TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Съобщения
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2021 година


На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, обявявам Решение № 4498/08.04.2021 г. по АД № 13108/2020 г. на Върховен административен съд, с което е оставено в сила Решение № 106/05.10.2020 г., постановено по адм. дело № 174/2020 г., по описа на Административен съд Търговище.

Решението е окончателно.

 ЕМИНЕ ЯКУБОВА

Председател на Общински съвет Търговище

 


 

Публикувано на 14.04.2021 г.

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, обявявам Решение № 37/22.03.2021 г. по АД № 224/2020 г. на Административен съд Търговище, с което е отменено Решение № 9 по Протокол № 12/21.08.2020 г. на Общински съвет Търговище и връща административната преписка за ново произнасяне в 30-дневен срок от датата на получаване на преписката.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.

ЕМИНЕ ЯКУБОВА

Председател на Общински съвет Търговище

Публикувано на 26.03.2021


На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, обявявам, че с протоколно определение от 09.02.2021г. по адм.д. № 195/2020г. на Административен съд – Търговище, съдът остави без разглеждане по същество жалбата на М.М.Х. ***, ЕГН- ********** против Решение № 6 по Протокол № 11/30.07.2020г. на Общински съвет Търговище, поради оттегляне на оспорването и прекрати съдебното производство.

 Определението е влязло в сила на 17.02.2021 г.

Публикувано на 26.02.2021 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава: На основание чл. 8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат приемани от 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника 

Публикувано на 26.02.2021 г.


 

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, обявявам, че с Определение № 579/18.01.2021г. по адм.д. № 13199/2020г. на Върховен административен съд на Република България  е отменено Определение № 410/09.11.2020г. по адм.д. № 224/2020г. на Административен съд-Търговище и делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

ЕМИНЕ ЯКУБОВА

Председател на Общински съвет Търговище

Публикувано на 27.01.2021 г.


 

 

2020 година


На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, обявявам, че с Определение № 411 от 10.11.2020г. по адм.д. № 243/2020г. на Административен съд – Търговище, оставя без разглеждане жалбата на К. Д. Русев против Решение № Рш-ДОИ-103/05.10.2020г. и прекратява производството по делото.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

ЕМИНЕ ЯКУБОВА
Председател на Общински съвет Търговище

Публикувано на 11.11.2020 г.


        На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, обявявам, че с Определение № 410 от 09.11.2020г. по адм.д. № 224/2020г. на Административен съд – Търговище, оставя без разглеждане жалбата на М. Х. Мустафов против Решение № 9 по Протокол № 12/21.08.2020г. на Общински съвет Търговище и прекратява производството по делото.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Република България.

 

              ЕМИНЕ ЯКУБОВА
               Председател на Общински съвет Търговище

Публикувано на 11.11.2020 г.


 

Протокол от проведено на 13 октомври 2020 година заседание на Комисията по стипендиите за разглеждане на постъпили искания за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище

Публикуван на 15.10.2020 г.


На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, обявявам, че с Решение № 106 от 05.10.2020г., постановено по адм. дело № 174/2020г. на Административен съд-Търговище е обявено за НИЩОЖНО Решение № 15 по Протокол № 11 от 30.07.2020г. на Общински съвет Търговище, в частта му по т. 1.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок.

Съдът, по горепосоченото дело, съвместно разгледа подадените жалби от кмета на община Търговище и областния управител на област Търговище срещу т. 1 от Решение № 15 по Протокол № 11 от 30.07.2020г. на Общински съвет Търговищe

ЕМИНЕ ЯКУБОВА

Председател на Общински съвет Търговище

Съобщението е публикувано на 06.10.2020 г.


На основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет Търговище съобщава, че е подадена жалба от заинтересованото лице против Решение № 9 от 21.08.2020 г. по Протокол № 12/21.08.2020 г. на Общински съвет Търговище.

Жалбата и преписката по оспорения акт са изпратени за разглеждане от Административен съд-Търговище.

Съобщението е публикувано на 02.10.2020 г.


