TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОПРЧР – проект "С грижа за теб"
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

 

Прессъобщение по проект „С грижа за теб”

 

           На 26.09.2018 г.  в Община Търговище се проведе пресконференция за представяне на постигнатите междинни резултати по проект BG05М9ОР001-2.004-0048-С01 „С грижа за теб”, реализиран по ОПРЧР 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В пресконференцията  взеха участие: Христалина Халачева - ръководител на проект „С грижа за теб”, Миглена Сотирова - директор на КЗСУО и екипът на проекта. Присъстваха представители на областна администрация, социални институции и медии - изтегли

Публикувано на 26 септември 2018 година


 

Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на

ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

 

На 26 септември, 2018 г., от 11.00 часа в зала 74 на Община Търговище ще се проведе пресконференция по проект „С грижа за теб“, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0048-С01, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите резултати по проекта.

 

Ще участват секретарят на Общината и ръководител на проекта Христалина Халачева и Меглена Сотирова, директор на Комплекса за здравни и социални услуги в общността. 


Проект С ГРИЖА ЗА ТЕБ

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0048-C01,

Финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”  2014 – 2020,

 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 


 

  

Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на

ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

           

ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ПО ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ТЕБ“

 


          Приключи услугата, „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект BG05М9ОР001-2.004-0048-С01 „С грижа за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В рамките на услугата, 30 деца на възраст от 5 до 7 години се обучаваха всеки делничен ден, в периода от 16.07.2018 г. до 16.08.2018 г., в лятно училище, организирано в III ОУ „Петко Р. Славейков”, гр.Търговище.  

По време на лятното училище, с децата ежедневно работиха педагог и медиатор. Заниманията бяха съчетани с познавателни игри, упражнения за развитие на уменията за писане и рисуване, формиране и разширяване на знанията за заобикалящия ги свят, спазване на дневен режим и дисциплина. Децата участваха в образователни и творчески дейности, стимулиращи тяхната мисъл и въображение. Играейки, те свикнаха да броят и да пишат и научиха повече за обкръжаващия ги свят. За положените усилия децата получиха грамоти, ученически материали и пособия, необходими за всеки първолак. Родителите също получиха ценни съвети за справяне с предизвикателствата пред първокласниците.

Целта на проекта бе да повиши готовността и мотивацията на децата от уязвимите семейства от затворени общности и деца с увреждания за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас, да доразвие и съхрани придобитите в предучилищното образование когнитивни и социални умения.

 

На децата бяха осигурени безплатни: транспорт, закуска и обучителни пособия.


Проект С ГРИЖА ЗА ТЕБ

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0048-C01,

Финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 


 

 

Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на

ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД


ЗАПОЧВА ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ  

ПО ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ТЕБ“


Проект BG05М9ОР001-2.004-0048-С01 „С грижа за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”.

В рамките на услугата, 30 деца на възраст от 5 до 7 години ще се обучават всеки делничен ден, в периода от 16.07.2018 г. до 16.08.2018 г. в лятното училище, организирано в III ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Търговище. Заниманиятана бъдещите първокласници ще се водят от педагог, подпомаган от медиатор. Обучението включва образователни елементи, комбинирани с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят, ще се работи и с родителите, за да се постигне по-висока активност при записването на децата в училище.

Целта е да се повиши готовността и мотивацията на децата от уязвимите семейства от затворени общности и деца с увреждания за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас.

 

За децата са осигурени безплатни: транспорт, закуска и обучителни пособия. За информация: Комплекс за здравни и социални услуги в общността, ул. „Росица“ № 2, тел. 0601/61632 и в Община Търговище, ет. 3, стая 62, тел. 0601/68739.


Проект С ГРИЖА ЗА ТЕБ

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0048-C01,

Финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 


  

              Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.


Прессъобщения за проведена конференция по проекта         

Линк за проведена пресконференция по проекта на 30.10.2017

https://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/17932-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B1%E2%80%9D


 

 Проект BG05М9ОР001-2.004-0048-С01 „С грижа за теб”, се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на договора е 660 000.00 лева, от които 561 000 лв. европейско и 99 000 лв. национално съфинансиране. Договорът е със срок на изпълнение  26 месеца, считано от 01.08.2016 г. до 01.10.2018 г. и е подписан от кмета на Община Търговище и Министерството на труда и социалната политика.

Проектът се явява продължение и надграждане на услугите, предоставяни по два предходни проекта на Община Търговище – „Комплекс за нови алтернативи” по ОПРЧР и „Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства”, финансиран от Световна банка.

Основната цел е: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие - създаване и функциониране на Комплекс за здравни и социални услуги в общността, интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещиродители.

Специфичнитецели са:

1.Създаване на мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие чрез функциониране на Комплекс за здравни и социални услуги в общността;

2.Предоставяне подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система чрез функциониране на ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПОДКРЕПА И ЗДРАВЕ В СЕМЕЙСТВОТО (ЦКПЗС);

3. Предотвратяване н анастаняването на деца в специализирани институции чрез ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ.

По проекта е създаден „КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”.

            За повече информация изтегли резюме на проекта

Допълнителна информация относно предоставяните услугите може да получите на адрес: гр.Търговище, ул.”Росица” №2, КЗСУ (бившия Дом „Майка и дете”), телефон 0601/6 16 32 и в сградата на Община Търговище ет.3, стая 63 и на телефон: 0601/6 87 39

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com