TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОПХИОМП – проект „Топъл обяд
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2021 година


 

 

На 19.04.2021 г. Община Търговище подписа допълнително споразумение за удължаване срока за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0036-С001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Търговище“ по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Общата стойност на проекта е 165 726,00 лв.. Дейностите ще се изпълняват до 30.09.2021 г. в работните дни. Няма да бъде извършван нов подбор на потребители, а с настоящите ще бъдат сключени допълнителни споразумения към договорите им за предоставяне на услуги.

 

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

 


Договор BG05FMOP001-5.001-0036-С001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Търговище”  финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

 

 

Съобщение е публикувано на: 20.04.2021 г.


 

 

 

Предоставянето на услугата „Топъл обяд“ продължава и през 2021 г. Община Търговище подаде проектно предложение: „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Търговище“ по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Услугата ще се предоставя от Общинско предприятие „Детско и ученическо хранене“. Общата стойност на проекта е 72 171,00 лв.

 

Дейностите по ще се изпълняват в допустимия по програмата период от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г. в работните дни.

 

През месец декември Община Търговище обяви прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Прима се реализира на два етапа от 07.12-11.12.2021 г. и бе удължен от 14.12.-31.12.2021 г. Приетите заявления бяха изпратени за потвърждаване на принадлежност към целевите групи от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Търговище също на два етапа. В първия бяха подадени 368 заявления. От тях 21 кандидата са получили отказ от ДСП, 1 лице е починало, 3 лица се отказват от ползване на услугата, одобрени са 300 потребителите, а останалите са включени като резерви/чакащи и при отпадане на потребители на услугата, мястото им ще бъде заето от лица, включени в резервния списък. Във вторият етап бяха подадени 103 заявления от кандидат потребители. От тях 8 са получилите отказ от ДСП.

   С цел избягване разхищението на храна, в случай, че топъл обяд не бъде получен от някой от потребителите, същият ще бъде предоставян на лице от резервния списък, съгласно приета процедура.

 

 


Договор BG05FMOP001-5.001-0036-С001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Търговище”  финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

 

 

Съобщение е публикувано на: 04.01.2021 г.


2020 година


 

 

       Продължава приема на заявления-декларации от кандидат потребители по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. Услугата ще се предоставя в периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г. в нарочно обособени пунктове.

     Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Търговище.

      Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 2  Заявление – декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.

      Документите ще се приемат в сградата на Община Търговище, Център за административно обслужване от 14.12.2020 г. до 11.00 часа на 31.12.2020 г.

За повече информация може да позвъните на телефон 0601/68625

 

Съобщението е публикувано на: 14.12.2020 г.


 

     Община Търговище ще кандидатства по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Услугата ще се предоставя в периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г. в нарочно обособени пунктове. Допустими целеви групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които даим окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

     Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Търговище.

     Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 2  Заявление – декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.

     Документите ще се приемат в сградата на Община Търговище, Център за административно обслужване от 07.12.2020 г. до 17.00 часа на 11.12.2020 г.

     За повече информация може да позвъните на телефон 0601/68625

 

 Приложение № 2 – Заявление-декларация

 Приложение № 20 – Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация

 

Съобщението е публикувано на 07.12.2020 г. 


Със Заповед № РД-06-38/21.10.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е удължено действието на Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ до  края на годината. Община Търговище заяви желанието си пред Агенцията за социално подпомагане за удължаване продължителността на Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Търговище” до 31.12.2020 г. и подписа допълнително споразумение.

Общата стойност на проекта е в размер на 96 860,00 лв., които общината получава от държавния бюджет, чрез Агенцията за социално подпомагане. Услугата продължава да се предоставя от Общинско предприятие „Детско и ученическо хранене“ на 200 възрастни над 65 г. без никакви доходи или с такива под линията на бедност, както и хора с увреждания, които не могат да осигурят сами потребностите си от храна. Безплатният обяд включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Доставя се до дома на потребителите в работни дни. Хората получават и съдействие за закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства (с техни средства или с пари, извън проекта).

 

Публикувано на 09.11.2020 г.


До 31 октомври 2020 г. се удължава срокът на целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“. Поради епидемичната обстановка в страната се очаква след тази дата услугата да бъде продължена до края на годината.

Благодарение на програмата 200 най-уязвими от пандемията Ковид-19 хора от община Търговище получават храна в домовете си.

За да оказва подкрепата, община Търговище ще получи още 24 360 лв. от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. Така общият размер на безвъзмездните средства по проекта до момента става 73 080 лв.

От началото на месец май 2020 г. ежедневна помощ получават възрастни над 65 г. без никакви доходи или с такива под линията на бедност, както и хора с увреждания, които не могат да осигурят сами потребностите си от храна. Безплатният обяд включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Доставя се до дома на потребителите в работни дни. Хората получават и съдействие за закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства (с техни средства или с пари, извън проекта).

 

 

 

Публикувано на 08.09.2020 г.