 На основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет Търговище съобщава, че е подадена жалба от заинтересованото лице против Решение № 6 от 30.07.2020 г. по Протокол № 11/30.07.2020 г. на Общински съвет Търговище.

Жалбата и преписката по оспорения акт са изпратени за разглеждане от Административен съд-Търговище.

Съобщението е публикувано на 02.10.2020 г.


Комисията по стипендиите, която осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендии на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище съобщава:
      На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, се обявява прием на документи. Документите ще бъдат приемани от 01.09.2020 г. до 01.10.2020 г. вкл. в Центъра за административно обслужване на гражданите (ЦАО) в Общината. Исканията са по образец, съгласно формуляр за кандидатстване - Приложение № 1 към чл. 16, т. 1 от Наредбата.   

Публикувано на 31.08.2020 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

  На основание чл. 8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

Публикувано на 31.08.2020 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена жалба против т. 1 на Решение № 15 от 30.07.2020 г. по Протокол № 11/30.07.2020 г. на Общински съвет Търговище, а именно: Приема предложение първо: „Да бъде възстановена като Диригент на Духов оркестър – Търговище и на длъжност Директор на Духов оркестър, функция „Култура” към Община Търговище, Красимира Коларова от гр. Търговище”.

 Жалбата е подадена на 10.08.2020 г. от областен управител на област Търговище. 

  Публикувано на 11.08.2020 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена жалба против т. 1 от Решение № 15 по Протокол № 11/30.07.2020 г. на Общински съвет Търговище, а именно: Приема предложение първо: „Да бъде възстановена като Диригент на Духов оркестър – Търговище и на длъжност Директор на Духов оркестър, функция „Култура” към Община Търговище, Красимира Коларова от гр. Търговище”.

  Жалбата е подадена на 10.08.2020 г. от кмета на община Търговище

Публикувано на 11.08.2020 г.


На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

 О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет Търговище постъпи Заявление с вх.№ 08-00-210/06.07.2020г. от Маринела Йорданова-председател на Местна гражданска инициатива за възстановяване на маестра Красимира Коларова на длъжността „Директор” на Духов оркестър Търговище.

Предложенията на местната гражданска инициатива бяха разгледани на заседание на Общински съвет Търговище, проведено на 30.07.2020 г. С Решение № 15 по Протокол № 11/30.07.2020 г., Общински съвет Търговище реши:

1. Приема предложение първо: „Да бъде възстановена като Диригент на Духов оркестър – Търговище и на длъжност Директор на Духов оркестър, функция „Култура” към Община Търговище, Красимира Коларова от гр. Търговище”.

 2. Не приема предложение второ: „Дейци на културата, които работят по трудов договор с Община Търговище, да бъдат оставени да творят и да работят по трудов договор, независимо от навършването на пенсионна възраст, до момента, в който сами пожелаят да се оттеглят”.

 ЕМИНЕ ЯКУБОВА

Председател на Общински съвет Търговище

Публикувано на 11.08.2020 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 3761 от 11.03.2020 г. по АД № 13875/2019 г. на Върховен административен съд - първо отделение, оставя без разглеждане касационната жалба на Общински съвет Търговище, подадена чрез неговия председател, против Решение № 153 от 16.10.2019 г. на Административен съд – Търговище, постановено по АД № 128/2019 г.

Прекратява производството по АД № 13875/2019 г. по описа на Върховния административен съд, първо отделение. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Публикувано на 07.05.2020 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение от 22.04.2020 г. по АД № 13444/2019 г. на Върховен административен съд - Осмо отделение, прекратява образуваното пред него производство на основание чл. 159, т. 4 от АПК.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщението му на страните.

Публикувано на 04.05.2020 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение от 22.04.2020 г. по АД№ 13444/2019 г. на Върховен административен съд - Осмо отделение, прекратява образуваното пред него производство на основание чл. 159, т. 4 от АПК.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщението му на страните.

Публикувано на 04.05.2020 г.


