TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / НОВО В САЙТА-ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 График за предаване на изборните материали от Община Търговище на СИК на територията на общината

Публикувано на 9.07.2021 г.


ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за народни представители в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците)

Публикувано на 01.07.2021 г.

Образци на електронни заявления

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с  трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

 910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

Публикуван на 29.06.2021 г.


 Препис от заповед РД-З-611/14.06.2021 г. за провеждане на жребий на 16.06.2021 г. от 10.00 часа в зала 74 на Община Търговище за поставяне на агитационни материали от политически партии, коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите за народни представители на  11.07.2021 г.

Публикувана на 14.06.2021 г.


Приложение № 14-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)


Приложение № 8-НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)


Приложение № 12-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)


Препис от заповед РД-З-554/27.05.2021 г.  за провеждане на консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание за състави на секционните избирателни комисии на 03.06.2021 г. от 14.00 часа в зала 28 на Община Търговище

Публикувана на 27.05.2021 г.


 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Публикуван на 27.05.2021 г.


Препис от заповед РД-З-524/19.05.2021 г. за определяне на местата, на които да бъдат обявени предварителните избирателни списъци във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Публикувана на 09.02.2021 г.


Препис от заповед РД-З-523/19.05.2021 г. за образуване на 105 избирателни секции

 Публикувана на 20.05.2021 г.

 

На 11 април, неделя, изтича срокът за  премахване на агитационните материали във връзка с проведените на 4 април избори за народни представители. Политическите партии, коалициите и инициативните комитети следва да предприемат действия по премахването им, съгласно чл. 186 на Изборния кодекс. При неизпълнение на задължението, предвидените глоби са в размер от 1000 до 5000 лв.


Изборните книжа и материали  за произвеждане на изборите за народни представители на 4ти април 2021 година ще се раздават на секционните избирателни комисии както следва:

на 03.04.2021 г. от 11.00 часа за секции с номера от 48 до 103

на 03.04.2021 г. от 14.00  часа за секции с номера от 1 до 47, секции 104, 105 и 106

Публикувано на 30.03.3021 г.


Препис от заповед РД-З-313/31.03.2021 г. за определяне на помещения за настаняване на подвижни секционни избирателни комисии

Публикувана на 31.03.2021 г.


Препис от заповед РД-З-312/31.03.2021 г. за образуване на 107 (сто и седма) избирателна секция за гласуване с  избирателна кутия на избиратели, намиращи се в COVID отделения в МБАЛ – Търговище

Публикувана на 30.03.2021 г.


До 17.30 ч. днес, 31 март, избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия при кмета на общината, района или кметството, или кметския наместник по постоянния си адрес или настоящия си адрес, ако са заявили в срок до 20 март гласуване по този адрес.

Публикувано на 31.03.2021 г.


Препис от Заповед РД-З-311/31.03.2021 г.  за провеждане на консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за съставите на:

- подвижна секционна избирателна кутия за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация и 

- самостоятелна избирателна секция в МБАЛ за гласуване на избиратели с установена COVID 19 инфекция,

Консултациите да се проведат на 31.03.2021 г. от 14 часа в зала 28 на административната сграда на Общината

Публикувана на 31.03.2021 г.

Изборните книжа и материали  за произвеждане на изборите за народни представители на 4ти април 2021 година ще се раздават на секционните избирателни комисии както следва:

на 03.04.2021 г. от 11.00 часа за секции с номера от 48 до 103

на 03.04.2021 г. от 14.00  часа за секции с номера от 1 до 47, секции 104, 105 и 106

Публикувано на 30.03.3021 г.


Обучението на представителите на  секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, ще се проведе на 1 април /четвъртък/ 2021 година от 10.00 и 13.00 часа в Залата на ОД на МВР Търговище. 

Публикувано на 30.03.2021 г.


Препис от заповед РД-З-303/30.03.2021 г. за образуване на 106 (сто и шеста) избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето за територията на община Търговище

Публикувана на 30.03.2021 г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите за народни представители  на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Публикуван на 23.04.2021 г.


Обява - на основание заповед № РД-З-223 от 08.03.2021 г. на кмета на Община Търговище, на 12.03.2021 г. от 10.00 часа в зала № 74 в сградата на Община Търговище, ще се проведе жребий за поставяне на агитационни материали от политически партии, коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите за народни представители на 04.04.2021 г

Препис от заповед № РД-З-223 от 08.03.2021 г.  за определяне на места за поставяне на агитационни материали

Публикувани на 09.03.2021 г.


„Разяснителна кампания“ на Централната избирателна комисия с цел разясняване правата и задълженията на гражданите:

https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video


 Образци на електронни заявления 

Приложение № 1 към Решение № 2159-НС - З А Я В Л Е Н И Е за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците) 

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.


Приложение № 8 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)

Приложение № 9 Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)

Приложение № 10 Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

Приложение № 12 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)

Приложение № 14 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Приложение № 18 Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)

Попълненото и подписано с КЕП заявление можете да изпратите на и-мейл на Община Търговище: obshtina@targovishte.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция  "Електронно управление" 

 

Публикуван на 19.02.2021 г.


Препис от заповед РД-З-163/17.02.2021 г. за провеждане на консултации на 22.02.2021 г. от 14 часа в зала 28 на административната сграда на Общината с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за състави на секционните избирателни комисии 

Публикувана на 17.02.2021 г.

Приложение № 14-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)Публикувана на 09.02.2021 г.


Препис от заповед РД-З-120/09.02.2021 г. за образуване на 105 избирателни секции

Публикувана на 09.02.2021 г.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com