TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-Kонцесии
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2020 година


Решение за прекратяване на концесия за бивша Земеделска банка гр.Търговище

Публикувано 17.12.2020 г.


 Обявление за поправка на ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ бивша Земеделска банка гр. Търговище

Публикувано на 31.07.2020 г.


Обявление за поправка на ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Публикувано на 24.04.2020 г.


Решение Рш-КН-2/21.04.2020 г. за одобряване на обявление за поправка на обявление от 16.03.2020 г.

Публикувано на 24.04.202 г.


 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ

(НАЦИОНАЛНО ОБЯВЛЕНИЕ)

за концесия без трансграничен интерес по чл. 50, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите и Приложение № 8 към

 

чл. 75, ал. 2 от Закона за концесиите

1. Обявление

2. Решение Кмет

3. Скица

4. АОС

5. Обосновка

6. Документация

7. Приложения за попълване


 

2018 година

Препис от Решение № 6 по протокол № 32 от 31.01.2018 г. на Общински съвет Търговище

План за действие за общинските концесии за 2018 г., приет с Решение № 6 по протокол № 32 от 31.01.2018 г. на Общински съвет Търговище

Публикувани на 5 февруари 2018 година


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Ви уведомяваме, че комисия, назначена със Заповед № 3-01-358/23.04.2015г. на Кмета на Община Търговище, приключи подбора по открита процедура по предоставяне на концесия на обект, публична общинска собственост - язовир „Мировец”, с. Мировец, община Търговище с Решение № 1 и Решение № 2 от 08.06.2015 год.

На основание чл. 55 „а”, ал. 1 от ППЗК, Ви уведомяваме че отварянето на предложенията и на обвързващите предложения ще се извърши на 15.06.2015 год. от 10.00 часа в зала 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

 Председател на комисията : Десислава Петрова /п/


ОБЯВЛЕНИЕ  -  изтегли документите

 На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „Мировец” с. Мировец, общ. Търговище, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 21.04.2015 г. под № 1 и в “Националния концесионен регистър” пореден № А-000698,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Мировец” с.  Мировец , общ. Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 1000 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 18.05.2015 г. в  стая 83 на Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 29.05.2015 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 01.06.2015 г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.

0601/68769  или стая 83 на Общината.

 

Гл.Експерт ОСОП

 

Инж.Димитър Колев /П/


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме ви, че на 07.08.2014 г. от 10.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със заповед № З-Кн-8/07.07.2014 г. за провеждане на процедура  по отдаване на концесия на язовири „Вардун-2” , с.Вардун и яз.”Търновца”, с.Търновца, Община Търговище ще отвори пликове №№ 2 и 3 /”Обвързващо предложение” и „Предложение”/

С уважение,

 

инж. Димитър Колев
Зам.Председател на комисия, назначена със заповед  № З-Кн-8/07.07.2014 г.


Документация

за участие в открита процедура по предоставяне на концесия на яз.”Търновца”, с.Търновца, Община Търговище

Изтегляне


Документация

за участие в открита процедура по предоставяне на концесия на яз.Вардун-2, с.Вардун, Община Търговище

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „Търновца” с. Търновца, общ. Търговище, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 23.06.2014 г. под № 1 и в “Националния концесионен регистър” пореден  № А-000579,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Търновца ” с.  Търновца , общ. Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 300 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 18.07.2014 г. в  стая 83 на Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 29.07.2014 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 01.08.2014 г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.

0601/68769  или стая 83 на Общината.

Гл.Експерт ОСОП

Инж.Димитър Колев 

 


 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „Вардун-2”, с. Вардун, общ. Търговище, публикувано в

електронната страница на “Държавен вестник” на 23.06.2014 г. под № 2 и в “Националния концесионен регистър” пореден

№ А-000580,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Вардун-2 ” с.  Вардун , общ. Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията - Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 400 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 18.07.2014 г. в  стая 83 на

Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 29.07.2014 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 01.08.2014 г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.

0601/68769  или стая 83 на Общината.

 Гл.Експерт ОСОП

Инж.Димитър Колев 

 


 Документация

за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на язовир „Божурка”, с.Божурка, Община Търговище

Изтегляне


Документация

за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на язовир „Пресиян”, с.Пресиян Община Търговище

Изтегляне


Документация за предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост  - язовир с.Баячево, Община Търговище

Изтегли документацията


 9025180 - Публична покана, публикувана на 28.01.2014 за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка чрез покупка на течни горива за нуждите на ОУ " Христо Ботев" - с.Макариополско, общ.Търговище по две обособени позиции:"

1- ва обособена позиция - дизелово гориво за автомобилите, използвани за нуждите на училището;

2- ра обособена позиция - газьол за отопление на сградата на училището.
 