     Храната, която се доставя до дома им от Общинско предприятия "Детско и училищно хранене " е здравословна и разнообразна. Тя включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично - десерт. Топлият обяд се приготвя при стриктно спазване на санитарно-хигиенните условия и се доставя индивидуално пакетиран, при съблюдаването на всички противоепидемични мерки. Към момента капацитетът на услугата е запълнен, но кандидат потребителите могат да заявят желание за включване на тел. 0601/68 625

 

Публикувано на 30.07.2020 г.           


           Община Търговище  удължава срока на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“. Проектът, който стартира на 4 май 2020 г. , ще продължи до 24 юли 2020 г.,  вместо до 19 юни. Проекта се финансира от Агенция за социално подпомагане. В нея са обхванати 200 уязвими потребители.

      Храната, която се доставя до дома им от Общинско предприятия "Детско и училищно хранене " е здравословна и разнообразна. Тя включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично - десерт. Топлият обяд се приготвя при стриктно спазване на санитарно-хигиенните условия и се доставя индивидуално пакетиран, при съблюдаването на всички противоепидемични мерки.

 

Публикувано на 12.06.2020 г.


Община Търговище ще предоставя хранителна помощ на 200 крайно нуждаещи се лица по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г." финансирана от Агенция за социално подпомагане с договор № ФС-01-0381/14.04.2020 г. за периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

            Целта на програмата е да намали броя на живеещите в бедност хора чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до дома. Тя е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност, продължителна социална изолация и условията на извънредна ситуация, заради ограничаване разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят прехраната си.

От 04 май хранителна помощ ще получават хора, попадащи в следните три категории:

  • Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

             Желаещите да бъдат включени в програмата, не е нужно да подават заявление. Достатъчно е да заявят това на следните телефони: 060168625. Подборът на потребителите ще бъде извършен от специално назначена от Кмета на Община Търговище експертна комисия и според посочените изисквания за допустимост. Комисията ще извърши и проверка за липса на двойно финансиране - не се допуска потребители да получават еднаква подкрепа по едно и също време от различни източници.

              Програмата предвижда и оказване на съпътстваща подкрепа, изразяваща се в снабдяване на потребителите с необходими лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства или със средства от друг произход, различен от програмата.

             Приготвянето на топъл обяд ще се извършва от Общинско предприятия "Детско и училищно хранене ", след което ще се пакетира в съдове за еднократна употреба и ще се превозва в специализирани превозни средства директно до домовете на нуждаещите се.

             Проектът „Целево подпомагане с топъл обяд в община Търговище“ е част от цялостната социална политика на Община Търговище. Ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на топъл обяд в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

Публикувано на 27.04.2020 г.


2019 година


 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

 

Съобщение

 

 Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0149-C07 – „Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Търговище прекратява набирането на заявления-декларации от кандидат-потребители на социалната услуга считано от 22.07.2019 г. Това се налага поради факта, че наближава крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта, а именно до 31.12.2019 г. Капацитетът на проекта от 2800 потребители е запълнен, и има голям брой резерви, чакащи за услугата. При необходимост от набиране на нови потребители за запълване на капацитет или за резерви ще се обяви нов прием с определен срок.

 

ЕМИНЕ ЯКУБОВА

Зам.кмет на Община Търговище

и Ръководител проект

 

Съобщението е публикувано на 16.07.2019 г.


2018 година


На 6 март 2018 год. (вторник) Община Търговище започва предоставянето на храна – безплатен обяд на 2800 потребители, от целевата група по Проект „Осигуряване на топъл обяд в гр.Търговище и малките населени места”, по Договор с номер BG05FMOP001-3.002-0149-C04, по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2016-2020 г.

Пунктовете в град Търговище са следните:

ПК "Дръзновение" (Запад 1, бл. 28), ПК "Г. С. Раковски" (ул. Раковски 52), ПК "Паисий" (ул. Паисий 2), ПК "Стефан Караджа" (ул. Стефан Караджа 34), ПК "Никола Симов" (ул. Цар Симеон 21), ПК „Еделвайс” (кв. Малчо Малчев, ул. Радомир),

ПК „Васил Левски” (ул.Велико Търново 2).

Списъците с имената на одобрените и неодобрените лица са на официалния сайт на Община Търговище, секция Актуално и на Проекти / Топъл обяд.

В пунктовете в града ще бъдат поставени списъци на лицата попадащи в основни и допълнителни списъци. 

За селата в общината списъците са по определените места за предоставяне на храната. 

С П И С Ъ К  за потребителите на обществена трапезария – град  Търговище

 

Публикуван на 2 март 2018 година


2017 година


 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

 

Списък на определените целеви групи за ползване на социалната услуга "Обществена трапезария" по проект "Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места" към декември 2017 година


Публикуван на 15 декември 2017 година


 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

 

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

„Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места”

 

      Проектът се реализира по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за храни и/или основно материално подпомагане”, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Търговище развива в подкрепа на лица и семейства, обект на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица – изтегли цялото Обявление

 

Приложение 2

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com