TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОПРЧР – проект „Патронажна грижа в община Търговище“
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ“

От 18.04.2021 г. стартира предоставянето на услугите по Проект №BG05M9OP001-6.002-105-С01 "Патронажна грижа + в община Търговище", по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. 

В първото направление проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на 118 потребители в общината от специално нает и обучен за целта персонал. Допустима целева група са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина. 

Общо 15 домашни помощници, медицински сестри, социални работници, рехабилитатори и психолог ще предоставят на потребителите: психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). 

Целта на второто направление - превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, е да бъдат реализирани мерки за ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция в процеса на предоставяне на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. 

Предвижда се осигуряване на ЛПС, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и други, с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги в контекста на въведените ограничения, в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно. Предвижда се да бъдат наети 8 лица на трудови договори, които ще бъдат пряко ангажирани с въвеждане и изпълнение на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги. 

Срокът на изпълнение на проекта е 13 месеца, считано от 18.04.2021 г. Общата стойност на финансовата помощ е 370 610,34 лв.

Публикувано на 21.04.2021 г.


 
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ”

Община Търговище успешно реализира дейностите по Проект №BG05M9OP001-2.103-0055-С01 "Патронажна грижа в община Търговище" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4",  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

По проекта, в периода от 17.10.2020 г. до 17.04.2021 г., са обхванати 122 лица /при заложени по проекта 118/, които получаваха безплатно здравни и/или социални услуги до 2 часа на ден, в зависимост от техните потребности. Услугите се предоставяха от лица, назначени на длъжност „Домашен помощник“, „Медицинска сестра“, психолог и рехабилитатор. Почасовите мобилни интегрирани здравно-социално услуги се предоставяха в град Търговище и 9 населени места на територията на общината /Алваново, Надарево, Осен, Черковна, Момино, Баячево, Буховци, Здравец и Разбойна/.

Само здравни услуги /рехабилитация/ са ползвали  около – 16 потребители, здравни и социални услуги са ползвали 36 души, а само само социална услуга – 70 души.

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел е изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Общата стойност на договора е 129 648.96  лева, от които 110 201.62 лв. европейско и 19 447.34 лв. национално  съфинансиране. 

Публикувано на 21.04.2021


 

УДЪЛЖАВА СЕ ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.103 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 4"

С шест месеца, считано от 17.10.2020 г., се удължава предоставянето на безплатни мобилни здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа в община Търговище“, след подписано допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания - Компонент 4“.

Πo пpoeĸтa 118 лица с увреждания, включително с хронични заболявания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, ще продължат да получават здравно-социални услуги по домовете си до 2 часа на ден. Ангажирани с предоставянето на услугата са медицински специалисти, домашни помощници, социален работник, психолог и рехабилитатор.

Продължава и набирането на потребители по проекта. Документи за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проекта могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в гр.Търговище, ул. „Първи май” 24. На всички лица, подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома.

Одобреният бюджет по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания - Компонент 4“, е на стойност 129 648.96 лева, от които 110 201.62 лева европейско финансиране и 19 447.34 лева национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

 

 

Публикувано на 17.10.2020 г.


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ”

Община Търговище успешно реализира Проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище", по Процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В изпълнение на дейностите по проекта, в периода от 16.10.2019 г. до 16.10.2020 г. бяха обхванати 161 лица от град Търговище и 16 населени места в общината. В рамките на до 2 часа дневно те получаваха безплатно здравни и/или социални услуги, в зависимост от техните потребности. Това са: хора над 65 г. (навършили 66 г.) с ограничения или невъзможност за самообслужване; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи, лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства; самотно живеещи тежко болни лица.

Здравни и социални услуги по проекта са ползвали 83 души. Само здравни услуги /рехабилитация/ са ползвали  33 лица, а само социални услуги – 44 души.

Услугите се предоставят от специално наети по проекта домашни помощници, медицински сестри, психолог и рехабилитатор. За качественото изпълнение на дейностите са закупени 2 автомобила и 2 броя компютри и мултифункционално устройство.

Общата стойност на проекта е 313 797,92 лева. От тях 266 728,23 лв. европейско и 47 069,69 лв. национално съфинансиране.