Валидност на поканата от 28.01.2014 до 04.02.2014 г. краен срок за получаване на оферти 05.02.2014 г. до 16:00 часа в с.Макариополско

Изтегляне


9025113 Публична покана, публикувана на 27 януари 2014 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми по 2 /две/ обособени позиции”

 Валидност на поканата от 27.01.2014 г. до 03.02.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 04.02.2014 г. до 16:00 ч. 

Изтегли поканата

Изтегли маршрутни разписания


 

9025039 Публична покана, публикувана на 23 януари 2014 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Текущо поддържане на осветителната мрежа на територията на Община Търговище, подмяна на светлинни източници, осветителни тела, преносни и командни съоръжения и компоненти”

 Валидност на поканата от 23.01.2014 г. до 30.01.2014 г.

 Краен срок за получаване на оферти: 31.01.2014 г. до 16:00 ч. 

Изтегли поканата


 

9024623 -Публична покана, публикувана на 13 януари 2014 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на оценка на съответствието на 9 (девет) инвестиционни проекта със съществените изисквания към строежите (на всички части на проекта, включително части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”), съгласно чл. 142 и чл. 166 от ЗУТ по проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година“, финансиран по ОПРР”

 Валидност на поканата от 13.01.2014 г. до 20.01.2014 г.


Краен срок за получаване на оферти: 
21.01.2014 г. до 16:00 ч. 

Изтегли поканата


9023914 -Публична покана, публикувана на 13 декември 2013 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 Извършване на "Случаен превоз" на служители на общинска администрация, общински мероприятия и дейности и граждани на Община Търговище

 

Валидност на поканата от 13.12.2013 г. до 20.12.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 
21.12.2013 г. до 16:00 ч. 

Изтегли поканатаДокументация

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „ Доставка на употребявани автомобили/бусове/ за транспорт на храна,втора употреба-3 броя”

Изтегляне


Документация

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на самосвал-втора употреба”

Изтегляне


Документация

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на самосвал-втора употреба”

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 20 ноември 2013 г. - изтегли съобщението

Уведомяваме Ви, че на 22.11.2013 г. от 14:00 часа в зала № 28 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-114/24.09.2013 г. за провеждане на открита процедура с предмет Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет) обособени позиции” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

 С уважение:

 ЕМИНЕ ЯКУБОВА

Председател на Комисията

 

назначена със заповед № З-ОП-114/24.09.2013 г.


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 15 ноември 2013 г. - изтегли съобщението

Уведомяваме ви, че на 19.11.2013 г. от 10.00 часа, в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище, комисията, назначена със Заповед №З-ОП-116/27.09.2013 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работни инвестиционни проекти и обследвания за енергийна ефективност на сгради по две обособени позиции по проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година”, финансиран по договор №BG161PO001/5-02/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”, ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

С уважение,

 ИНЖ. ТЕОДОР ГЯУРОВ

Председател на комисията
Съгласно Заповед №З-ОП-116/27.09.2013 г.


Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на самосвал-втора употреба”

Изтегляне


9021791 -Публична покана, публикувана на 4 ноември  2013 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 Доставка на мини челен товарач

Валидност на поканата от 04.11.2013 г. до 12.11.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 
14.11.2013 г. до 16:00 ч. 


ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


9021749 -Публична покана, публикувана на 1 ноември  2013 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 ''Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект:     ''Приют за безстопанствени животни в Промишлена зона на гр.Търговище - етап 1А''

 Валидност на поканата от 01.11.2013 г. до 08.11.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти:
11.11.2013 г. до 16:00 ч. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


9021612- Публична покана, публикувана на 29 октомври 2013 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на контейнери за битови отпадъци  с обем 1,1 м³ тип „Бобър” и контейнери за строителни отпадъци тип 4м³ за нуждите на  Община Търговище"

 Валидност на поканата от 29.10.2013 г. до 07.11.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти:
08.11.2013 г. до 16:00 ч. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


 

Документация

за участие в открита процедура за предоставяне на концесия

на обект, публична общинска собственост-язовир,с.Стража,Община Търговище”

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 21.10.2013 г. в 16.00 часа в зала № 28 на Община Търговище, комисия със Заповед № З-ОП-113/24.09.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”, включително разширение на пешеходна зона III етап”” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С УВАЖЕНИЕ:…………………….

