TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Почви
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Почви


Според почвеното райониране на България общината Търговище принадлежи към Провадийски почвен район. Този район включва Търговище, Нови Пазар, Провадия и Варна.
Голяма част от територията на община Търговище е покрита със сиви горски почви. Количеството на хумуса е най-високо в повърхностния хоризонт, а в дълбочина намалява. По механичен състав са тежко песъчливо-глинести. Характеризират се с добри водно-физични свойства със средна до слаба водопроницаемост, добра водозадържаща способност и сравнително благоприятен въздушен режим.
Следващите по разпространение са черноземните почви. По механичен състав те са тежко и по рядко средно песъчливо глинести. Притежават средна до висока водопропускливост, ниска до средна водозадържаща способност и добър въздушен режим.
В различните релефни форми се намират смесени алувиално-делувиални почви, а в леглата на водните течения - алувиални. Тези типове почви са с по-ограничено разпространение. Те се отличават с много добър воден хранителен режими високо естествено плодородие .

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com