Предоставянето на патронажна грижа в Търговище ще продължи до април 2021 г., като резултат от сключеното допълнително споразумение между кмета на община Търговище и Министерството на труда и социалната политика по Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4",  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 


 

 

 ОБЩИНА TЪРГОВИЩЕ РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Целта на проекта  предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19, оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;  хора с увреждания;  възрастни в риск –лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност ил невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  поставени под карантина във връзка с COVID – 19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 На лицата от целевите групи ще се извършва закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства (закупени със средства на потребителите, а не са социална помощ от общината), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите, а не са социална помощ от общината)

За изпълнение на допустимите дейности е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 286 200 лева осигурени по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На телефон 060168620 се приемат заявки за закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства /закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги от жителите на всички населени села в Община Търговище.

Публикувано на 23.04.2020 г.


 Община Търговище изпълнява проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Във връзка с обявеното извънредно положение и приетите мерки за ограничаване разпространението на заболяването от вируса COVID-19 на територията на община Търговище се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, които са застрашени в най-голяма степен, както и за лица в карантинен период. Чрез изпълнение на дейностите по процедурата се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда, с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. След обявяването на извънредно положение в страната бяха затворени публични услуги или достъпа до тях е силно ограничен. 

Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете на 180 лица в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната.

Дейността е насочени към: възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск  - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и  самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19 от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, като по този начин се защитава общественият интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на коронавируса; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. 

Услугите за лицата по домовете включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Услугите се предоставят след подаване на заявка на телефон 0601 68 620. Служителите, предоставящи услугите, се легитимират със служебен бадж.

 Договор BG05M9OP001-2.101-0024-C01 между Община Търговище и Министерството на труда и социалната политика е по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение е 10 месеца, считано от 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г. Общата стойност на договора е 286 200 лева.

Публикувано на 23.04.2020 г.


Списък  на одобрените кандидат потребители за ползване  на здравно-социалните услуги по проект № BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище"

Публикуван на 09.10.2019 г.


Списък на лицата, допуснати до провеждане на интервю/събеседване по предоставянето на здравно-социални услуги в община Търговище по проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01  "Патронажна грижа в община Tърговище"

Публикуван на 12.09.2019 г.


Община Търговище ще предоставя патронажна грижа на 118 възрастни и хора с увреждания

 

Днес, 21.08.2019 г., в Община Търговище се проведе начална пресконференция по Проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В нея участваха ръководителят на проекта Христалина Халачева, координаторът на проекта Меглена Цанкова и счетоводителят Емел Исуфова.

Основна цел на проекта да се подобри качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания в община Търговище, чрез предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. От патронажната грижа ще могат да се възползват лица на възраст над 65 години; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Услугата ще се предоставя на 118 потребители в общината от специално нает и обучен за целта персонал. Той ще се състои от 17 души – домашни помощници, медицински сестри, социални работници, рехабилитатори и психолог. Те ще извършват посещения в домовете на потребителите и ще оказват съдействие при извършване на ежедневни дейности, психологическа подкрепа, консултиране, медицински услуги и придружаване на потребителите до различни институции. Към всеки потребител ще се прилага индивидуален подход, в зависимост от конкретното състояние или заболяване. 

Услугите ще бъдат предоставяни в съответствие с разработена от Министерство на здравеопазването програма /методика/ за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество.

 

Договорът, подписан от кмета на община Търговище и Министерството на труда и социалната политика, е по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение е 15 месеца, считано от 01.07.2019 г. до 01.10.2020 г. Общата стойност на договора е 313 797.92 лева, от които 266 728.23 лв. европейско и 47 069.69 лв. национално съфинансиране.

 

Проект ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0083-C01,

Финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 


На 21.08.2019 г., от 11.00 часа в зала 28 на Община Търговище ще се проведе начална пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2", по ОП РЧР 2014-2020. Общата стойност на проекта е 313 797.92  лева, от които 266 728.23 лв. европейско и 47 069.69 лв. национално съфинансиране.

Основните дейности по проекта и очакваните резултати ще бъдат представени от Христалина Халачева, ръководител на проекта и секретар на Община Търговище;  Меглена Цанкова, координатор на проекта и Емел Исуфова, счетоводител на проекта.

Целта на проекта е да подобри качеството на живот на възрастни и хора с увреждания, които имат затруднения със самообслужването и излизането от домовете си, чрез предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите.За допълнителна информация:

Меглена Цанкова, координатор на проекта

Тел.: 0882 100 607

e-mail: cankova.m@targovishte.bg

 

Проект ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0083-C01,

Финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 

 

Община Търговище обявява процедура по подбор на персонал по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в Община Търговище  по проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище"

 Заявление и декларация по процедурата - изтегли


 Община Търговище обявява процедура по набиране и подбор на потребители за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Патронажна грижа в община Търговище”

Необходими документи - изтегли


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com