TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Шум
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Шум


В съответствие с програмата за мониторинг през м.ноември 2009г.бяха извършени замервания на комунално-битовия шум в 20 пункта на територията на град Търговище.Съгласно Методиката на МЗ пунктовете са разпределени както следва:

 • до 40%-в райони,прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета /8 пункта/
 • до 30% са в райони на промишлени източници на шум- производствено-складови територии и зони /6пункта/
 • 30%- в райони на обекти, подлежащи на усилена шумозащита /6 пункта /

Детайлизираното разпределение на пунктовете за контрол на уличния шум по групи е както следва:

 1.ТЕРИТОРИИ , ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ПЪТНИ ТРАСЕТА

 1. БУЛ."Александър Стамболийски"- входяща пътна артерия
 2. бул."Цар Освободител"-входяща пътна артерия
 3. ул."Кюстенджа"-входяща пътна артерия
 4. ул."Паисий"-входяща пътна артерия
 5. ул."Гладстон"- кооперативен пазар
 6. ул."Скопие"-автогара
 7. ул."Христо Ботев"-централна градска част
 8. бул."Трайко Китанчев"- път с интензивен трафик на движение

2.ТЕРИТОРИИ С ПРОМИШЛЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ- ПРОИЗВОДСТВЕНО- СКЛАДОВИ ЗОНИ

 1. бул."Трети март"-автосервиз ,автомивка
 2. ул."Пирин"- склад за алкохолни и безалкохолни напитки
 3. ул."Кракра"- мелница , склад за хранителни стоки
 4. ул."Раковска"- склад за хранителни стоки
 5. кв."Изток"-шивашки цех, печатница, хлебопекарна
 6. кв."Въбел"- завод за стъкло

3. ПУНКТОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА УСИЛЕНА ШУМОЗАЩИТА-  В ЖИЛИЩНИ ЗОНИ, ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ, ЗОНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 1. кв."Запаз 3"- междублоково пространство
 2. кв."Запад 1"- междублоково пространство до ДЯ и ЦДГ
 3. ул."Трапезица"- междублоково пространство
 4. ул."Стефан Куцаров"- до територия за обществен отдих
 5. бул."Сюрен"-до МБАЛ
 6. ул."Силистра"- до училище

  На всяка от улиците се разполагат по един или два пункта за наблюдение.В два последователни дни, в пикови и ненатоварени часове се извършват по 6 замервания на пункт. Наблюдавания показател за 2009 г.е Lден. Отчита се влиянието на вида терен около пункта , наличието на озеленяване, вида на пътното покритие, наклона на пътя, вида на околното застрояване, влиянието на метеорологичните фактори по време на замерванията, интензивността и структората на транспортните потоци. Използва се измервателен метод с интегрален шумомер "Медиатор".

  Най- високи средни шумови нива са измерени в групата на пунктовете, намиращи се на улици с интензивен трафик, като във всички тях е превишена допустимата норма от 60 ДБА. Пунктовете, в които се отчита по-сериозно отклонение от пределните норми, са следните:

 • ул."Паисий"                         -68.3 ДБА
 • ул."Трайко Китанчев"       -66.0 ДБА
 • ул."Христо Ботев"              -65.4ДБА
 • ул."Гладстон"                     -64.9 ДБА

Високите шумови нива, регистрирани на тези улици, са  вследствие на увеличения брой преминаващи през пунктовете МПС и товарни автомобили, техническото състояние на превозните средства, интензивността и скоростта на движение, недобрата пропусквателна способност на транспортната мрежа, състоянието и вида на пътната настилка.

 Във втората група на пунктовете, намиращи се в зони с промишлени източници на шум / производствено-складови територии/ допустимите нива на шум са 70 ДБА. Замерените шумови нива варират от 52.8 -69.3 ДБА. и няма превишаване на нормите.

 С най-ниски стойности на средни шумови нива са групата от пунктове , подлежащи на усилена шумозащита :

 1. кв."Запад 1"                     -47.9 ДБА
 2. кв."Запад 3"                    - 48.1 ДБА
 3. ул."Трапезица"              - 50.6 ДБА

 За жилищните квартали граничните стойности на шум са 55 ДБА. Тук няма пунктове, които превишават нормите, тъй като те се намират в тихи и добре озеленени междублокови пространства. В сравнение с минала година тук се наблюдава задържане нивото на шумовото замърсяване.

Към третата група спадат и зоните за лечебни заведения, научно-изследователска дейност, паркове и санаториуми, където допустимите норми са 45 ДБА. Тук в два от пунктовете се превишават пределните стойности, съответно при бул."Сюрен"МБАЛ с 2.6 ДБА , а при ул."Силистра"/ училище/ с 9.8 ДБА.

 По диапазони за град Търговище всравнение с 2008 г. се наблюдават следните промени в пунктовете:

 • до 58 ДБА пунктовете се запазват
 • от 58-62 ДБА пунктовете намаляват с 3.
 • от 63-67 ДБА пунктовете се увеличават с 5.
 • от 68-72 ДБА пунктовете намаляват с 2.

 Получените резултати от измерванията, показват, че в нито един пункт от територията на гр.Търговище не са установени средни стойности на шума в диапазоните73-77 ДБА и 78-82 ДбА. Това е положителен факт, който се запазва през всичките години на наблюдение и оказва влияние на акустичния комфорт в града.

