TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Обяви и съобщения
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение на Басейнова дирекция "Черноморски район" за инициатива на "Енола фарм" ЕООД за изменение на разрешително № 2152 0470/15.05.2018 г. за водовземане от шахтов кладенец ШК1 "ЕТ Митова-Алваново

 Публикувано на 03.12.2020 г.


План-сметка на Община Търговище за 2021 година

Публикувана на 13.11.2020 г.


Становище  от проведените обществени обсъждания на Доклада за ОВОС за ИН "Разработване на находище за строително материали-подземни богатства по чл.2, ал.1, т. 5 от Закон за подземните богатства (варовици) от находище Кралево -2, землището на с. Кралево, община Търговище

Публикувано на 14.08.2020 г.


 Организиране на обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „ Разработване на находище за строителни материали-подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закон за подземните богатства (варовици) от находище „ Кралево-2”, землището на с. Кралево, Община Търговище в ПИ № 39390.222.18 по КК на с. Кралево, Община Търговище с възложител  "Автомагистрали Черно море" АД


Организиране на обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „ Разработване на находище за строителни материали-подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закон за подземните богатства (варовици) от находище „ Кралево-2”, землището на с. Кралево, Община Търговище в ПИ № 39390.222.18 по КК на с. Кралево, Община Търговище с възложител  "Автомагистрали Черно море" АД

Изтегли

Публикувано на 19.03.2020 г.


 

Открит обществен достъп до документи по  чл.112, ал.3,т.1-3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж,ал.4 от ЗООС на „Тракия Глас България „ ЕАД

  Изтегли компресирана папка с файлове

Публикуван на 27.11.2019 г.


 Информация по чл. 116, ал. 1 от ЗООС предоставена на засегната общественост от операторите на предприятия с нисък и висок рисков потенциал, разположени на територията на община Търговище“

 Публикувана на 08.11.2019 г.


Годишен план за ползване на дървесина на Община Търговище за 2019 г. 

 Публикуван на 19. декември 2018 г.


 Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1– 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:  „Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище

Публикувано на 5 юни 2018 година


Регламент за провеждане на конкурс "Нашият екодвор"

Регламент за провеждане на конкурс "Най-привлекателно околоблоково пространство"

Публиквани на 26 март 2018 година


Искане и Информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане  и експлоатация на нова сграда за стъклени трошки към инсталация за производство на плоско стъкло, разширение на участък помощни  съоръжения   посредством нова система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода  отворен тип с включени към нея помпена станция и басейн за вода и трансформаторна подстанция”  с възложител „ Тракия Глас България „ ЕАД.

Искане

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Публикувани на 27 февруари 2018 година


„Изграждане  на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ЕООД на територията на община Търговище

Публикувано на 23 януари 2018 година


 Съобщение за откриване  на процедура за изменение на Разрешително № 003644/03.06.2005 г. за водовземане от язовир „ Тича”.

Публикувано на 30 юни 2017 г.


ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН на „Тракия Глас България” ЕАД

 (приложение към Плана за защита при бедствия на Община Търговище )


О Б Я В Л Е Н И Е, публикувано на 12 януари 2017 г.

Община Търговище на основание чл.124б, ал.2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-02-15-3/05.01.2017 г. на заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура” да изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово”, в землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище и с. Черенча и с. Градище, община Шумен.


О Б Я В А, публикувана на 01.09.2016 г.

„Обява и становище относно проведено обществено обсъждане на ДОВОС „Модернизация и реорганизиране на процеси по отглеждане на свине в свинекомплекс с.Алваново”, с възложител ЕТ „Милена Митова”


О Б Я В А, публикувана на 25.07.2016 г.

Модернизация и реорганизиране на процеси по отглеждане на свине в свинекомплекс с.Алваново, Община Търговище с Възложител ЕТ „Милена Митова”

Обява, публикувана на 28,0732017

Доклад ОВОС


О Б Я В А, публикувана на 12.07.2016 г.

Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63 000 броя в ПИ № 077005 в землището на село Баячево

Обява

ОВОС


О Б Я В А, публикувана на 18.06.2015 г.

Обществен достъп до проект на СОЗ на язовир „Тича”


И Н Ф О Р М А Ц И Я, публикувана на 26.03.2015 г.