Декларация от Общински съвет Търговище до Министъра на околната среда и водите относно водовземане от яз. Тича

Публикувана на 30.04.2020 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

  На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

Съобщението е публикувано на 28.02.2020 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изр. 2 от ЗМСМА и чл. 194 от АПК съобщава, че с Решение № 2497/17.02.2020 г. по адм. дело № 5645/2019 на ВАС – Второ отделение е обезсилено Решение № 28/11.03.2019 г., по адм.д. № 212/2018 г. на  Административен съд – Търговище в частта, с която е отменена разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища извън израза: „на които поне един от членовете от семейството/домакинството е български гражданин”. Със същия съдебен акт е оставен в сила решението на Административен съд – Търговище в останалата му част, с която са отменени изцяло разпоредбите на чл. 6, ал. 2, чл. 6а, както и чл. 30, ал. 7 в частта: „с която се отменя и заповедта по ал. 5”  и чл. 30, ал. 8 в частта: „и режийни разноски в размер на 2 % от продажната цена” от същата наредба.

 Решението е влязло в законна сила на 17.02.2020 г., като необжалваемо.

Съобщението е публикувано на 21.02.2020 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл.52, ал.1, т.4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище.

Протестът е подаден от Зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище. 

Съобщението е публикувано на 17.01.2020 г.


 

2019 година


 ДОКЛАД за протичане на изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд град Търговище, проведено от Временната комисия избрана с Решение № 15 от  Протокол № 2/29.11.2019 г. на Общински съвет Търговище

Публикуван на 10.12.2019 г.


              П Р О Т О К О Л  № 2 от публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Търговище с мандат 2020-2024 г. проведено от временната комисия избрана от Общински съвет Търговище с Решение № 15 от Протокол № 2/29.11.2019 г.

Публикуван на 10.12.2019 г.


Временната комисия за изготвяне на предложения за кандидати за съдебни заседатели за Районен съд град Търговище, на основание чл. 68а от Закона за съдебната власт съобщава, че на 06.12.2019 г. (петък) от 17:30 ч. в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище ще се проведе изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд град Търговище.

 Съгласно чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ не по-късно от три (3) работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Търговище становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.


  Списък на допуснати до публично изслушване кандидати за съдебни заседатели в РАЙОНЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ - изтегли


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА и чл. 194 от АПК съобщава, че с Решение № 162/30.10.2019 г. по Административно дело №208 по описа на Административен съд Търговище за 2019 г. е отменена Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в Община Търговище на Общински съвет Търговище.

Решението е влязло в законна сила на 15.11.2019 г.

Публикувано на 15.11.2019 г.


 ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Търговище за мандат 2020 – 2024 година

Приложения

Заявление

Декларация писмено съгласие

Декларация по чл.67 ал.3

Писмо и приложение 

Обявлението и приложенията към него са публикувани на 13.11.2019 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №162/30.10.2019 г. по Административно дело №208/2019 Административен съд Търговище отменя Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в Община Търговище на Общински съвет Търговище. 

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

Публикувано на 31.10.2019 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна жалба от инж. Хатидже Алиева против Решение № 153/16.10.2019 г. по Адм. дело № 128/2019 г. по описа на Административен съд - Търговище

Публикувано на 29.10.2019 г. 


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна жалба от инж. Хатидже Алиева против Решение № 154/16.10.2019 г., постановено по АД № 127 по описа на Административен съд Търговище за 2019 г. 

Публикувано на 28.10.2019 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №154/16.10.2019 г. по Административно дело №127/2019 Административен съд Търговище отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище, приета с решение № 4 по протокол № 44 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Търговище. 

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Публикувано на 17.10.2019 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №153/16.10.2019 г. по Административно дело №128/2019 Административен съд Търговище отменя Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище, приета с решение № 31 по протокол № 44 от 29.11.2018 г. на Общински съвет  Търговище.   

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Публикувано на 17.10.2019 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА и чл. 194 от АПК съобщава, че с Решение №131/20.09.2019 г. по Административно дело №147 по описа на Административен съд Търговище за 2019 г. е обявена нищожността на разпоредбите на чл. 61-64 от  Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Търговище.

