изтегли

Декларация образец 3 - изтегли

Декларация образец 4 - изтегли

Декларация образец 5 - изтегли

Декларация образец 6 - изтегли

Декларация образец 7 - изтегли


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламен билборд – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Симеон“, кв. 18 по плана на Промишлена зона в град Търговище, за рекламна дейност, с площ 6.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 104.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се на покрива в сградата на училището в село Руец, община Търговище, съгласно АПОС № 2948/01.09.2004 г., за поставяне на три броя антени за интернет, с площ 1.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 200.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Република“, кв. 173 в град Търговище, за търговска дейност, с площ 75.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена 2019.60 лв./год. без ДДС

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 02.11.2020 г. на каса № 16 в Център за административно обслужване на Община Търговище.

Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Център за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 02.11.2020 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 04.11.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

              ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на Спортна зала „Неделчо Камов“ в град Търговище, за извършване на услуги, с площ 23.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 431.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламен билборд – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Симеон“, кв. 18 по плана на Промишлена зона в град Търговище, за рекламна дейност, с площ 6.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 104.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 24.09.2020 г. на каса № 16 в Център за административно обслужване на Община Търговище.

Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Център за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 24.09.2020 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 28.09.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

             ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на кметството в село Росина, за медицинска дейност, с площ 25.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 180.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламен билборд – частна общинска собственост, находящ се на ъгъла на ул. „Васил Левски“ и ул. „Скопие“ в град Търговище, за рекламна дейност, с площ 12.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 1 728.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на кметството в село Дралфа, за медицинска дейност, с площ 104.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 749.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 48, находящо се на IV-ти етаж в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, за медицинска дейност, с площ 42.08 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 606.00 лв./год. без ДДС.

5. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находящ се в УПИ III, кв. 8, по плана на село Вардун, община Търговище, за търговска дейност, с площ 40.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 576.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 10.08.2020 г. на каса № 16 в Център за административно обслужване на Община Търговище.

Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Център за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 10.08.2020 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 13.08.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

  

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

             ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на кметството в село Росина, за медицинска дейност, с площ 25.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 180.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламен билборд – частна общинска собственост, находящ се на ъгъла на ул. „Васил Левски“ и ул. „Скопие“ в град Търговище, за рекламна дейност, с площ 12.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 1 728.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на рекламно-информационен елемент (РИЕ), находящ се в ПИ  № 73626.505.591, кв. 2, Промишлена зона в град Търговище, с рекламна площ 1.50 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 26.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на Спортна зала „Неделчо Камов“ в град Търговище, за извършване на услуги, с площ 23.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 431.00 лв./год. без ДДС.

5. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на I-ви етаж в сградата на читалището в село Баячево, за медицинска дейност, с площ 36.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 260.00 лв./год. без ДДС.

6. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на кметството в село Дралфа, за медицинска дейност, с площ 104.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 749.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 06.07.2020 г. на каса № 16 в Център за административно обслужване на Община Търговище.

Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Център за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 06.07.2020 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 09.07.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

  

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

  ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находящ се в кв. „Запад“, до блок 36 в град Търговище, за търговска дейност, с площ 25.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 432.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находящ се в кв. „Запад“, до блок 36 в град Търговище, за търговска дейност, с площ 48.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 830.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в кметствата на село Давидово с площ 34.00 кв.м., село Острец с площ 38.00 кв.м., село Руец с площ 40.00 кв.м., село Съединение с площ 27.00 кв.м., село Черковна с площ 17.00 кв.м. и в сградата на бивша баня в село Голямо Соколово с площ 12.00 кв.м., за разполагане на пощенски, телефонни и телеграфни станции, за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 2 420.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на кметството в село Росина, за медицинска дейност, с площ 25.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 180.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 10.02.2020 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 10.02.2020 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 12.02.2020 г. от 10.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

             ОБЯВЯВА:

 

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 40, находящо се на IV-ти етаж в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, за административен офис, с площ 15.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална конкурсна цена – 864.00 лв./год. без ДДС.

Kонкурсни условия и изисквания към участниците в конкурса:

2.1. Участниците в конкурса трябва да представят документ, удостоверяващ представителството им на ЮЛ, упражняващо лечебна дейност.

2.2. Помещението да се използва за административен офис.

2.3. В предоставеното помещение не може да се осъществява търговска дейност.

Върху постигнатите на конкурса наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на конкурсните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на конкурсните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 27.01.2020 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в конкурса се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 27.01.2020 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на конкурсната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 29.01.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

              ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находящ се в кв. „Запад“, до блок 36 в град Търговище, за търговска дейност, с площ 25.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 432.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находящ се в кв. „Запад“, до блок 36 в град Търговище, за търговска дейност, с площ 48.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 830.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сграда – столова на бивше поделение КЕЧ в поземлен имот с идентификатор 73626.504.707 в град Търговище, за складова дейност, с площ 320.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена –         3 802.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в кметствата на село Давидово с площ 34.00 кв.м., село Острец с площ 38.00 кв.м., село Руец с площ 40.00 кв.м., село Съединение с площ 27.00 кв.м., село Черковна с площ 17.00 кв.м. и в сградата на бивша баня в село Голямо Соколово с площ 12.00 кв.м., за разполагане на пощенски, телефонни и телеграфни станции, за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 2 420.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 17.12.2019 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 17.12.2019 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 19.12.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

             ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находящ се в кв. „Запад“, до блок 36 в град Търговище, за търговска дейност, с площ 25.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 432.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находящ се в кв. „Запад“, до блок 36 в град Търговище, за търговска дейност, с площ 48.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 830.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващо помещение, находящо се в сграда – столова на бивше поделение КЕЧ в поземлен имот с идентификатор 73626.504.707 в град Търговище, за складова дейност, с площ 320.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена –         3 802.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в кметствата на село Давидово с площ 34.00 кв.м., село Острец с площ 38.00 кв.м., село Руец с площ 40.00 кв.м., село Съединение с площ 27.00 кв.м., село Черковна с площ 17.00 кв.м. и в сградата на бивша баня в село Голямо Соколово с площ 12.00 кв.м., за разполагане на пощенски, телефонни и телеграфни станции, за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 2 420.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 04.11.2019 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 04.11.2019 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 06.11.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

               ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на бившата селска баня в село Голямо Соколово, за услуги, с площ 70.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 1 008.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение в бивша баня, находящо се в село Подгорица, за медицинска дейност, с площ 50.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 360.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост за поставяне на рекламен билборд, находящ се на ъгъла на бул. „Трайко Китанчев“ и бул. „Александър Стамболийски“, УПИ I, кв. 8 в град Търговище, с двустранна площ 24.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 485.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост за поставяне на рекламен билборд, находящ се на бул. „Цар Освободител“, УПИ I, кв. 178 в град Търговище, с двустранна площ 24.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 485.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 09.09.2019 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 09.09.2019 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 11.09.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 

 


 

На 07.08.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлени имоти.

