TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-Социални дейности
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2021 година


ОБЯВЛЕНИЕ ОБ-10/20.01.2021 г. - на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Кметът на община Търговище, със Заповед № РД-З-59/19.01.2021 г., ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението и предоставянето на следните социални услуги:

 • «Център за социална рехабилитация и интеграция» с капацитет 30 места 
 • «Защитено жилище за лица с умствена изостаналост» с капацитет 8 места 

Заповед № РД-З-59/19.01.2021 г.

Документи за участие в конкурса за «Център за социална рехабилитация и интеграция» с капацитет 30 места 

 


Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга

„Асистентска подкрепа“

 

     Община Търговище в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 14.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

     „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Домашен санитар/домашен помощник“.

     Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

     Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

     Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

     Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 14.01.2021 г. в „Център за административно обслужване“, в сградата на Община Търговище, пл. „Свобода“, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

   Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Търговище на адрес: https://www.targovishte.bg/

     За допълнителна информация тел. 0601/68 733 – Олга Иванова, гл.експерт в отдел НПО;

                                                          0601/ 68 739 – Меглена Цанкова, гл.експерт в отдел НПО

 Заявление

 

 Съобщението е публикувано на: 14.01.2021 г.


Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Домашен санитар“ за предоставяне на социалната услуга

„Асистентска подкрепа“

 

     Община Търговище в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 14.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Домашен санитар“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

     „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Домашен санитар“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

     Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Домашен санитар“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

     С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Домашен санитар“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден като един „домашен санитар“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.

     Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Домашен санитар“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 14.01.2021 г. в „Център за административно обслужване“, в сградата на Община Търговище, пл. „Свобода“, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

     Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Търговище на адрес: https://www.targovishte.bg/

За допълнителна информация тел. 0601/68 733 – Олга Иванова, гл.експерт в отдел НПО;

                                                     0601/ 68 739 – Меглена Цанкова, гл.експерт в отдел НПО

 Заявление

 Декларация

 

Съобщението е публикивано на: 14.01.2021 г.


2020 година


Обявление ОБ-Т50/04.06.2020 г. за обявяване на конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстойства» на територията на община Търговище

Заповед З-ОП-31/03.06.2020 г. за обявяване на конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстойства» на територията на община Търговище

Приложение 1 – Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстройства» с капацитет 4 места на територията на община Търговище.

Приложение 2 - ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение 3 - Декларация за допустимост на кандидат до конкурс за възлагане управлението на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстройства» с капацитет 4 места на територията на община Търговище

 

Публикувани на 08.06.2020 г.


 
 
Публикуван на 07.01.2020 г.

2019 година


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Изтегли документация

 

Публикувано на 25.07.2019 г.


Документи за възлагане управлението и предоставянето на социални услуги в общността «Дневен център за стари хора» и «Дневен център за пълнолетни лица с увреждания» на територията на община Търговище

 

Публикувани на 18.02.2019 г.


Обявление ОБ-Т-70/16.04.2017 г. за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

Заповед З-01-239/16.04.2018 година за обявяване на конкурс за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

 

Публикувани на 24 април 2018 година


С П И С Ъ К  за потребителите на обществена трапезария – град  Търговище

 

Публикуван на 2 март 2018 година


Препис от заповед З-01-719/19.09.2017 г. за възлагане управлението на социалната услуга «Обществени трапезарии», по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002-0149-С02 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“

Обявление ОБ-Т-136/20.09.2017 г. за възлагане управлението на социалната услуга «Обществени трапезарии», по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002-0149-С02 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“

 

Публикувани на 21 септември 2017


ОБЯВА за  КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за психично-здравни грижи в общността, състоящ се от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 30 места и Защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 места на територията на община Търговище изтегли обявлението

 

Публикувано на 4 август 2017 


ОБЯВА за КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в “Защитено жилище за лица с психични разстройства” с капацитет 8 места на територията на Община Търговище

 

Публикувани на 28 юли 2017


ОБЯВА за КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с капацитет 15 места на територията на Община Търговище - изтегли цялата обява

 

Публикувани на 28 юли 2017


С П И С Ъ К  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015 В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


О Б Я В Л Е Н И Е – ОБ-Т-145/28.10.2016 г.

Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година обявява процедура за подбор на 2-ма социални работника  – изтегли цялото обявление

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Процедура за разглеждане на жалби от кандидат-потребители, потребители и предоставящи грижа за  тях в "Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги" по проект "Нови хоризонти", публикувана на 13 октомври 2016 г.

Методика за кандидатстване, оценка и класиране  на кандидат-потребителите и предоставящи грижа за  тях в "Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги" по проект "Нови хоризонти", публикувана на 13 октомври 2016 г.


С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com