Решението е влязло в законна сила на 09.10.2019

Публикувано на 09.10.2019 г.


ДОКЛАД за протичане на изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд град Търговище, проведено от временната комисия избрана с Решение № 22 по Протокол № 54/31.07.2019 г. на Общински съвет Търговище

Публикуван на 04.10.2019


П Р О Т О К О Л  № 3/26.09.2019 г. за  работата на Временната комисия за изготвяне на предложения за кандидати за съдебни заседатели за Районен съд град Търговищe

 Публикуван на 04.10.2019


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №131/20.09.2019 г. по Административно дело №147/2019 Административен съд Търговище обявява нищожността на разпоредбите на чл. 61-64 от  Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Търговище, приета от Общински съвет – Търговище с решение № 5/28.03.2013 г., на заседание от 28.03.2013 г. по протокол № 22 от Общински съвет – Търговище. 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Публикувано на 24.09.2019 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против  Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в Община Търговище.

Протестът е подаден от Зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 16.09.2019 г.


Временната комисия за изготвяне на предложения за кандидати за съдебни заседатели за Районен съд град Търговище, на основание чл. 68а от Закона за съдебната власт съобщава, че на 26.09.2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище ще се проведе изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд град Търговище.

Съгласно чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ не по-късно от три (3) работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Търговище становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Публикувано на 10.09.2019 г.


Списък на допуснатите до публично изслушване кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Търговище

Публикуван на 10.09.2019 г.


Комисията за разглеждане и одобряване исканията за присъждане на стипендия/финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище съобщава:

На основание чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, се обявява прием на документи. Документите ще бъдат приемани от 01.09.2019 г. до 01.10.2019 г. вкл. в деловодството на Общината. Исканията са по образец, съгласно формуляр за кандидатстване - Приложение № 1 към чл. 16, т. 1.  

 Съобщението е публикувано на 30.08.2019 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

  На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

Съобщението е публикувано на 30.08.2019 г.


  Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА и чл. 194 от АПК съобщава, че с Решение № 108/18.07.2019 г. по Административно дело №88 по описа на Административен съд Търговище за 2019 г. е отменена разпоредбата на чл. 2 от Раздел II „Ред, начин и срокове на отдаване на земеделски земи” от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в община Търговище, приета от Общински съвет Търговище. 

Решението е влязло в законна сила на 06.08.2019 г. 

Съобщението е публикувано на 06.08.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Търговище за мандат 2020 – 2024 година

1.      Заявление

2.      Декларация писмено съгласие

3.      Декларация по чл. 67, ал. 3

4.      Писмо и приложение 

Публикувано на 31.07.2019 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 93/19.06.2019 г. по Административно дело 109 по описа на Административен съд Търговище за 2019 г. е отменена разпоредбата на чл. 26 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Търговище.

 Решението е влязло в законна сила на 11.07.2019 г.

Публикувано на 24.07.2019 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 108/18.07.2019 г. по Административно дело №88/2019 г. Административен съд Търговище отменя по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище разпоредбата на чл. 2 от Раздел II „Ред, начин и срокове на отдаване на земеделски земи” от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в община Търговище, приета с Решение № 2 по Протокол № 24/18.04.2001 г. на Общински съвет- Търговище.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Публикувано на 22.07.2019 г.


          Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл. 26, чл. 61 – чл. 64 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.

              Публикувано на 01.07.2019 г.


  Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 93/19.06.2019 г. по Административно дело №109/2019 г. Административен съд Търговище отменя по жалба на „Рейсър Ауто” ЕООД, представлявано от Юрий Сидоров, подадена чрез адв. Дацев – САК разпоредбата на чл. 26 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Търговище, приета с решение № 5/28.03.2013 г., взето на заседание, проведено на 28.03.2013 г. по протокол № 22 от Общински съвет – Търговище.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен Административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Публикувано на 21 юни 2019 година


   Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище. 

Публикувано на 12 юни 2019 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище. 

Публикувано на 12 юни 2019 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена жалба от “Рейсър Ауто” ЕООД против чл. 26 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Търговище. 