Заповед - изтегли

Публикувана на 22 юли 2019 г.


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

              ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 49 на IV-ти етаж, находящо се в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, за медицинска дейност, с площ 42.08 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 606.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находящ се в кв. „Запад“ източно от блок 48 в град Търговище, за търговска дейност, с площ 24.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 420.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находящ се на ул. „Васил Левски“, кв. 33 в град Търговище, за продажба на билети, с площ 12.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 1 728.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 18.06.2019 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 18.06.2019 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 19.06.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ  

  ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на I-ви етаж в сградата на Спортна зала „Дечко Стефанов“, вход от ул. „Христо Ботев“ в град Търговище, за търговска дейност, с площ 114.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 13 133.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на здравната служба в село Бистра, за извършване на медицинска дейност, с площ 18.54 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 135.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, отреден за съоръжения на инженерно-техническа инфраструктура (кладенец), находящ се в поземлен имот  с идентификатор № 73626.513.104 (УПИ VII, кв. 6), местност „Парка“ в град Търговище, за вододобив, с площ 307.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 1 350.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламна касета - частна общинска собственост, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“, в зелената площ до бл. 34, кв. 1 в град Търговище, с двустранна рекламна площ 4.32 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 180.00 лв./год. без ДДС.

5. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 2, находящо се на III-ти етаж в СЗ „Дечко Стефанов“ на ул. „Христо Ботев“ № 14 в град Търговище, за офис, с площ 15.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 864.00 лв./год. без ДДС.

6. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион за инкасиране на вода, находящ се на бул. „Сюрен“, пред блок 27 в град Търговище, за извършване на услуги, с площ 18.45 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 1 330.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 28.05.2019 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 28.05.2019 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 29.05.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69. 

 

 


 

Заповед  № З-ОП-33/30.04.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 317 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище

Публикувана на 30.04.2019 г.


Заповед З-ОП-29/18.04.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи

 

Публикувана на 18.04.2019 г.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

           ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на I-ви етаж в сградата на Спортна зала „Дечко Стефанов“, вход от ул. „Христо Ботев“ в град Търговище, за търговска дейност, с площ 114.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 13 133.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на здравната служба в село Бистра, за извършване на медицинска дейност, с площ 18.54 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 135.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ терен за инсталиране на кафе автомат, находящ се в сградата на ПФА „Мизия“ на ул. „Стефан Куцаров“ в град Търговище, с площ 1.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 70.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 17.04.2019 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 17.04.2019 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 18.04.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

  

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

           ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ рекламна табела, находяща се на ул. „Васил Левски“ (срещу магазин „Тони М“) в град Търговище, за рекламна дейност, с едностранна площ 2.97 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 428.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се на I-ви етаж в сградата на Спортна зала „Дечко Стефанов“, вход от ул. „Христо Ботев“ в град Търговище, за търговска дейност, с площ 114.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 13 133.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 06.02.2019 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 06.02.2019 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 07.02.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за инсталиране на кафе машина, находящ се във фоайето на II-ри етаж в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, с площ 1.00 кв.м, за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 139.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион на ъгъла на ул. „Богомил“ и ул. „Капитан Данаджиев“ в град Търговище, до I СУ „Св. Св. Седмочисленици“, за търговска дейност, с площ 10.25 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 355.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на кметството в кв. „Въбел“ на град Търговище, за медицинска дейност, с площ 32.50 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 258.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ три сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 73626.504.195 (УПИ VI, кв. 4), промишлена зона на град Търговище, за производствена дейност, с обща площ 2 098.00 кв.м., за срок от 10 (десет) години и начална тръжна цена – 16 620.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 08.01.2019 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 08.01.2019 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 09.01.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 


 

На 10.01.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлени имоти - изтегли


 

На 09.01.2019 г. от 11.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване - изтегли

 


 

На 06.12.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлени имоти - изтегли


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

            ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за инсталиране на кафе машина, находящ се във фоайето на II-ри етаж в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, с площ 1.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 139.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламна касета – частна общинска собственост, находяща се на бул. „Митрополит Андрей“, кв. 137, в зелената площ между пътните платна, в близост до Библиотека „Петър Стъпов“ в град Търговище, за рекламна дейност, с двустранна площ 4.32 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 299.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламен билборд – частна общинска собственост, находящ се на ъгъла на ул. „Трети март“ и ул. „Цар Освободител“ в град Търговище, за рекламна дейност, с двустранна площ 24.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 1 660.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение от автоспирка, находящо се в центъра на с. Здравец, за търговска дейност, с площ 13.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 319.00 лв./год. без ДДС.

5. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за инсталиране на кафе автомат, находящ се в сградата на „Център за младежки дейности и инициативи“ на ул. „Христо Ботев“ в град Търговище, с площ 1.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 70.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 04.12.2018 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 04.12.2018 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 05.12.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 

 

 


 

На 07.11.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти, находящи се в землището на село Търновца - изтегли

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

                   ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за инсталиране на кафе машина, находящ се във фоайето на II-ри етаж в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, с площ 1.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 139.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение във фоайето на IV-ти етаж, находящо се в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, за медицинска дейност, с площ 13.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 188.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 49 на IV-ти етаж, находящо се в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, за медицинска дейност, с площ 42.08 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 606.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 22.10.2018 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 22.10.2018 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 23.10.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 

 


 

На 04.10.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлени имоти - изтегли

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

         ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за инсталиране на кафе машина, находящ се в Информационния център на Община Търговище, в близост до зала „Христо Самсаров“, с площ 1.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 144.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион за продажба на печатни издания, находящ се в поземлен имот с идентификатор 73626.507.652 по Кадастрална карта на град Търговище (пл. Независимост), с площ 2.50 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 720.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион за продажба на печатни издания, находящ се на ул. „П. Р. Славейков“, под колонадата на Дом на науката и техниката в град Търговище, с площ 2.50 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 350.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение, за извършване на търговска дейност, находящо се на ъгъла на ул. „Опълченска“ и ул. „Гълъбец“ в град Търговище, с площ 28.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена   900.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 07.09.2018 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 07.09.2018 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 10.09.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 

 


 

На 28.08.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлени имоти, по местонахождение - изтегли

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение на I-ви етаж от кметството на село Руец (съгласно АПОС № 3006/17.09.2004 г.), за извършване на фризьорски услуги, с площ 15.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 220.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 45 на IV-ти етаж, находящо се в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, за стоматологична дейност, с площ 42.08 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 606.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 08.08.2018 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до 16.30 ч. на 08.08.2018 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.

Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 09.08.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

  


 

На 21.06.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти

Изтегли


 

На 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти

Изтегли


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за инсталиране на кафе машина, находящ се във фоайето на II-ри етаж в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, с площ 1.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 139.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ рекламна табела, находяща се на ул. „Васил Левски“ (срещу магазин „Тони М“) в град Търговище, за рекламна дейност, с едностранна площ 2.97 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 428.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени – публична общинска собственост, със срок на наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена, както следва:

3.1. Терен за инсталиране на кафе машина, находящ се във фоайето на III-ти етаж в административната сграда на Община Търговище, с площ 1.00 кв.м., начална тръжна цена – 144.00 лв./год. без ДДС.

3.2. Терен за инсталиране на кафе машина, находящ се в Информационния център на Община Търговище, в близост до зала „Христо Самсаров“, с площ 1.00 кв.м., начална тръжна цена – 144.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, със срок на наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена, както следва:

4.1. Помещение № 13 на II-ри етаж, находящо се в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, за дентална дейност, с площ 42.08 кв.м., начална тръжна цена – 606.00 лв./год. без ДДС.

4.2. Помещение № 31 на III-ти етаж, находящо се в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, за медицинска дейност, с площ 40.82 кв.м., начална тръжна цена – 588.00 лв./год. без ДДС.

5. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ павилион, за извършване на търговска дейност, находящ се на ъгъла на ул. „Опълченска“ и ул. „Одрин“ в град Търговище, с площ 75.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена 2 020.00 лв./год. без ДДС.

6. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламен билборд – частна общинска собственост, находящ се на ъгъла на ул. „Гладстон“ и ул. „Цар Симеон“ в град Търговище, с двустранна площ 12.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 1 728.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 13.06.2018 г. в стая № 61 на Общината. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Общината до 16.30 ч. на 13.06.2018 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 14.06.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 43 на IV етаж, находящо се в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, за стоматологична дейност, с площ 42.08 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 606.00 лв./год. без ДДС.

 

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ павилион, за извършване на услуги, находящ се на ъгъла на ул. „Опълченска“ и ул. „Страцин“ в град Търговище, с площ 70.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 943.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за инсталиране на кафе машина, находящ се във фоайето на II-ри етаж в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, с площ 1.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 139.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ рекламна табела, находяща се на ул. „Васил Левски“ (срещу магазин „Тони М“) в град Търговище, за рекламна дейност, с едностранна площ 2.97 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 428.00 лв./год. без ДДС.

5. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в центъра на село Лиляк, кв. 63Б, за търговска дейност, с площ 76.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена –          2 189.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 14.05.2018 г. в стая № 61 на Общината. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Общината до 16.30 ч. на 14.05.2018 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 15.05.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

  

 


 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 от НПУРОИ, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение № 6 по Протокол № 33 от 22.02.2018 г. на Общински съвет Търговище и заповед № З-ОП-16 от 14.03.2018 г. на кмета на Община Търговище

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

ОБЯВЯВА:

 

1. На 03.04.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земеделски земи отредени „за земеделски труд и отдих”, както следва:

 

1.1. Местност „Драка”

1.1.1. ПИ № 73626.159.197 с площ 842.00 кв.м., категория „трета” (съгласно АОС № 1251 от 03.05.2012 г.) при начална тръжна цена 1 897.00 лв. без ДДС.

1.1.2. ПИ № 73626.176.143 с площ 453.00 кв.м., категория „пета” (съгласно АОС № 2529 от 01.02.2016 г.) при начална тръжна цена 788.00 лв. без ДДС.

2. Тръжната документация ще се закупува в стая № 41, ет. 2 на Община Търговище до 12.00 ч. на 02.04.2018 г. при цена 30.00 лв. (с ДДС) платими в касата на Общината.

3. Определен е депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена, който да се внася в стая № 61 на Община Търговище или по банкова сметка IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка ОББ АД клон Търговище UBBSBGSF до 16.00 ч. на 02.04.2018 г.

4. Определен е краен срок за подаване на предложенията за участие в търга – 16.00 ч. на 02.04.2018 г. Същите да се подават в непрозрачен запечатан плик в център за обслужване на гражданите – гише № 5.

5. Спечелилият търга участник освен постигнатата тръжна цена ще заплати и:

5.1. 2% разноски върху постигнатата тръжна цена, обложени с 20 % ДДС;

5.2. 2% местен данък върху постигнатата тръжна цена;

5.3. Стойността на разходите по изготвяне пазарната оценка на имотите.

6. На основание чл. 51, ал. 3 от НПУРОИ, допускането на кандидатите за участие в търга ще се извършва в открито заседание на тръжната комисия.

За справки и допълнителна информация ет. 2, стая № 41, телефон  0601/68602.

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион за продажба на царевица, сладолед, памук и сок, находящ се на ъгъла на ул. „Васил Левски“ и ул. „Епископ Софроний“ в град Търговище, с площ 3.60 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 1037.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион за продажба на сладолед и палачинки, находящ се в поземлен имот № 73626.511.268, част от УПИ VI-„озеленена територия за широко обществено ползване“, кв. 178 на град Търговище срещу Художествена галерия „Никола Маринов“ (в непосредствена близост до детската площадка), с площ 5.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 692.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ павилион, находящ се на ул. „Граф Игнатиев“ в град Търговище, за търговска дейност, с площ 75.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 2020.00 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион за бързо хранене, находящ се в УПИ I, кв. 24 по плана на кв. Въбел, с площ 40.50 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 1400.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 03.04.2018 г. в стая № 61 на Общината. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Общината до 16.30 ч. на 03.04.2018 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 04.04.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, находящ се на ъгъла на ул. „Г. Бенковски“ и ул. „П. Славейков“ в град Търговище, за търговска дейност, с площ 15 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена - 2074.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 43 на IV етаж, находящо се в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище, за стоматологична дейност, с площ 42.08 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 606.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 46 на IV етаж, находящо се в сградата на ул. „Преслав“ № 14 в град Търговище , за стоматологична дейност, с площ 42.08 кв.м., за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена – 606.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 22.01.2018 г. в стая № 61 на Общината. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Общината до 16.30 ч. на 22.01.2018 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 23.01.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

