TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / КМЕТ-Правомощия
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

             ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.6. (1) Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината, който ръководи и контролира дейността на общинска администрация.

(2)   Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджета на общината.

(3)   Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(4)   В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите, актовете на общинския съвет и решенията, приети с местен референдум.

Чл.7. (1) При осъществяване на местното самоуправление и при изпълнение на правомощията си кметът на общината се подпомага от четирима заместник кметове и секретаря на общината.

(2)     Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметове да изпълняват негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

(3)     Кметът на общината, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.

(4) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на кметовете на кметства, кметските наместници и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 Чл.8. (1) Кметът на общината:

1.      Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2.      Внася за одобрение от общинския съвет общата численост и структурата на общинската администрация.

3.      Утвърждава длъжностното щатно разписание на служителите в общинската администрация и звената към нея.

4.      Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

5.      Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

6.      Разработва и внася проект за бюджета и предлага целесъобразни изменения в приходно-разходната му част;

7.      Организира изпълнението на общинския бюджет, извънбюджетните сметки, фондове, спонсорство, целеви средства, средства по международни програми и други;

8.      Организира изпълнението на дългосрочните програми;

9.      Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общински съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

10.    Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите и от актовете на Президента на републиката и на Министерски съвет;

11.    Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

12.    Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

13.    Председателства съвета по сигурност и организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината;

14.    Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

15.    Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

16.    Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17.    Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;

18.    Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

19.    Оказва съдействие на управителните органи на сгради в режим на етажна собственост при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

20.    Назначава Дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;

21.    (1) Прави предложения за удостоверяване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани.

(2)    Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

(3)    Кметът на общината, в случаите определени от закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

(4)    Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари;

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com