Публикувано на 14 май 2019 година


 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл. 2 от раздел II. „Ред, начин и срокове на отдаване на земеделски земи” от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общински земеделски земи в община Търговище.

 Протестът е подаден от Зам. Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 15 април 2019 година


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №44/01.04.2019 г. по Административно дело №36/2018 г. Административен съд Търговище отменя по протест на Окръжна прокуратура – Търговище разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Търговище, приета с Решение №2 по Протокол №4 от 31.01.2008г. на Общински съвет – Търговище, като незаконосъобразна.

 

Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховен Административен съд в 14- дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено. 

Публикувано на 8 април 2019 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 28 от 11.03.2019 г. Административен съд Търговище отменя изцяло разпоредбите на чл. 6, ал. 2, чл. 6а, чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Търговище, както и от същата Наредба чл. 30, ал. 7 в частта: „с която се отменя и заповедта по ал. 5” и чл. 30, ал. 8 в частта: „и режийни разноски в размер на 2% от продажната цена”.

Отхвърля протеста в останалата му част – по отношение на останалия текст на чл. 30, ал. 7 и чл. 30, ал. 8 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Търговище.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд  на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Публикувано на 13 март 2019 г. 


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 30 от 12.03.2019 г. Административен съд Търговище отменя по протест на Окръжна прокуратура Търговище разпоредбата на т. 12 на §1 от ПЗР на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище, приета с Решение № 3 по Протокол № 42 от 27.09.2018 г. на ОБС-Търговище, като незаконосъобразна.

          Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния административен съд  в 14 – дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.

 Публикувано на 13 март 2019 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

 На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

 Публикувано на 26 февруари 2019 година


 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл. 47, ал. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Търговище.

 

Протестът е подаден от Зам. Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 22 февруари 2019 година


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №18/21.02.2019 г. по Административно дело №191/2018 г. Административен съд Търговище отменя по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище разпоредбата на т.11 на параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище, приета с Решение №3 по Протокол №42 от 27.09.2018г. на Общински съвет – Търговище.

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен Административен съд в 14- дневен срок от неговото съобщаване.

Публикувано на 22 февруари 2019 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против т.12 на §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище, приета с Решение № 3 по Протокол № 42 от 27.09.2018 г. на Общински съвет- Търговище, влязла в сила от 27.09.2018 г.

Протестът е подаден от зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 4 януари 2019 година


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл.6, ал.2, чл.6а, чл.7, ал.1, чл.30, ал.7 и ал.8 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на община Търговище, приета с Решение № 2 по Протокол № 16 от 15.02.2005 г. на Общински съвет Търговище.

 Протестът е подаден от зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.        

Публикувано на 4 януари 2019 година


            Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение №288/14.12.2018 г. по Административно дело №172/2018 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане протеста на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Търговище срещу разпоредбите на т. II -№1,2,3,9,10 – Библиотека „Петър Стъпов” от чл. 49 на Раздел III”Общински мероприятия” от Глава трета „ Други такси и услуги” от Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услугите на територията на община Търговище, приета с Решение №2 по Протокол №8/24.04.2008 г. на Общински съвет Търговище.

               Прекратява производството по адм.д. № 172 по описа за 2018 г. на Административен съд – гр. Търговище.

Определението подлежи на обжалване или протестиране пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

Публикувано на 18 декември 2018 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против т.11 на §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище, приета с Решение № 3 по Протокол № 42 от 27.09.2018 на Общински съвет – Търговище.

Протестът е подаден от зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 20 ноември 2018 година


 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против т. II – № 1,2,3,9  и 10 – Библиотека „Петър Стъпов” от чл. 49 на Раздел трети –„Общински мероприятия” от Глава трета –„Други такси и услуги” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение № 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008г. и влязла в сила от 07.05.2008г.

Протестът е подаден от Зам. Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 23 октомври 2018 година


 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че Решение №84/19.09.2018 г. по Административно дело №112/2018 г., с което е отменена Наредбата за опазване на обществения ред в Община Търговище(приета с Решение № 5 по Протокол № 15 от 27.11.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) е влязло в сила на 08.10.2018 година.

