TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-Текущи проекти
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

СПРАВКА

За проекти в процес на реализация, финансирани със средства от Европейския съюз към 31 декември 2013 г.

№ по ред

№ и дата на договора за БФП/ на проектното предложение

Опера-тивна програма

Предмет/обхват на договора за БФП/ на проектното предложение

 

Проекти в процес на реализация

 

 

1

Договор №58111-СО18-209 от 29.12.2008 г. – „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище

Първоначален бюджет
17 504 118,13 лв.

ОПОС

Изграждане на 25 км нови водопроводи и подмяна на 9 км канализационни колектори

2

Споразумение за финансиране №РД-09-56/15.06.2011 г. между Община Търговище и МТСП от 15.06.2011 г. – Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства

Бюджет – 1 112 633 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заем №7612 BG от МБВР

Строително-ремонтни работи, оборудване и обзавеждане на сграда и предоставяне на следните  услуги за деца и техните родители – формиране и развитие на родителски умения, ранна интервенция на уврежданията, семейно консултиране и подкрепа, здравна консултация за деца, мониторинг на готовността за обучение, индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания, допълнителна подготовка и равен старт в училище

 3

Договор №BG161PO001/1.1-12/2011/003 от 28.11.2011 г. – Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в Община Търговище

 

Бюджет – 1489619,71 лв.

 

ОПРР

Строителство, оборудване и обзавеждане на 2 бр. ЦНСТ за предоставяне на социални услуги на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции

 4

Договор №BG161PO002-3.3.02-0002-С0003 от 12.07.2011 г. - Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Търговище

Бюджет – 415 233 лв.

ОПТП

Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Търговище

 5

Договор от 20.05.2013 г. №BG161PO001/1.4-09/2012/003 за изпълнение на проект - Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда в град Търговище 

Бюджет:

основен обект 4 644 606 лв.;

ОПРР

Обновяване и благоустройство на централна градска част на град Търговище и допълнителни обекти в парк "Юкя" и квартали на града                                                                

 6

Договор от 13.06.2013 г. №BG161PO001/5-0/2012/005 за изпълнение на проект - Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 г.

Бюджет -   544 168 лв.

ОПРР

Разработване на 9 работни проекта в пълния им обем, съгласувани и одобрени, издадени разрешения за строеж, с които общината ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по ОПРР през следващия програмен период 2014-2020 г.

7

Договор от 23.05.2013 г. №BG161PO001-5.2.12-0004-С0001 за изпълнение на проект - Не в дома, а у дома                               

Бюджет – 287 873 лв.

ОПРЧР

Предоставяне на качествена грижа за 24 деца и младежи с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в среда близка до семейната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА

За проекти в процес на реализация, по които Община Търговище е партньор

към месец декември 2013 г.

 

№ по ред

№ и дата на договора за БФП/ на проектното предложение

Оперативна програма

Предмет/обхват на договора за БФП/ на проектното предложение

1

Подкрепа за достоен живот

 

Бенефициент – Агенция за социално подпомагане

ОПРЧР

Прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и разчупване на създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

2

И аз имам семейство

 

Бенефициент – Агенция за социално подпомагане

ОПРЧР

Подкрепа на процеса на деинституционализация на деца чрез създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне

 

За допълнителна информация:

Сектор Евроинтеграция

 

тел.0601/ 68 733


 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com