 

 

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ  

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – крайпътна реклама върху 53 броя стълбове за улично осветление, всяко с площ двустранно 1.66 кв.м., със срок за наемане 5 (пет) години, с начална тръжна цена 12 670.00 лв./год. без ДДС, находящи се както следва:

1.1. Входно-изходна артерия откъм град София – по продължението на ул. „Цар Освободител“ до кръстовището с ул. „Паисий“ и ул. „Трети март“ – 8 броя;

1.2. Входно-изходна артерия откъм град Шумен – по продължението на ул. „Никола Маринов“ до кръстовището с ул. „Васил Левски“ и района около Автогарата – 8 броя;

1.3. От кръговото кръстовище при бензиностанцията на OMV по продължението на ул. „Александър Стамболийски“ до кръстовището с бул. „Митрополит Андрей“ – 11 броя;

1.4. По продължението на ул. „Кюстенджа“ и ул. “Васил Левски“ до кръстовището с ул. “Никола Маринов“ - 9 броя;

1.5. Входно-изходна артерия откъм град Велики Преслав – по ул. „Кюстенджа“ от ул. „Паисий“ до блока на ул. “Кюстенджа № 85 – 4 броя;

1.6. Ул. „Стефан Караджа“ от кръстовището с ул. „Кюстенджа“ до ул. „Епископ Софроний“ – 6 броя;

1.7. Ул. „Стефан Караджа“ от кръстовището с ул. „Епископ Софроний“ до ул. „Никола Маринов“ – 7 броя.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламен билборд – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Митрополит Андрей“, преди „Професионална гимназия по земеделие“ град Търговище, с рекламна площ 24.00 кв.м., със срок за наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 1660.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ II-ри етаж от старо училище в село Буйново, с площ 163 кв.м., със срок за наемане 5 (пет) години, за склад за съхранение на орехи и начална тръжна цена – 881 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Участникът спечелил търга по т. 1 от обявата се задължава да изработи и поддържа за собствена сметка РИЕ със същите материали и размери за нуждите на Община Търговище, симетрично разположени на тези, които ще постави.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 29.01.2018 г. в стая № 61 на Общината.

Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Общината до 16.30 ч. на 29.01.2018 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 30.01.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69

 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – крайпътна реклама върху 53 броя стълбове за улично осветление, всяко с площ двустранно 1.66 кв.м., със срок за наемане 5 (пет) години, с начална тръжна цена 12 670.00 лв./год. без ДДС, находящи се както следва:

1.1. Входно-изходна артерия откъм град София – по продължението на ул. „Цар Освободител“ до кръстовището с ул. „Паисий“ и ул. „Трети март“ – 8 броя;

1.2. Входно-изходна артерия откъм град Шумен – по продължението на ул. „Никола Маринов“ до кръстовището с ул. „Васил Левски“ и района около Автогарата – 8 броя;

1.3. От кръговото кръстовище при бензиностанцията на OMV по продължението на ул. „Александър Стамболийски“ до кръстовището с бул. „Митрополит Андрей“ – 11 броя;

1.4. По продължението на ул. „Кюстенджа“ и ул. “Васил Левски“ до кръстовището с ул. “Никола Маринов“ - 9 броя;

1.5. Входно-изходна артерия откъм град Велики Преслав – по ул. „Кюстенджа“ от ул. „Паисий“ до блока на ул. “Кюстенджа № 85 – 4 броя;

1.6. Ул. „Стефан Караджа“ от кръстовището с ул. „Кюстенджа“ до ул. „Епископ Софроний“ – 6 броя;

1.7. Ул. „Стефан Караджа“ от кръстовището с ул. „Епископ Софроний“ до ул. „Никола Маринов“ – 7 броя.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламен билборд – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Митрополит Андрей“, преди „Професионална гимназия по земеделие“ град Търговище, с рекламна площ 24.00 кв.м., със срок за наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 1660.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ II-ри етаж от старо училище в село Буйново, с площ 163 кв.м., със срок за наемане 5 (пет) години, за склад за съхранение на орехи и начална тръжна цена – 881 лв./год. без ДДС.

4. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда за култура, находяща се на ул. „Любен Каравелов” № 18, кв. 155, УПИ XIII, имот 430 в град Търговище, с площ 86 кв.м., със срок за наемане 5 (пет) години, за осъществяване на образователна дейност и начална тръжна цена – 1363.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Участникът спечелил търга по т. 1 от обявата се задължава да изработи и поддържа за собствена сметка РИЕ със същите материали и размери за нуждите на Община Търговище, симетрично разположение на тези, които ще постави.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 18.12.2017 г. в стая № 61 на Общината. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Общината до 16.30 ч. на 18.12.2017 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 19.12.2017 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6-86-02.


 


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 ОБЯВЯВА

 

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-117 от 20.11.2017 г. на кмета на Община Търговище

 

 

№ по ред

О Б Е К Т

Площ

кв.м.

Нач. годишна конкурсна  цена в лв.

1.

Стая № 5 на II-ри етаж в сградата на СЗ „Дечко Стефанов”, за офис на партия

15.00

144.00

 

            Срок за наемане на помещението – до изтичане мандата на 44-то Народно събрание.

Конкурсни условия и изисквания към участниците в конкурса:

1. Участниците в конкурса трябва да имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава в 44-то Народно събрание или да са получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори.

2. Помещението да се използва за осъществяване дейността на политическите партии.

3. В предоставеното помещение не може да се осъществява търговска дейност.

Върху постигнатата на конкурса наемна цена ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на конкурсната документация – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна цена.

Краен срок за заплащане на конкурсните документи и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 11.12.2017 г. в стая № 61 на Общината. Предложенията за участие в конкурса се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Общината до 16.30 ч. на 11.12.2017 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, наименованието на участникът, както и неговия адрес. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на конкурсната комисия и присъствието им е задължително.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 12.12.2017 г. от 14.00 ч. в зала № 74 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6-86-02.

 


 

Община Търговище обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земеделски земи отредени „за земеделски труд и отдих”, на 18 септември 2017 г.