Публикувано на 16 октомври 2018 година


 

Протокол от проведено на 8 октомври 2018 година заседание на Комисията по стипендиите за разглеждане на постъпили искания за предоставяне на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби.

Публикуван на 9 октомври  2018


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №84/19.09.2018 г. по Административно дело №112/2018 г. Административен съд Търговище отменя Наредбата за опазване на обществения ред в Община Търговище на Общински съвет Търговище.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен Административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Публикувано на 21 септември 2018 година


         Комисията за разглеждане и одобряване исканията за предоставяне на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище съобщава:
          На основание чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, се обявява прием на документи. Документите ще бъдат приемани от 01.09.2018 г. до 01.10.2018 г. в деловодството на Общината. Исканията са по образец, съгласно формуляр за кандидатстване - Приложение № 1 към чл. 16, т. 1.  

Публикувано на 31 август 2018


           Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

 

На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

Публикувано на 31 август 2018 година


 

Доклад за протичане на изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Търговище

Протокол №3 за работата на Временната комисия за изготвяне на предложение за кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Търговище

Публикуван на 19 юли 2018 година


 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Наредба за опазване на обществения ред в Община Търговище.

Протестът е подаден от зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

 

Публикувано на 16 юли 2018 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22, ал. 2, изр. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № 224 от 03.07.2018 г. Областен управител на област Търговище е върнал за ново обсъждане Решение № 3 по Протокол № 38 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 28 юни 2018 г. 

Публикувано на 3 юли 2018 година


 

Временната комисия за изготвяне на предложение за кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд град Търговище, на основание чл. 68а от Закона за съдебната власт съобщава, че на 10.07.2018 г. (вторник) от 11:00 ч. в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище ще се проведе изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд град Търговище.

Съгласно чл. 68а, ал. 2 от ЗВС не по-късно от три (3) работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Търговище становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Публикувано на 26 юни 2018 година


 

Списък на допуснатите до публично изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд град Търговище

 

  


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че e подадена частна жалба от Владо Димитров Владев срещу Определение № 129 от 23.05.2018 г. по адм. дело № 73/2018 на ТАС.


 

Документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище

Заявление за включване  в списъка с кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище

Декларация за съгласие

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт

Публикувани на 1 юни 2018


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение №129 от 23.05.2018 г. по АД №73 по описа за 2018 г. на Административен съд Търговище оставя без разглеждане жалбата на Владо Димитров Владев против Решение №20 по Протокол №34 от 30.03.2018 г. на Общински съвет Търговище, с което е взето решение да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване имот-частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 76 кв.м., находящо се в центъра на с. Лиляк.

Прекратява производството по АД № 73/2018 г. по описа на АС – Търговище.

Публикувано на 28 май 2018 година


Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред ВАС на Р.България.

 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение №127 от 21.05.2018 г. по АД №73 по описа за 2018 г. на Административен съд Търговище отхвърля искането на Владо Димитров Владев за спиране на предварително изпълнение на Решение №20 по Протокол №34 от 30.03.2018 г. на Общински съвет Търговище, с което е взето решение да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване имот-частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 76 кв.м., находящо се в центъра на с. Лиляк. 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред ВАС на Р.България.

Публикувано на 22 май 2018


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Владо Димитров Владев срещу Решение №20 по Протокол №34 от 30.03.2018 г. на Общински съвет Търговище.

Публикувано на 22 май 2018


ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище

 Общински съвет Търговище на основание чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал.1, т.25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, и във връзка с получено писмо с изх. №  ИП – 0220 от 03.04.2018 г. на Апелативен съд Варна обявява процедура за подбор на  кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище за мандат 01.01.2019 г. – 31.12.2022 г. 

Публикувано на 21 май 2018 г.