/СВИЛЕН ВАСИЛЕВ/

Председател на комисията

съгласно Заповед № З-ОП-113/24.09.2013 г.

на зам. кмета на Община Търговище

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 18.10.2013 г. от 14.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-125/15.10.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Търговище и участък от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Търговище - оперативен зимен сезон 2013-2014 година” ще отвори плика с предлаганата цена на участника в горепосочената процедура, чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.

С уважение,

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ

Председател на комисията

съгласно Заповед №З-ОП-125/15.10.2013г.

на заместник-кмета на Община Търговище

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 11 октомври 2013 г. -  ИЗТЕГЛИ СЪОБЩЕНИЕТО

Уведомяваме Ви, че на 14.10.2013 г. от 14.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-118/02.10.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Ремонт на два пътни участъка от общинската пътна мрежа и две улици на територията на община Търговище – 2013 г. по четири обособени позиции” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

 С уважение,

 ИНЖ. ДИМО ДИМОВ
Председател на комисията,
съгласно Заповед № З-ОП-118/02.10.2013 г.
 на кмета на Община Търговище


 

СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 9 октомври 2013 г. - ИЗТЕГЛИ

Уведомяваме Ви, че на 11.10.2013 г. от 11:00 часа в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-108/11.09.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Ремонт и преоборудване на кухня-майка за детските градини в ІV ОУ ”Иван Вазов” гр. Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

 С уважение:

 ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА

Председател на Комисията

назначена със заповед № З-ОП-108/11.09.2013 г.

 


 

 СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 9 октомври 2013 г. - изтегли

Уведомяваме Ви, че на 11.10.2013 г. от 10.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-109/13.09.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Ремонт на сградата на Общинска администрация Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя

С уважение,

 ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ

Председател на комисията,

съгласно Заповед № З-ОП-109/13.09.2013 г.

на кмета на Община Търговище


9020363 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на Приют за безстопанствени животни в Промишлена зона на гр. Търговище – Етап 1А”

 

Валидност на поканата от 26.09.2013 г. до 03.10.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 09.10.2013 г. до 16:00 ч.

Изтегляне


9020083- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проект: „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в гр.Търговище” - основен обект на интервенцията, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007- 2013 г.”.

 

Валидност на поканата от 19.09.2013 г. до 26.09.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 27.09.2013 г. до 16:00 ч.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


”Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Търговище и участък от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Търговище - оперативен зимен сезон 2013-2014 година”

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано е решение за промяна по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”, включително разширение на пешеходна зона III етап””.

С решението можа да се запознаете тук.


9019652- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ»

по проект: „Не в дома, а у дома”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007- 2013 г.”.

Валидност на поканата от 05.09.2013 г. до 12.09.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 13.09.2013 г. до 16:00 ч.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
”Ремонт на два пътни участъка от общинската пътна мрежа и две улици на територията на община Търговище – 2013 г. по четири обособени позиции”

 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. „Ремонт на път ТGV-2161/ІІІ-5102, Мировец - Буховци/ Буйново - Твърдинци -/І-2/ от км. 3+800 до км. 4+600 и от км. 4+600 до км. 11+000”;
2. „Ремонт на път ТGV-2160 /ІІІ-5102, Мировец-Буховци/-Макариополско - Алваново /І-4/ от км. 0+550 до км. 0+800 и от км. 0+800 до км. 6+400”;
3. Ремонт на ул. „Хаджи Димитър” с. Кралево
4. Ремонт на ул. „Македония” с. Васил Левски

Изтегляне


9019432- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

''Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”, включително разширение на пешеходна зона III етап” - основен обект на интервенцията, финансиран по ОПРР”

 

Валидност на поканата от 30.08.2013 г. до 10.09.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 11.09.2013 г. до 16:00 ч.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изготвяне на работни инвестиционни проекти и обследвания за енергийна ефективност на сгради по две обособени позиции по проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година”, финансиран по договор №BG161PO001/5-02/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. „Проектиране на линейни обекти”
2. „Енергийно обследване и проектиране на сгради”

Изтегляне, 40 MB
 


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет)обособени позиции”.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строително монтажни работи на обект:

„Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”,  включително разширение на пешеходна зона III етап””- основен обект на интервенцията

Изтегляне, 153 MB

1.РАЗЯСНЕНИЕ към участниците, закупили тръжна документация за участие в ОП „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”,  включително разширение на пешеходна зона III етап””, публикувано на 12 септември 2013 година в 14.40, часа
Изтегли разяснението

2. РАЗЯСНЕНИЕ към участниците, закупили тръжна документация за участие в ОП „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”,  включително разширение на пешеходна зона III етап””, публикувано на 13 септември 2013 година в 11.44, часа
Изтегли разяснението


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 ”Ремонт на сградата на Общинска администрация Търговище”

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 14 август 2013 година

Уведомяваме Ви, че на 15.08.2013г. от 14.00 часа, в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-88/13.08.2013 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за строителни отпадъци в с. Пролаз,  снегопочистване на улици и тротоари в град Търговище” ще отвори плика с предлаганата цена на участника.