 

  

 


 

Община Търговище обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, на 20 септември 2017 г.


 Община Търговище обявява публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

 

на основание заповед № З-ОП-95 от 29.08.2017 г. на кмета на Община Търговище


 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

           ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, за поставяне на павилион с площ 7.20 кв.м., находящ се в ПИ № 73626.508.112 по Кадастралната карта на град Търговище (на ъгъла до бл. 34 в кв. „Запад”), със срок за наемане 5 (пет) години, за продажба на закуски и начална тръжна цена – 1037.00 лв./год. без ДДС.

2. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост, за поставяне на павилион с площ 5.00 кв.м., находящ се на пл. „Независимост” в град Търговище, със срок за наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 1440.00 лв./год. без ДДС.

3. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, със срок за наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена, както следва:

3.1. Помещение № 48 на IV-ти етаж с площ 42.08 кв.м., находящо се в сградата на ул. „Преслав” № 14 в град Търговище, за осъществяване на медицинска дейност и начална тръжна цена – 606.00 лв./год. без ДДС.

3.2. Помещение на I-ви етаж с площ 16.00 кв.м., находящо се в сградата на кметство село Голямо Ново, кв. 35, УПИ XXIII, за осъществяване на дентална медицина и начална тръжна цена – 116.00 лв./год. без ДДС.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена без ДДС.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 10.07.2017 г. в стая № 61 на Общината. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Общината до 16.30 ч. на 10.07.2017 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търгът ще се проведе на 11.07.2017 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6-86-02.

 

 


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 от НПУРОИ, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение № 9 по Протокол № 23 от 31.05.2017 г. на Общински съвет - Търговище и заповед № З-ОП-67 от 28.06.2017 г. на кмета на Община Търговище

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА:

 

1. На 18.07.2017 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земеделски земи отредени „за земеделски труд и отдих”, както следва:

1.1. Местност „Драка”

1.1.1. ПИ № 73626.160.346 с площ 1046.00 кв.м., категория „пета” (съгласно АОС № 2640/18.03.2016 г.) при начална тръжна цена 1 810.00 лв. без ДДС.

1.2. Местност „Кованлъка”

1.2.1. ПИ № 73626.179.222 с площ 462.00 кв.м., категория „четвърта” (съгласно АОС № 772/20.04.2010 г.) при начална тръжна цена 1 063.00 лв. без ДДС.

1.2.2. ПИ № 73626.180.6 с площ 930.00 кв.м., категория „пета” (съгласно АОС № 2854/05.05.2017 г.) при начална тръжна цена 2 083.00 лв. без ДДС.

1.3. Местност „Серсема”

1.3.1. ПИ № 73626.528.1081 с площ 1020.00 кв.м., категория „четвърта” (съгласно АОС № 2479/14.09.2015 г.) при начална тръжна цена 2 346.00 лв. без ДДС.

1.3.2. ПИ № 73626.528.1082 с площ 1197.00 кв.м., категория „четвърта” (съгласно АОС № 2268/23.01.2015 г.) при начална тръжна цена 2 753.00 лв. без ДДС.

2. Тръжната документация ще се закупува в стая № 41, ет. 2 на Община Търговище до 12.00 ч. на 17.07.2017 г. при цена 30.00 лв. (с ДДС), платими в касата на Общината.

3. Определен е депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена, който да се внася в стая № 61 на Общината или по банкова сметка IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка ОББ – АД клон Търговище UBBSBGSF до 16.00 ч. на 17.07.2017 г.

4. Определен е краен срок за подаване предложенията за участие в търга – 16.00 ч. на 17.07.2017 г. Същите ще се подават в непрозрачен запечатан плик в център за обслужване на гражданите – гише № 5.

5. Спечелилият търга участник освен постигнатата тръжна цена ще заплати и:

5.1. 2% разноски върху постигнатата тръжна цена, обложени с 20 % ДДС;

5.2. 2% местен данък върху постигнатата тръжна цена;

5.3. Стойността на разходите по изготвяне пазарната оценка на имотите.

6. На основание чл. 51, ал. 3 от НПУРОИ, допускането на кандидатите за участие в търга ще се извършва в открито заседание на тръжната комисия.

За справки и информация ет. 2, стая № 41, тел.  6 86 02.

 


 

Община Търговище обявява:

1. На  06.06.2017 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Общината ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

1.1. УПИ VI, кв. 22 по плана на село Пресяк с площ 990.00 кв.м. и находящата се в него сграда със застроена площ 140.00 кв.м., метална кострукция и мазе със светла площ 104.00 кв.м., масивна конструкция, построена през 1985 г. съгласно АЧОС № 2797/15.03.2017 г. при начална тръжна цена 7 050.00 лв.  без ДДС (2 050.00 лв. на земята и 5 000.00 лв. на сградата), като постигнатата на търга цена подлежи на облагане с 20 % ДДС.

1.2. Лек автомобил Фолксваген поло, година на производство 2008 г., двигател – бензин, обем 1198 куб.см., цвят сив, бой врати – 5, вид купе – хечбек, бракуван, претърпял ПТП, негоден за възстановяване и употреба при начална тръжна цена - 600.00 лв. без ДДС, като постигнатата на търга цена подлежи на облагане с 20 % ДДС.

2. Тръжната документация ще се закупува в стая № 41, ет. 2 на Общината до 12.00 ч. на  05.06.2017 г. при цена 30.00 лв. (с ДДС) платими в касата на Общината.

3. Определен е депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена, който да се внася в стая № 61 на Общината или по банкова сметка IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка ОББ – АД клон Търговище UBBSBGSF до 16.00 ч. на 05.06.2017 г.

4. Определен е краен срок за подаване на предложенията за участие в търга – 16.00 ч. на 05.06.2017 г. Същите да се подават в непрозрачен запечатан плик в център за обслужване на гражданите – гише № 5.

5. На основание чл. 51, ал. 3 от НПУРОИ, допускането на кандидатите за участие в търга да се извършва в открито заседание на тръжната комисия.

За справки и информация ет. 2, стая № 41, тел.  6 86 02.