 Препис от Решение  № 20 по Протокол   №  35 / 26.04.2018 г. за  одобрен Списък с кандидатите и размера на отпусната сума за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми

          Публикувано на 21 май 2018 година


Препис от Решение № 12 по Протокол № 28 от 26.10.2017 г. - Списък на одобрените кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Търговище

Публикувано на 27 октомври 2017 година


На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет- Търговище оповестява, че с Решение №83/25.09.2017 г. по Административно дело №112/2017 г. Административен съд Търговище обявява нищожността на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Търговище, приета с Решение №4 по Протокол №11 от 31.05.2012 г. от Общински съвет Търговище.

Публикувано на 23 октомври 2017 г.


На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет- Търговище оповестява, че с Решение №82/20.09.2017 г. по Административно дело №111/2017 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбата чл.29, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Търговище, приета с Решение №3 по протокол №7 от заседание, проведено на 15.04.2004 г. на Общински съвет Търговище.

Публикувано на 23 октомври 2017 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява допълнителен прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

Публикувано на 18 октомври 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 90 от 10.10.2017 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбите на чл. 4, ал. 6, във връзка с ал. 2, чл.4, ал.7, във връзка с ал. 3 и чл.18, ал.2, във връзка с ал.1, точки от 1 до 8 от Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище, приета с Решение № 5 по Протокол № 15/27.11.2008 г. на Общински съвет Търговище, последно изменена с Решение №3 по Протокол №20/27.04.2017 г. на Общински съвет Търговище.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от неговото съобщаване.

Публикувано на 12 октомври 2017 година


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание  чл. 9, ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, ще проведе заседание за разглеждане на заявления, постъпили в периода от 01.09.2017г. до 30.09.2017г. и събеседване с кандидатите на 10.10.2017 г. от 13.30 ч. в кабинет на съветника, зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.

 

Публикувано на 2 октомври 2017 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №83/25.09.2017 г. по Административно дело №112/2017 г. Административен съд Търговище обявява нищожността на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Търговище, приета с Решение №4 по Протокол №11 от 31.05.2012 г. от Общински съвет Търговище.

 Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от деня на съобщаването му, пред Върховен Административен съд на Република България.

Публикувано на 27 септември 2017 година


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №82/20.09.2017 г. по Административно дело №111/2017 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбата чл.29, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Търговище, приета с Решение №3 по протокол №7 от заседание, проведено на 15.04.2004 г. на Общински съвет Търговище.

 Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен Административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Публикувано на 25 септември 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №66/04.07.2017 г. по Административно дело №62/2017 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура Търговище.

Прекратява производството по АД №62/2017 г. по описа на Административен съд – Търговище.

 Определението е обявено в съдебно заседание и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок.

Публикувано на 13 юли 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №145/06.07.2017 г. по Административно дело №88/2017 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане протеста от Окръжна прокуратура гр. Търговище против чл.8 ал.2, т.8 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Търговище.

Прекратява производството по АД №88/2017 г. по описа на АС – Търговище.

 Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.

Публикувано на 13 юли 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 3 юли 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 7903 от 21.06.2017 г. Върховен административен съд  оставя в сила решение №5 от 26.01.2017 г. по адм. д. №178/2016 г. по описа на Административен съд Търговище в обжалваната му част.

Решението е окончателно.

 Публикувано на 23 юни 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл.29, ал.1, т. 2 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

  Публикувано  на 23 юни 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №130/15.06.2017 г. по Административно дело №47/2017 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура гр. Търговище против разпоредбите на чл.1 ал.2, чл.19  ал.1, чл.21 ал.4, чл.22, чл.23, чл.24 ал.2, чл.26 ал.2, чл. 27, чл.28 ал.1 и ал. 2, чл.29 ал.2, чл.67, чл.68 и разпоредбите от Раздел IV от Глава III (чл.31 до чл.34) от Наредбата за управление на общинските пътища на община Търговище.

Прекратява производството по АД №47/2017 г. по описа на АС – Търговище.

Оставя без уважение молбите на лицата Е. Х. И. от с. Опълченско, обл. Кърджали и С. Цв. С. от гр. Стара Загора и двамата чрез мл. адв. И. С. от АК – Стара Загора за присъединяване към настоящето производство.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.

