TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОПРЧР - проект "Нови хоризонти"
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

                 

              Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.


На 6 октомври 2017 година от 14,00 ч. в зала 28 в сградата на Община Търговище ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0182-C001 „Нови хоризонти”.

Дейностите се реализират по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.”.

Община Търговище е конкретен бенефициент по проекта, който се реализира в продължение на 22 месеца  до 16.10.2017г.


Процедура за разглеждане на жалби от кандидат-потребители, потребители и предоставящи грижа за  тях в "Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги" по проект "Нови хоризонти", публикувана на 13 октомври 2016 г.

 Методика за кандидатстване, оценка и класиране  на кандидат-потребителите и предоставящи грижа за  тях в "Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги" по проект "Нови хоризонти", публикувана на 13 октомври 2016 г..


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ ЗА  „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ"

С П И С Ъ К  НА  КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ/ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ”  

 Изготвени са списъците на класираните потребители и резервите за ползване на социалните услуги личен, социален асистент и домашен помощник.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект на Община Търговище за изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" и сключен договор №: BG05M9OP001-2.002-0182-C001 «Нови хоризонти», по схема "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд, уведомяваме всички заинтересовани лица, че след извършен подбор от комисия, назначена със заповед на кмета, са изготвени списъците на класираните потребители и резервите за ползване на социалните услуги  личен, социален асистент и домашен помощник.

Същите са поставени на мястото за обяви и съобщения пред входа на общината и можете да изтеглите от тук:

 

Списък на класираните потребители

 

Списък на резервите за потребители


О Б Я В Л Е Н И Е № ОБ-Т-38/25.03.2016 - изтегли цялото обявление

Oбщина Търговище в качеството си на бенефициент по проект „Нови хоризонти” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година  
О Б Я В Я В А 
Процедура за набиране и подбор на персонал, за интегрирана социална услуга „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище” на следните длъжности: 
Психолог,  Рехабилитатор/Кинезитерапевт и Здравен работник

 

 Заявление за участие в подбор - изтегли заявлението


  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ  „НОВИ ХОРИЗОНТИ“. 
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

ОТ 10.02.2016 г. ДО 26.02.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,

ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 Ч. В  ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 За кандидатстване, подбор и наемане на предоставящи услугите „личен асистент“, „социален асистент” и „домашен помощник” по Проект BG05M9OP001-2.002-0182-C001,“НОВИ ХОРИЗОНТИ” :

Документи: Заявление 1; (ИЗТЕГЛИ)

Желаещите за включване ще обслужват една от следните групи:

·        Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца;

·        Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Желаещите да предоставят услугата „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Търговище, „Център за административно обслужване”, в срок от 10.02.2016 г. до 26.02.2016 г., включително.

Необходими документи към Заявление 1:

·         копие на документ за самоличност;

·        автобиография (по образец -  Приложение № 1 А);

·        декларация (по образец - Приложение № 1 Б);

·        копие на документи за придобита образователна степен и/или обучение по друг проект за „личен/социален асистент” или „дом. помощник”. (при наличие на такива);

·        служебна бележка от месторабота (ако е приложимо);

·        пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);


За повече информация:

 

0876 26 73 99 - г-ца С. Мехмедова, г-ца С. Стефанова или г-жа М. Пеева или  0601/ 6 87 00 – г-н Д. Петков;


 

 SСС Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ХОРИЗОНТИ“.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

ОТ 10.02.2016 г. ДО 26.02.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО,

ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 Ч. В  ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 За кандидатстване и подбор на потребители за Интегрирана социална услуга, нуждаещи се от „личен асистент“, „социален асистент” или „домашен помощник” по Проект BG05M9OP001-2.002-0182-C001,“НОВИ ХОРИЗОНТИ”

Документи: Заявление 2; (ИЗТЕГЛИ)

Желаещите за включване е необходимо да попадат в една от следните групи:

  • Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца;
  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

и желаещи да бъдат включени в проекта подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Търговище, „Център за административно обслужване”, в срок от 10.02.2016 г. до 26.02.2016 г., включително.

Необходими документи към Заявление 2:

  • документ за самоличност (копие);
  • за дете - удостоверение за раждане (копие); документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител(копие);
  • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, протокол от ЛКК или друг медицински документ, (копие), ако е приложимо;
  • удостоверение за настойничество/ попечителство (копие), ако е приложимо;
  • други документи, ако е приложимо

 За повече информация:

 

0876 26 73 99 - г-ца С. Мехмедова, г-ца С. Стефанова или г-жа М. Пеева или  0601/ 6 87 00 – г-н Д. Петков;

  СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ГР. ТЪРГОВИЩЕ


Обявление по проект "Нови хоризонти" - изтегли

Заявление за участие в подбор по проект "Нови хоризонти" - изтегли

  Списъци на допуснати и недопуснати за  длъжността „социален работник” по проект „Нови хоризонти”

Списък на лицата, допуснати до подбор на двама социални работници за социалната услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище" - изтегли

Списък на лицата, недопуснати до подбор на двама социални работници за социалната услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в гр. Търговище" - изтегли

  

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com