         


 

На  17.05.2017 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти в село Алваново 


 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 3 и чл. 52 от НПУРОИ, Решение № 10 по Протокол № 19 и Решение № 14 по Протокол № 19 от 31.03.2017 г. на Общински съвет – Търговище и заповед № З-ОП-34 от 24.04.2017 г. на кмета на Община Търговище,

 

                                                                                                     ОБЯБВЯВАМ:

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваем обект – „Стъклен кафе-павилион”, находящ се на пл. „Независимост” в град Търговище, за търговска дейност, с площ 30.00 кв.м., със срок за наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 8640.00 лв./год. без ДДС.

2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от ПИ № 73626.510.342 - публична общинска собственост с площ 800 кв.м., находящ се в УПИ IX, кв. 146, град Търговище, за обособяване на терен с цел изграждане на детско учебно игрище за откритa експозиция сред природата, за срок от 10 (десет) години и начална тръжна цена 600.00 лв./год. без ДДС. Участника спечелил публичния търг с тайно наддаване се задължава да изгради за собствена сметка и спортна площадка с фитнес уреди в непосредствена близост до наетия терен в полза на Община Търговище. В договора за наем на терена за изграждане на детско учебно игрище за открита експозиция сред природата ще бъде вписано задължение на наемателя да осигури обществен достъп за ползване върху наетия терен.

Върху постигнатите на търга наемни цени ще се начислява 20 % ДДС.

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 16.05.2017 г. в стая № 61 на Общината. Предложенията за участие в търга се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Общината до 16.30 ч. на 16.05.2017 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия. Присъствието на участниците е задължително.

Търговете ще се проведат на 17.05.2017 г. от 15.00 ч. в зала № 74 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6-86-02.

 


 

На 25.04.2017 г. от 14 часа в зала 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и продажба на общинско имущество 


 

На 12.04.2017 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земеделски земи отредени „за земеделски труд и отдих”

 


 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост – орехи, череши

и ябълки за срок до прибиране на реколтата в землища на Общината.

Цена на тръжната документация – 15 лв./ с ДДС/

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12:00 часа на 25.08.2016 г. Срок за подаване на

предложение за участие до 16:00 часа на 25.08.2016 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на

Община Търговище, работно място № 5 и № 7

Търгът ще се проведе на 26.08.2016 г. от 09:00 часа  в зала 74 на Общината.

Допълнителна информация – на тел. 0601 6-86-72 и  в стая № 81 в сградата на Общината.

 

 

 


 

Заповед №З-ОП-30/7.07.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения

- частна общинска собственост

 


 

Заповед №З-ОП-25/8.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения,

публична общинска собственост


 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост

– орехи, череши и ябълки за срок до прибиране на реколтата в землища на Общината.

Цена на тръжната документация – 15 лв./ с ДДС/

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12:00 часа на 27.06.2016 г. Срок за подаване

на предложение за участие до 16:00 часа на 27.06.2016 г. в Центъра за административно обслужване

в сградата на Община Търговище, работно място № 5.

Търгът ще се проведе на 28.06.2016  г. от 09:00 часа  в зала 74 на Общината.

Допълнителна информация – на тел. 0601 6-86-72 и  в стая № 81 в сградата на Общината.

   


 

Община Търговище обявява търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски земи.

Търгът ще се проведе на 26.05.2016 г. в зала № 74 в сградата на Община Търговище.

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12 00 часа на 25.05.2016 г. в стая № 61, ет. 3

Срок за подаване на предложение за участие - до 16.00 часа на 25.05.2016 г. в Центъра за административно обслужване,

работно място № 5.

Цена на тръжната документация – 15 лв. с ДДС.

Допълнителна информация – на тел. 6-86-72 и в стая № 81, ет. 4 в сградата на Общината.


 

Заповед за провеждане на  публичен търг  с  явно  наддаване  за  отдаване под аренда на следните земеделски земи - изтегли

 

 

На 15.03.2016 г. от 11 часа в зала 74 на Община Търговище ще се проведе търг с тайно наддаване под наем на терени- изтегли


На  10.11.2015 г. от 10,00 ч. в зала №74 на Общината ще се проведе публичен търг с тайно наддаване -

 

 

изтегли обява

 

 


 

 

 На 30.09.2015 г. от 10,00 ч. в зала № 74 на Общината ще се проведе публичен търг с тайно наддаване - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли обява

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-45 от 10.06.2015 г. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Заповед за отдаване под аренда на земеделски земи -

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

,

 

 

публикувани на 24 март 2015 г.

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество,

 

 

 

публикуван  на 23 март 2015 г.

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване на наемане на общинско имущество

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-18 от 17 март 2015 г. на кмета на община Търговище

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 на основание заповед № З-ОП-10 от 11.02.2015 г. на кмета на община Търговище


 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-103 от 02.09.2014 г. на кмета на община Търговище


 

Заповед З-ОП-109/16.09.2014 г. за определяне на изпълнител за товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и технологична дървесина от горските територии, собственост на община Търговище

ДОКУМЕНТАЦИЯ, публикувана на 28 август 2014 г. -

 

Изтегли документацията

 

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Документацията съдържа:
1.Копие от Заповед З-ОП-100/28.08.2014 г.
2.Условия за изготвяне на офертите и провеждане на открития конкурс
3.Административни сведения - по образец
4.Декларации - по образец
5.Заявление за участие - по образец
6.Образец на оферта
7.Проект на договор

 


Обява за жребия за поставяне на агитационни материали -

 

 

изтегли

 

 

 

 

26 август 2014 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД за прекратяване на открития конкурс, публикувана на 14 август 2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА
ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и технологична дървесина от горските територии, собственост на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли документацията


Обявата е публикувана на 22 юли 2014 г.

 

 


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

 публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.07.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Заповед

 

 

 

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета – общинска собственост 

 

 

 

 

 

Изтегли

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

публичен търг  с тайно наддаване за наемане на общинско имущество -

 

изтегли 

 

 

 

 

 

20 юни 2014 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

 

 

 

 

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски земи в землищата на Община Търговище.

Цена на тръжната документация – 10 лв. с включен ДДС.

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12.00 часа на 10.05.2014 г.  Срок за подаване на предложение за участие до 16.00 часа на 10.05.2014 г. в Центъра за информационно обслужване на населението, работно място № 5.

Търгът ще се проведе на 12.05.2014 г. от 9,00 часа в зала 74 на Общината.