Информация по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на въздействието на околната среда за „Изграждане на кладенец за собствени нужди в поземлен имот № 73626.156.276 в местността „Драката „, град Търговище” на Илхан Мехмедов Юмеров.

 

Изтегляне


О Б Я В А, публикувана на 27.11.2014 г.

Община Търговище има следното инвестиционно предложение : ” Изработване на ПУП – план на застрояване на ПИ № 089019, ПИ № 089022 и части от ПИ № 08920,ПИ № 089148, ПИ № 014005, ПИ № 014010 и ПИ № 000273 ”- в землището на с. Лиляк , община Търговище ”.
Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ- гр. Шумен, ул. Съединеие „
№ 71, ет.3 .

Изтегляне


Община Търговище приканва представители на неправителствени организации, фирми и браншови организации, които имат информация и желание,

да подпомогнат разработването на „Програма за опазване на околната среда в Община Търговище” за новия програмен период до 2020 г., съгласно изискването на чл. 79, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда.

В тази връзка желаещите организации могат да се свържат с фирма „Екодизайн 2010” ЕООД, гр. Шумен, на която с договор е възложено изготвянето на програмата.

 

 

Лице за контакти: Христомир Спасов, ekodizain2010@gmail.com, с адрес за кореспонденция: гр. Шумен, ж. к. „Херсон”, бл. 9, вх. 3, ет. 5, ап. 35.

 

 

Съобщение на Община Търговище

 

На основание чл. 122 а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ЕТ „Милена Митова“, за Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване, площадка с. Буйново, изпълняващо дейност, съгласно т. 6.6 „б“ от Приложение № 4 към ЗООС „Интензивно отглеждане на свине с над 2000 места за свине за угояване (над 30 килограма)“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 18.08.2014г. до 18.09.2014г. в:

1.      Сградата на Община Търговище, гр. Търговище, пл. „Свобода” ет. 2., стая № 5, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

2.      Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Йоана Стефанова – Еколог, Община Търговище, тел.: 0601/68 686.


 

Информация по Приложение № 2,

към чл. 6 ,ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие на околната среда на „ ТАЙФУН – БГ „ ООД, град Търговище за „ Разкриване и експлоатация на кариера за добив на мергелна глина за производство на строителна керамика от находище „Александра „ в землището на село Ловец, община Търговище.

Изтегляне


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 има следното инвестиционно намерение:

 

 

 

„Частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/  за изграждане на автогара в кв.8 и кв.9, УПИ - І,ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ,VІІ,VІІІ, ІХ в регулационните граници на гр.Търговище”

 

 

 

Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ-Шумен- гр.Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.3 и в сградата на Община Търговище, площад „Свобода” ет.2, ст.№5


 

„Агродимекс” ООД гр.Търговище организира обществено обсъждане на ОУП за имот №73626.510.386 по плана на гр.Търговище,

 

Във връзка с чл.127/1/ от ЗУТ.Обсъждането ще се проведе на 5 юни от 14.30 в офиса на фирмата.-гр.Търговище,Индустриална зона-зърнобаза.

2 юни 2014г.


 

                                                   ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

                                           има следното инвестиционно намерение:

 

 

 

          „ Изграждане на площадка за компостиране на растителни и биоразградими отпадъци, площадка за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци и площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата” в кв.23- УПИ Х, УПИ ХІІ и УПИ ХІ, в землището на гр.Търговище

 

Ø  Площадката за компостиране на растителни и биоразградими отпадъци ще бъде изградена в УПИ Х, имот №73626.504.725 с обща площ  5 000 кв.м.       

На площадката ще се приемат следните видове отпадъци: зелени отпадъци, хранителни отпадъци; отпадъци от агро/хранителната промишленост;  оборска тор;битови биоразградими отпадъци;

Компостирането на отпадъците ще се извършва по открит способ или т.н. „Открита система”, при която материала за компостиране се смесва в съотношение 60/40 въглерод/ азот и се подреждат в трапецовидни купове.

Ø  Площадката за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци ще бъде изградена в УПИ ХІ в имот № 73626.504.724 в границите на гр.Търговище със площ 5 000 кв.м. В нея ще се събират временно отпадъци от домакинствата, включващи едрогабаритни отпадъци и опасни. Отпадъците ще се събират временно, след което ще се предават на оторизирани фирми и/или организации за последващо третиране.

