TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ЦЕНТЪР ЗА
АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ-Комплексно административно обслужване
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

  Комплексно административно обслужване /КАО/


Административнопроцесуален кодекс
Закон за електронното управление
Наредба за административното обслужване
Заявление за процедура КАО
Протокол за устно заявяване на услуга

С измененията и допълненията на Административно-процесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ се прие нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. 
"Комплексно административно обслужване"  е обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

 Въвеждането на комплексното административно обслужване цели да реформира изцяло дейността на административните органи като насочва дейността на администрацията изцяло към гражданите и бизнеса, въвеждайки като основни следните принципи:

·                  Еднократното събиране и създаване на данни

·                  Служебното уведомяване

·                  Автоматизирано предоставяне или задължение за вътрешен обмен на информацията по електронен път

Съгласно принципа  за еднократно събиране и създаване на данни, административните органи, в случая Община Търговище, лицата, на които е възложено осъществяването на публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги не могат да изискват от гражданите и организациите предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги събират служебно от първичния администратор на данни.

 Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до административния орган могат да се подават по един от следните начини:

·                  на място в Община Търговище в Центъра за административно обслужване

·                  чрез лицензиран пощенски оператор

·                 по електронен път чрез изтегляне на образеца за исканата услуга от сайта на общината, попълване, сканиране на попълнения образец, прикачване на изискуеми документи,  подписване с универсален електронен подпис /УЕП/ и изпращане на адрес: obshtina@targovishte.bg /подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за електронните административни услуги/

 Индивидуалният  административен акт, издаден от Община Търговище може да бъде получен по един от следните начини, изрично посочен от заявителя:

·                  на място в Община Търговище в Центъра за административно обслужване, където е заявен

·                  чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от заявителя точен адрес

·                  по електронен път на посочен от заявителя и-мейл адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

 При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

·                  като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

·                  с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;

 Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в Центъра за административно обслужване на Община Търговище или по банков път, както следва:

 

за технически услуги

Банкова сметка:  

IBAN BG60UBBS80028413869000 

 

Код за вид плащане: 44 80 01

за административни услуги  

Банкова сметка:  

IBAN BG60UBBS80028413869000 

 

Код за вид плащане: 44 80 07

 

 Допълнителна информация може да се получи и на място в административната сграда на Община Търговище, пл. Свобода, в Центъра за административно обслужване с работно време всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа, както и на телефони:

 

Отдел „Деловодно и административно обслужване”

 

Осъществява прием на следните административно-технически услуги :

Териториално-селищно устройство и архитектура;

Екология;

Общинска собственост;

Земеделие;

Транспорт;

Търговия;

Жилищна политика;

Телефони:

0601/ 68 715; 68 716; 68 718

Отдел ГРАО

Осъществява прием на административни услуги по гражданско състояние

Телефон: 0601/ 68  708

Отдел „Ревизии и обслужване”

Осъществява прием на административни услуги, свързани с местни данъци и такси

Телефони: 0601/ 68  703; 68 704

   Списък на комплексни административни услуги на община Търговище 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

1.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

2.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

3.

Удостоверение за декларирани данни

УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

1.

Удостоверение за семейно положение

2.

Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

3.

Удостоверение за съпруг/а и  родствени връзки

4.

Удостоверение за настоящ адрес

5.

Удостоверение за постоянен адрес

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „Инвестиции, екология, териториално-селищно устройство и архитектура”

1.

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2.

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

3.

Издаване на удостоверение за факти от кадастрален, регулационен и застроителен план

4.

Издаване на удостоверение за вида на конструкцията на съществуващи сгради

  

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com