С уважение,

 ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА

Председател на комисията,

съгласно Заповед № З-ОП-88/13.08.2013 г.

 

на заместник-кмета на Община Търговище

Изтегляне на файла


 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 ”Ремонт и преоборудване на кухня-майка за детските градини в ІV ОУ ”Иван Вазов” гр. Търговище”

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 12.08.2013г. от 14.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-72/09.07.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на регионално депо за неопасни битови отпадъци за регион Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

 С уважение,

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ
Председател на комисията,
съгласно Заповед № З-ОП-72/09.07.2013 г.
на кмета на Община Търговище

Изтегляне


Разяснение до участниците в Публична покана с премет "Изработване на ПУП за ПИ № 73626.508.143 " - изтегли 

9018527- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на ПУП за ПИ № 73626.508.143 по кадастралната карта на

гр. Търговище (бивше Военно поделение)”, финансиран по ОПРР”

 

Валидност на поканата от 07.08.2013 г. до 15.08.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 16.08.2013 г.

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 19 юли 2013 година
Община Търговище - бенецифиент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект "Създаване на общностен център за деца и семейства гр. Търговище

Изтегляне на Покана за представяне на тръжни предложения


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за строителни отпадъци в с. Пролаз, снегопочистване на улици и тротоари в град Търговище”

Изтегляне


ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в открита процедура за предоставяне на концесия

на обекти, публична общинска собственост- язовири

Изтегляне


ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за възлагане, техническо задание, изисквания и указания към участниците

І. Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за възлагане.

1.1. Предмет на поръчката.
“Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година“, финансиран по ОПРР”.
1.2. Цели на услугата: осъществяване на мерки за информация и публичност по договор №BG161PO001/5-02/2012/005 за изпълнение на проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година“, съгласно изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ и Насоки за информация и публичност за бенефициенти по ОПРР.
1.3. Обща информация за проекта: Общата цел на проектното предложение е укрепване капацитета на Община Търговище за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие до 2020 година, чрез инвестиционно проектиране на приоритетни обекти, включени в плана.

...

 Изтегляне на пълната документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”Ремонт и преоборудване на кухня-майка за детските градини в ІV ОУ ”Иван Вазов” гр. Търговище”

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че на 24.06.2013 г. от 10:00 часа в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-55/07.06.2013 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на услуги на Община Търговище по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Търговище, преди тяхното депониране” ще отвори плика с предлаганата цена на участника в горепосочената процедура, чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.

С уважение:

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ

Председател на Комисията
назначена със заповед № З-ОП-55/07.06.2013 г.

Изготвил:
Мариана Тодорова, гл. експерт в отдел ОСОП

  Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 17.06.2013г. от 14.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-57/10.06.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общински пътища на територията на община Търговище по шест обособени позиции – 2013 г.” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С уважение,
Сафка Василева
Председател на комисията, съгласно заповед З-ОП-57/10.06.2013 г.

 
 Изтегляне 


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
 
За участие в открита процедура по зоп при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Проектиране на регионално депо за неопасни битови отпадъци за регион Търговище”

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме ви, че на 31.05.2013 г. от 14.00 часа, в зала №74 на Община Търговище, комисията, назначена със Заповед №З-ОП-35/15.05.2013 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за два Центъра за настаняване от семеен тип по проект на Община Търговище: „Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в Община Търговище“, осъществяван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-12/2011/003 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията.
С уважение,

РУМЯНА ДЕСКОВА

Председател на комисията

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 22.05.2013 г от 10:00 часа в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-36/16.05.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагаме ма обществена поръчка с предмет "Ремонт на улици в град Търговище- 2013 по две обособени позиции" ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С уважение

ИНЖ ДИМО ДИМОВ

Председартел на Комисията

назначена със Заповед № З-ОП-36/16.05.2013 г.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
”Ремонт на общински пътища на територията на община Търговище по шест обособени позиции – 2013 г.”