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация – на тел. 6-86-72 и в стая № 81 в сградата на Общината.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи за срок от четири стопански години.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване за отдаване на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

на основание заповед № З-ОП-11 от 18.02.2014 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2014 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 


 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-145 от 04.12.2013 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Изтегляне   

 

 

 

 

 

4.12. 2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за публични търгове с тайно наддаване на общинско имущество на основание
заповед № З-ОП-
144 от 04.12.2013 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

4.12.2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 ноември 2013 г., от 14 часа, в зала 74 на Община Търговище да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Изтегляне

 

 

 


 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОГРЕВ И ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 


 

 

                                                                   ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

                                                                             ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на следните общински имоти в землището на гр. Търговище в тяхната съвкупнаст, за срок от десет стопански години.

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

                                            О   Б   Я   В   А

 

 

 

 

 

 

         Община Търговище със Заповед на кмета на община Търговище № З-ОП-124/11.10.2013 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски и селскостопански постройки.

         Цена на тръжната документация 10.00 лв. Срок за закупуване на тръжна документация 1530 часа на 30.10.2013 г.

         Срок на представяне на предложенията за участие в търга до 1600 часа на 30.10.2013 г., в Центъра за информационно обслужване на населението-работно място 5.

         Търгът ще се проведе на 31.10.2013г. от 1000 часа в зала № 74 в сградата на Общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Допълнителна информация -  стая № 81 и тел: 6-86-72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10. 2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-121 от 08.10.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВАВА

 

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

на основание заповед № З-ОП-119 от 07.10.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.10.2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с тайно наддаване за наемане на общински обект

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-120 от 07.10.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

  

 

 

 

 

 

 8.10.2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

 

 

 

 

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-110 от 16.09.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.09.2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

    О   Б   Я   В   А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Община Търговище със Заповед на Кмета на Община Търговище № З-ОП-96/22.08.2013 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски и селскостопански постройки.

          Цена на тръжната документация 10,00 лв. Срок за закупуване на тръжна документация - 1530 часа на 12.09.2013 г.

 

 

          Срок на представяне на предложенията за участие в търга до  1600 часа на 12.09.2013 г., в Центъра за

 

 

 

информационно обслужване на населението-работно място 5.

          Търгът ще се проведе на 13.09.2013г. от 1000 часа в зала № 74 в сградата на Общината.

          Допълнителна информация -  стая № 81 и тел: 6-86-72.


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 ОБЯВЯВА

 публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-90 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 ОБЯВЯВА

публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-92 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 ОБЯВЯВА

 

 

 публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-91 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

 

Изтегляне

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

на основание заповед № З-ОП-89 от 13.08.2013 г. на кмета на община Търговище

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

публично оповестен конкурс на 18 юли 2013 г.  от 10 часа в зала 74 на Община Търговище

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

 Дата на публикация: 21 юни 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

На 10 юни 2013 г. предстоят  публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

       

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

Дата на публикация: 20 май 2013 г.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

Търг с тайно наддаване 

 

 

 

         

 

Изтегляне

 

 

 


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА

 

 

Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-29 от 22.04.2013 г. на кмета на Община Търговище, на 31.05. 2013 г. от 10 часа в зала 74 на общинската администрация.

 

 

 

         

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

Дата на публикация: 22.04.2013 г.

 

 

 


 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА

Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-20 от 20.03.2013 г. на кмета на Община Търговище
Дата на публикация: 22.03.2013 г.

 

 

 

           

 

Изтегляне

 

 

 


 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 


         
  ОБЯВА

Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество
на основание заповед № З-ОП-8 от 20.02.2013 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

Изтегляне

 

 

 

 

 

публикувана на 21.02.2013

 

 

 


 

 

               ОБЯВА

 

 

 


Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество
на основание заповед № З-ОП-124 от 07.11.2012 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

Изтегляне

 

 


 

 

ОБЯВА

 

 

 

НА 12.10. 2012 г. в зала 74 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж -

 

изтегли

 

 

 


ЗАПОВЕД/ 3-01-765  за определяне на изпълнител за извършване на дейността -

 

изтегли

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД/24.09. 2012 г.

 

 

 

открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище в неселените места на общината -

 

 

изтегли

 

 

заявление за участие, график за извозване, проект на договор, декларация, условия за изготвяне на офертите с

 

подпис

 

 

 


 

 

ЗАПОВЕД/ 5.09. 2012 г.

 

 

 

за откриване на процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и технологична дървесина от временен горски склад в горски територии, собственост на Община Търговище по кметства, детски градини, пенсионерски клубове по населени места и други обекти на територията на община Търговище -

 

изтегли

 

 

 

Документация - график, условия за изготвяне на офертите +

 

сканиран подпис

 

 

 

                               проект на договор, декларация,

 

заявление 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                 ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-96 от 27.08.2012 г. на кмета на община Търговище -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи в   землищата на Община Търговище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Цена на тръжната документация – 10 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 15.30 часа на 19.07.2012г. Срок за подаване на               предложение за участие до 16.00 часа на 19.07.2012г. в Центъра за информационно обслужване на населението, работно място № 5 или 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Търгът ще се проведе на 20.07.2012г. от 10,00 часа в зала 74 на Общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Допълнителна информация – на тел. 6-86-72 и в стая № 44 в сградата на Общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Публични търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              на основание заповед № З-ОП-65 от 28.06.2012 г. на кмета на община Търговище - 

 

 изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

Провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот - 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

Процедура за приватизация, чрез публично оповестен конкурс на един етап на изцяло общинското участие от 100 % в капитала на „Търговище инвест” ЕООД -

 

 

изтегли

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост -

 

 

изтегли

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион в град Търговище, местност „Борово око” -