През 2009 г. предприетите благоустройствени мероприятия за подобряване на акустичната обстановка от Община Търговище се свеждат до ремонт и асфалтиране на ул."Бяло Море" и "Пирин" и частично озеленяване в града.През 2008 година Регионална Инспекция за Опазване и Контрол на Общественото Здраве / РИОКОЗ / - град Търговище извърши замервания на комунално - битовия шум в град Търговище.
Пунктовете са разпределени както следва: до 40% в райони, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета т.е. 8 пункта; до 30% в райони на промишлени източници на шум – производствено складови територии и зони т.е. 6 пункта и 30% в райони на обекти, подлежащи на усилена шумозащита т.е. 6 пункта.

Контролът на уличния шум се провде в 20 пункта, разпределени по групи както следва:

1.ТЕРИТОРИИ ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ПЪТНИ ТРАСЕТА

1. бул.”Александър Стамболийски” – входяща пътна артерия
2. бул.”Цар Освободител” - входяща пътна артерия
3. ул.”Кюстенджа” - входяща пътна артерия
4. ул.”Паисий” -входяща пътна артерия
5. ул.”Гладстон” – кооперативен пазар
6. ул.”Скопие”- автогара
7. ул.”Христо Ботев” – централна градска част
8. бул.”Трайко Китанчев” – път с интензивен трафик на движение


2.ТЕРИТОРИИ С ПРОМИШЛЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ – ПРОИЗВОДСТВЕНО – СКЛАДОВИ ЗОНИ

1.бул.”Трети март” – автосервиз, автомивка
2. ул.”Пирин” – склад за алкохолни и безалкохолни напитки
3. ул.”Кракра” – мелница, склад за хранителни стоки
4. ул.”Раковска” – склад за хранителни стоки
5. кв.”Изток” – шивашки цех, печатница, хлебопекарна
6. кв.”Въбел” – “Тракия – глас”


3.ПУНКТОВЕ ПОДЛЕЖАЩИ НА УСИЛЕНА ШУМОЗАЩИТА – В ЖИЛИЩНИ ЗОНИ, ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ, ЗОНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

1. кв.”Запад 3” – междублоково пространство
2. кв.”Запад 1”/до ІІІ-та Детска ясла и 7-ма ЦДГ/ -междублоково пространство
3. ул.”Трапезица” – междублоково пространство
4. ул.”Стефан Куцаров” – до територия за обществен отдих
5. бул.”Сюрен” - МБАЛ
6. ул.”Силистра” – до ПГИИ

 

На всяка от улиците се разполагат по един или два пункта за наблюдение. В два последователни дни в пикови и ненатоварени часове, се извършват по 6 замервания на пункт. Отчита се влиянието на вида терен около пункта, наличие на озеленяване, вид на пътното покритие, наклон на пътя, вид на околното застрояване, влиянието на метеорологичните фактори по време на замерванията. Използва се измервателен метод с интегрален шумомер „Медиатор” тип 2238 на фирма „Bruel & Kjaer”, Дания.

 

Най-високи средни шумови нива, са измерени в групата на пунктовете, намиращи се на улици с интензивен трафик. В тази група 100% от пунктовете надвишават допустимите норми от 60 ДБА. Превишаващи сериозно пределните норми са следните пунктове:

 

 • ул.”Паисий” - 68.7 ДБА
 • ул.”Гладстон” - 68.3 ДБА
 • ул.”Христо Ботев” - 68.4 ДБА
 • ул.”Трайко Китанчев” - 66.3 ДБА
 • ул.”Скопие” - 65.8 ДБА
 • бул.”Александър Стамболийски” - 64.3 ДБА

Високите показатели на шума, регистрирани на тези улици са вследствие на увеличения брой МПС, преминаващи през пунктовете за измерване на шума, увеличения брой товарни автомобили в някои от пунктовете, техническото състояние на превозните средства, интензивността и скоростта на движение, недобрата пропусквателна способност на транспортната мрежа, особено в центъра на града. С най-ниски стойности на средни шумови нива са групата от пунктове, подлежащи на усилена шумозащита:

 

 • кв.”Запад 1” - 47.1 ДБА
 • кв.”Запад 3” - 48.1 ДБА
 • ул.”Трапезица” - 50.1 ДБА

За жилищните квартали граничните стойности на шум са 55 ДБА. Тук няма пунктове, които превишават нормите, тъй като те се намират в тихи и добре озеленени междублокови пространства.

 

Към третата група спадат и зоните за лечебни заведения, научно – изследователска дейност, паркове и санаториуми, където допустимите норми са 45 ДБА. В трите пункта е регистрирано превишение на пределните стойности с 4.6 – 6.0 ДБА. В тези райони е необходимо да бъдат взети допълнителни шумозащитни мерки.

 

Резултатите от мониторинга на шума в гр.Търговище показват, че спрямо последните години измерените средни шумови нива в трите групи от улици не варират съществено или са леко завишени за сметка на по-висок шумов диапазон. Основните източници на шум са свързани с вътрешно селищния и транзитно преминаващ автомобилен транспорт, както и различните дейности на населението – работилници, търговски обекти и др.

 

През 2008 година Община Търговище предприети благоустройствени мероприятия за подобряване на акустичната обстановка на територията на град Търговище, които се свеждат до ремонт и асфалтиране на някой от улиците, ремонт на съществуваща тротоарна настилка и частично озеленяване .


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com