Ø  Площадката за оползотворяване на строителни отпадъци  ще бъде изградена в УПИ ХІІ, в имот №73626.504.723 с обща площ 9 999 кв.м. в границите на гр.Търговище. На нея ще се извършват дейности по подготовка за оползотворяване на строителни отпадъци.

 

Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ-Шумен- гр.Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.3 и в сградата на Община Търговище, площад „Свобода” ет.2, ст.№5 

 

        Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт и обновяване на ЦДГ №7 "Снежанка", жк „Запад” 1, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда, благоустрояване на двор, детски площадки”.

 

            Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение №71, ет. 3, град Шумен.

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

„Реконструкция и разширение на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново” от ул. „Васил Левски” до бул. „Митрополит Андрей” за подобряване на градската среда в зона с обслужващи обществени функции – района на общинския пазар, включително изграждане на велоалея, тротоари и градско обзавеждане – част ул. „Велико Търново”.

 

               Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение”,  №71, ет. 3, град Шумен.

 


 

              Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

Цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител” с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда”.

           

Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение №71, ет. 3, град Шумен.

 

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

„Цялостно обновяване и благоустрояване на вторичен градски център – бул. „Сюрен”, включително пътни настилки, тротоари, улично осветление, озеленяване и градско обзавеждане”. Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение №71, ет. 3, град Шумен.

 

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение :

 

 Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Христо Ботев", енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда”.

 

               Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение” №71, ет.3, град Шумен.

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

            „Основен ремонт на сградата на Обединен детски комплекс, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда”.

 

              Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение №71, ет. 3, град Шумен.

 

 

 


 

 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата на IV ОУ „Иван Вазов” и ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда”.

 

               Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение” №71, ет. 3, град Шумен.

 

 

 


 

               Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

„Реконструкция и разширение на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново” от ул. „Васил Левски” до бул. „Митрополит Андрей” за подобряване на градската среда в зона с обслужващи обществени функции – района на общинския пазар, включително изграждане на велоалея, тротоари и градско обзавеждане – част ул. „Гладстон”.

 

 

               Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „ Съединение „ №71, ет.3, град Шумен.

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

Основен ремонт и обновяване на ЦДГ №9 „Приказка", жк „Запад” 2, енергийно обследване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда, благоустрояване на двор, детски  площадки.

 

 

               Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение” №71, ет. 3, град Шумен.

 

 


 

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

 

„Цялостна реконструкция и разширение на ул. „3 Март” от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път за подобряване градската среда в социална зона с озеленяване, пътни настилки, тротоари, улично осветление и градско обзавеждане” .

 

              Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „Съединение”, №71, ет. 3, град Шумен.

 

 


 

 Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

„  Укрепване на свлачище път TGV1053 / Омуртаг- Търговище / - граница община / Омуртаг-Търговище / - Божурка - Пайдушко- / TGV 1017 от км 6+440 до км 6+500 с регистрационен № 25.5520.01„ .

                Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул. „ Съединение „ №71, ет.3, град Шумен.

  


 

Заповед за допускане товарене, транспортиране и разтоварване на 239 плътни куб. метра дърва за огрев - изтегли

Заповед за определяне "ВАС МАР" ЕООД за спечелил конкурса за "товарене, транспортиране и разтоварване на 239 плътни куб. м. дърва за огрев - изтегли

Годишен план за ползване на дървесина на Община Търговище за 2013 г. - изтегли


 

Обществено обсъждане на Доклад по ОВОС за инвестиционно предложение 

 

„Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република  България” - изтегли

 

Съобщение след състоялото се обществено обсъждане от страна на "Южен поток  България" АД   - изтегли


 

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС на Шермин Исметова Ахмедова за отглеждане на орехови дървета в землището на село Пролаз, ПИ № 021018 в местността "Дере Йолу"

Изтегляне


Обява за заинтересованите лица и общественост - изтегли

Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на Мехмед Хюсеин Байърлъ за създаване на трайни насаждения - орехова градина - изтегли1, изтегли2, изтегли3, изтегли4

Уведомление за инвестиционно предложение на „ЕнерСис” АД – гр. Търговище - изтегли

Информация за състоянието на атмосферния въздух в района на "ЕнерСис"АДизтегли

Подробна информация, относно картирането на НАТУРА зоните, попадащи на територията на Община Търговище - изтегли, Приложение - изтегли


 