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     О   Б   Я   В   А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Община Търговище обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на общински и училищни земеделски земи в землищата на Община Търговище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Срок на закупуване на документите и внасяне на депозита – 1530часа на 24.04.2012г. , подаване на предложения за участие - 1600 часа на 24.04.2012г.в Центъра за информационно обслужване на гражданите, работно място № 5 и № 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Цена на тръжната документация 10,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Търгът ще се проведе на 25.04.2012г. от 1000 часа в зала № 74 в сградата на Общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Допълнителна информация - стая № 44 и тел: 6-86-72.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 18 април 2012 г. от 10 часа в зала 74 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 29 март 2012 г. от 10 часа  в зала 74 на Община Търговище ще се състоят публични търгове с тайно наддаване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 23 декември 2011 г. до 12 часа е срокът за подаване на оферти по откритата процедура за определяне на лицензиран оценител за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти и вещи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 12 октомври 2011 г., от 10 часа в зала 28 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 11 октомври 2011 г., от 10.00 часа в зала 28 на Община Търговище ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска вещ - компютърен томограф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 5 октомври 2011 г., от 10.00 часа в зала 28 на Община  Търговище да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, намиращи с в местността "Кованлъка".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 13 септември 2011 г. от 10.00 часа да се проведе в з. 74 на Община Търговище публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 15 юли 2011 г. от 9 часа в зала 74 на Община Търговище - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в кв. "Запад"2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Търговище обявява публичен търг на 6 юли 2011 г. от 10 часа в зала 74 на адмитистрацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и на общински ливади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 юни 2011 г. от 10 часа в зала 74 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, частна и публична общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на бракувани МПС за скрап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 27 май 2011 г., от 13.30 часа в зала 74 на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 12 април 2011 г., от 10 часа в зала 74 на Община Търговище ще се състои публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 8 април 2011 г. от 14 часа в зала 74 ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на подемлени имоти, находящи се в местността "Кованлъка".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за продажба на 11585 кг. пшеница, общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 февруари 2011 г. от 10 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище ще бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост. Обявени са помещения в здравните служби на селата Буйново, Пресяк и Мировец – за стоматологична дейност. Гаражно помещение в СК „Неделчо Камов” за услуги. Отдават се под наем рекламни билбордове, частна общинска собственост, на ъгъла на ул. „Цар Симеон” и ул. „Христо Ботев”, на ул. „Васил Левски” срещу Водното стопанство. Обявен е и търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на павилиони – в кв. „Запад” 2, до бл. 35 за продажба на вестници и канцеларски материали, на бул. „Митр. Андрей” за търговски цели. Предложенията за участие в търга се внасят на работни места 5 и 6 в ЦАО Търговище до 16.30 часа на 25 февруари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изтегли обявата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
през бюджетната 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА
търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество
на основание заповед № З-01-120 от 02.02.2010 г. на кмета на Община Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена на тръжните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.
Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 24.02.2010 г. в стая № 61 на общината. Офертите за участие в търга се подават на гише № 7 в Центъра за административно обслужване на общината до 16.30 ч. на 24.02.2010 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия и присъствието им е задължително.
Търговете ще се проведат на 25.02.2010 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината.
Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1287 от 23.12.2009 г. на кмета на община Търговище Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост представляващи стаи № 4 и № 5 на II-ри етаж в СЗ „Д. Стефанов” с обща площ 30.00 кв.м. със срок за наемане до изтичане мандата на 41-то Народно събрание и начална конкурсна цена – 123.00 лв./год. без ДДС. Срок за наемане на помещенията – до изтичане мандата на 41-то Народно събрание. Конкурсни условия и изисквания към участниците в конкурса: 1. Участниците в конкурса трябва да са парламентарно представени в 41-то Народно събрание или да са получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори. 2. Помещенията да се използват за нуждите на политически партии. 3. В предоставените помещения не може да се осъществява търговска дейност. Върху постигнатите на конкурса наемни цени ще се начислява 20 % ДДС. Цена на конкурските документи – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна цена. Краен срок за заплащане на конкурсните документи и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 21.01.2010 г. в стая № 61 на общината. Предложенията за участие в конкурса се подават на гише № 7 в Центъра за административно обслужване на общината до 16.30 ч. на 21.01.2010 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, името/фирмата на участникът, както и неговия адрес. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на конкурсната комисия и присъствието им е задължително. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 22.01.2010 г. от 11.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. За допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1288 от 23.12.2009 г. на кмета на Община Търговище Краен срок за заплащане на тръжните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на 21.01.2010 г. в стая № 61 на общината. Офертите за участие в търга се подават на гише № 7 в Центъра за административно обслужване на общината до 16.30 ч. на 01.01.2010 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта, съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът. Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на тръжната комисия и присъствието им е задължително. Търговете ще се проведат на 22.01.2010 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от НПУРОИ, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НПУРОИ, в изпълнение на Решения №№ 18/ 23.09.2008 г., 4/18.12.2008 г., 6/24.04.2009 г., 6, 22, 23 и 24/28.05.2009 г. на Общински съвет – Търговище и Заповед № 3-01-1259/17.12.2009 г. ОБЯВЯВА 1. На 12.01.2010 г. от 10,00 ч. в зала № 74 на Общината ще проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти. За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1127 от 12.11.2009 г. на кмета на община Търговище За допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02. Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-1087 от 30.10.2009 г. на кмета на Община Търговище Търговете ще се проведат на 24.11.2009 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02. Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от НПУРОИ във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НПУРОИ и Решения № 25/28.05.2009 г. и № 11/ 30.07.2009 г. на ОбС – Търговище и Заповед № 3-01-917/17.09.2009 г. на кмета на Общината На 09.10.2009 г. от 11,00 ч. в зала № 74 на Общината ще проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС съгласно Решения № 25/28.05.2009 г. и № 11/30.07.2009 г., както следва... За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЯВА На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от НПУРОИ и Решение № 8/28.05.2009 г. на Общински съвет – Търговище и Заповед № 3-01-903 от 14.09.2009 г. на кмета на Община Търговище ОТКРИВА 1. Процедура за провеждане на пореден публично оповестен конкурс за продажба на следните имоти ... За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА търгове с тайно наддаване за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-01-915 от 17.09.2009 г. Търговете ще се проведат на 15.10.2009 г. от 10.00 ч. в зала № 74 в сградата на общината. Допълнителна информация – в стая № 41, тел. 6 86 02. Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВA
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1 от НПУРОИ във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НПУРОИ и Решения № 7/24.09.2009 г. и № 8/ 24.09.2009 г. на ОбС – Търговище и Заповед № 3-01-948/26.09.2009 г. на кмета на Община Търговище ОБЯВЯВА 1. На 16.10.2009 г. от 11,00 ч. в зала № 74 на Общината ще проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС съгласно Решения № 7/24.09.2009 г. и № 8/24.09.2009 г За справки и информация отдел “Общинска собственост” етаж ІV стая 83 тел. 6 87 69 Предоставeно за теглене:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 2 март 2011 г. от 14 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище ще бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на 4 поземлени имота в землището на кв. Въбел, като тяхната обща площ е над 33 дка. и цена 67 100 лв. без ДДС. Определеният краен срок за подаване на предложения за участие в търга е 16.30 часа на 1 март, в Центъра за обслужване на гражданите. Повече информация от отдел „Общинска собственост”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com