TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Натура 2000
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Натура 2000

„Натура 2000” представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури дългосрочно опазване на определени ценни растителни и животински видове, както и местообитанията им.
Тя включва защитени райони, определени съгласно Директивата за опазване на природните местообитания и Директива за опазване на дивите птици.
Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни, приоритетни по значимост за ЕС.
Националната екологична мрежа е част от европейската екологична мрежа „Натура 2000” и е регламентирана съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр. 77/ 2002 г.).

Защитената зона «Овчарово»
- се намира между общините Велики Преслав и Търговище и заема площ от 1478 хектара. Мястото е от международно значение за опазване на гнездящия тук световно застрашен вид ливаден дърдавец. Срещат се и видовете червеногърба сврачка, сива овесарка, черночела сврачка. Към настоящия момент защитена зона «Овчарово» е обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. (ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.), в която съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразия / ЗБР /се посочва местоположението на защитената зона, предметът и целите й на опазване, опис на имотите, включени в съответната защитена зона, забрани или ограничения на дейности.

Информация - изтегли


Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0000421 „ Преславска планина” определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Публикуван на 21.12.2020 г.


 Заповед № РД-100/09.02.2015 г. н а Министъра на околната среда и водите за обявяване на Защитена зона BG 0000589 „Марина дупка”за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по смисъла на Закон за биологичното разнообразие.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com