Становище на "Тракия Глас България"ЕАД относно ДОВОС на инвестиционно намерение" Увеличение капацитета на съществуваща пещ за производство на домакинско стъкло и изграждане на втора производствена мощност за домакинско стъкло" ►-

изтегляне на становището

 

 

 


Становище - доклад за въздействие върху околната среда  "Изграждане на конна база за спорт и атракция" - изтегли

Обява за открит обществен достъп/17.05.2011 - изтегли

Обява на МОСВ - изтегляне на обявата

 

Съобщение за инвестиционно намерение/ 26.04.2011

 

 

 

           Изтегляне на съобщението

 

Съобщение за инвестиционно намерение / 1. 02. 2011

 

 

 

           Изтегляне на съобщението

 

 Съобщение за открит обществен достъп / 14.12. 2010

 

 

 

           Изтегляне на съобщението

 

Съобщение за открит обществен достъп / 17.09.2010

 

 

 

             Изтегляне на съобщението

 

 Съобщение за обществен достъп / 30.09.2010

 

 

 

              Изтегляне на съобщението

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Съобщение / 09.09.2010

 

 

 

На основание чл. 62 ал. 1 директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район обявява инициатива на "Спортен риболов" ЕООД, гр Исперих, за ползване на ползване на воден обект - язовир "Лиляк"

Изтегляне на съобщението


 

 Обява / 28.01.2010

 

 

 

Община Търговище и Община Попово уведомяват обществеността, че имат намерение да реализират следните инвестиционни предложения:

Реконструкция и модернизация на съществуващото депо на община Търговище“/в землището на с. Пайдушко, община Търговище/ - ще обслужва общините Търговище и Попово. На съществуващото депо ще бъде осъществена реконструкция, модернизация и разширение. По предварителна експертна оценка регионалното съоръжение се очаква да бъде предвидено за депониране на около 700 000 т. отпадъци, генерирани на териториите на двете общини.

Предвижданията са експлоатацията на реконструираната и модернизирана част на депото и на разширението му да бъде за период най-малко 20 години.

Предвижданията са новоизграденото регионално депо да бъде съоръжено с тръбопроводна мрежа за улавяне и събиране на инфилтрата и отделяния биогаз, както и съоръжения за тяхното третиране. На площадката на депото ще бъдат осигурени защитен зелен пояс и подходяща обваловка. Дъждовните и другите повърхностни води ще бъдат улавяни с цел недопускане до обема на депото.

 

 

Изграждане на Претоварна станция за обслужване на община Попово“ /в землището на с.Светлен, община Попово / - за отпадъци ще бъде една и ще обслужва община Попово. Общината е определила терен 00173 от 57,030 дка, частна общинска собственост, трета, пета и седма категория на земята, в землището на село Светлен (на около 1,7 км извън регулацията на селото в посока гр. Търговище). Като алтернатива ще бъде разгледан и оценен и допълнително предложеният от община Попово терен 0091 от 54,233 дка, общинска собственост, в землището на гр. Попово (в близост до регулацията, СИ от града, вляво от пътя за с. Кардам).

 

 

Рекултивация на съществуващото регламентирано депо на община Попово /в землището на с. Славяново, община Попово/- Общината е преустановила експлоатацията му и депонира събраните отпадъци на регионалното депо в Търговище. Закритото депо е в границите на имот 427 с размер 49,428 дка.

Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ- Шумен, ул. „Съединение „ № 71, ет. 3.

Изтегляне на обявата


 

Обява / 25.11.2009

Община Търговище има следното инвестиционно предложение "Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на бул. „Цар Освободител" , град Търговище от о.т. 5,84 до 7,33 / 7,32 /".
Мнения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на РИОСВ, ул."Съединение" №71, ет.3 град Шумен.
Обява / 07.09.2009

Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „ Изграждане на обществен паркинг с 81 броя паркоместа в УПИ І, кв. 101, ул. „Стефан Караджа"" , град Търговище .
Мнения и възражение се приемат в сградата на РИОСВ град Шумен, ул. „Съединение" № 71, ет.3 .
Обява / 09.10.2009

Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „ Рехабилитация на главни колектори на Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа на квартал „Въбел" /зона север от ул. „Александър Стамболийски”/ .
Мнения и възражение се приемат в сградата „Въбел” и в сградата на РИОСВ град Шуме
н , ул.„Съединение" № 71, ет.3 .

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com