Изтегляне


 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 9а, ал. 5 от Правилника за прилагане на обществени поръчки оттеглям публична покана с предмет: "ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЦИАЛНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: ГР. ТЪРГОВИЩЕ" с уникален код в Портала на обществени поръчки: 9015051

 

ДИЯН РУСЕВ ДЕЧЕВ:    п

Заместник- кмет на община Търговище

Изтегляне


9014753- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Проект за Общ устройствен план за терен на бивше военно поделение,гр.Търговище"

Валидност на поканата от 23.04.2013 г. до 09.05.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 10.05.2013 г.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”Ремонт на улици в град Търговище – 2013 г. по две обособени позиции”

Изтегляне


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА
за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

    “Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за два Центъра за настаняване от семеен тип по проект на Община Търговище: „Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в Община Търговище“, осъществяван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/1.1-12/2011/003 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството“

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 11.04.2013 г. от 09:00 часа в зала № 28 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-О/01.03.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции" ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чийто оферти отговарят на условията на Възложителя.

С уважение:

Анжела Георгиева,

Председател на комисията

назначена със Заповед № З-О/01.03.2013 г

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Предоставяне на услуги на Община Търговище по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Търговище, преди тяхното депониране”

Изтегляне


9012928- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"Изработване на задание за Общ устройствен план на Община Търговище"

Валидност на поканата от 08.03.2013 г. до 17.03.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 18.03.2013 г.

Изтегляне


 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. „Месо и месни продукти”
2. „Плодове и зеленчуци в прясно и консервирано състояние”
3. „Млечни продукти”
4. „Мелничарски продукти, хлебни и тестени изделия”
5. „Различни хранителни продукти”

Изтегляне


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

“Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за два Центъра за настаняване от семеен тип по проект на Община Търговище: „Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в Община Търговище“, осъществяван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/1.1-12/2011/003 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството“

Изтегляне


 

О Б Я В А

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 5 от НВИДСППСКВПП, във връзка с Решение  № 11 / 31.05.2012 г. на ОбС – Търговище, Община Търговище,открива процедура за провеждане на открит конкурс за изготвяне на анализ на правното състояние на общинското участие от 45 %, представляващо 4118 дяла в капитала на „Ново Радио Търговище” ООД, ЕИК 125043932  гр. Търговище.
   1.Изисквания към кандидатите:
1.1 Съгласно чл. 13 и чл. 14 от НВИДСППСКВПП.
2.2 Да притежават  удостоверение за юридическа правоспособност.
2. Срок за закупуване на  правилата за провеждане на конкурса –  до 25 дни считано от датата на публикуване на настоящата обява .
3. Цена на правилата за провеждане на конкурса – 50 лв., която се заплаща в касата на Общината. Правилата се получават в стая  № 40 на Общината.
4. Срок за подаване на предложенията – до 35-я ден, считано от датата на публикуване на настоящата обява..
5. Размер на депозита за  участие – 100 лв.

Тел.за контакти-0601 68697
Уеб страница-www.targovishte.bg

Изтегляне


О Б Я В А

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 5 от НВИДСППСКВПП, във връзка с Решение  № 11 / 31.05.2012 г. на ОбС – Търговище, Община Търговище,открива процедура за провеждане на открит конкурс за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум на общинското участие от 45 %, представляващо 4118 дяла в капитала на „Ново Радио Търговище” ООД, ЕИК 125043932  гр. Търговище.
   1.Изисквания към кандидатите:
1.1     Съгласно чл. 13 и чл. 14 от НВИДСППСКВПП.
2.2 Да притежават сертификат за правоспособност на независим оценител за извършване на оценка на търговски предприятия и вземания,издаден от  Камарата на независимите оценители.
2. Срок за закупуване на  правилата за провеждане на конкурса –  до 25 дни считано от датата на публикуване на настоящата обява .
3. Цена на правилата за провеждане на конкурса – 50 лв., която се заплаща в касата на Общината. Правилата се получават в стая  № 40 на Общината.
4. Срок за подаване на предложенията – до 35-я ден, считано от датата на публикуване на настоящата обява..
5. Размер на депозита за  участие – 100 лв.

Тел.за контакти-0601 68697
Уеб страница-www.targovishte.bg

Изтегляне


 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Търговище - бенефициент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект "Създаване на общностен център за деца и семейства" - гр. Търговище.

Изтегляне


 

 

 

 

 

 

 За да отворите файловете - решения и обявления e необходимо първо да ги разархивирате, след това да изтеглите следния софтуер за преглеждане от тук

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com