 

 Публикувано на 22 юни 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.4, ал.6 във вр. с ал.2, чл.4,ал.7 във вр. с ал.3 и чл.18, ал.2 във вр. с ал.1,т.1 – т.8 от Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

 

Публикувано на 22 юни 2017 г.


 

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл.8, ал.2, т.8 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище.
Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 4 май 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 20 от 28.04.2017 г. Административен съд Търговище отменя по протест на Окръжна прокуратура Търговище: чл. 29, ал. 3 и ал.4, чл. 30 и чл. 34, ал.5 и 6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище, приета от Общински съвет Търговище, като незаконосъобразни.

Публикувано на 3 май 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Маринела Динева срещу Решение № 17/30.03.2017 г. по АД № 10/2017 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която е отхвърлена като неоснователна.

Публикувано на 24 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.39, ал.2 пр.5 и на т.5 от Приложение 2 към чл.39, ал.3(Декларация) от  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Публикувано на 19 април 2017 г.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Хатидже Алиева против Решение № 17/30.03.2017 г. по АД № 10/2017 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която съдът отменя разпоредбата на чл.20, ал.1, б.”а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.

Публикувано на 13 април 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 2713/06.03.2017 г.  по административно дело № 1955/2017  Върховен административен съд оставя в сила Определение №7 от 16.01.2017 г., постановено по адм. дело №5 от 2017 г. по описа на Административния съд Търговище.

Определението е окончателно.

Публикувано на 12 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 4462/10.04.2017 г.  по административно дело № 2579/2017  Върховен административен съд оставя в сила Определение №19 от 02.02.2017 г., постановено по адм. дело №15 по описа за 2017 г. на Административен съд Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

Публикувано на 12 април 2017


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение  № 17/30.03.2017 г. по Административно дело № 10/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане жалбата на Маринела Динева от гр. Търговище против решение №7/ 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище в частта за отмяна на чл.19, ал.2 и изменение на чл.20, ал.1, б.”б” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги като недопустима и прекратява производството в тази му част.

Отхвърля жалбата на Маринела Динева от гр.Търговище против Решение №7/22.12.2016 г. на ОС – Търговище в частта по чл.17, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище като неоснователна.

Отменя разпоредбата на чл.20, ал.1, б. „а” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище като незаконосъобразна и връща делото в тази част на адм. орган за ново произнасяне съобразно дадените указания.

Осъжда Общински съвет Търговище да заплати направените разноски на Маринела Динева от гр. Търговище в размер на 10 лв.съставляващи внесена държавна такса и такса за публикация в неофициалния раздел на ДВ съгласно уважената част от жалбата.

Публикувано на 11 април 2017


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

 На основание  чл. 9, ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, ще проведе заседание за разглеждане на заявления, постъпили в периода от 01.03.2017г. до 31.03.2017г. и събеседване с кандидатите на 19.04.2017 г. от 13.00 ч. в кабинет на съветника, зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.

публикувано на 5 април 2017 г.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.1 ал.2, чл.19  ал.1, чл.21 ал.4, чл.22, чл.23, чл.24 ал.2, чл.26 ал.2, чл. 27, чл.28 ал.1 и 2, чл.29 ал.2, чл.67, чл.68 и разпоредбите на Раздел IV от Глава трета (чл.31 – чл.34) от Наредба за управление на общинските пътища на община Търговище.  Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение №2744/07.03.2017 г. по адм. дело №13911/2016 г. Върховен административен съд отменя решението от 03.11.2016 г. по адм.дело №96/2016 г. по описа на Административния съд – Търговище в частта, в която е отхвърлен протеста на прокурор при Районна прокуратура – Търговище срещу разпоредбите на чл. 25, ал.1 и 2 и чл.26, ал.2, т.3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Районна прокуратура – Търговище разпоредбите на чл.25, ал.1 и 2 и чл.26, ал.2, т.3 от от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище, приета с решение №7 по протокол №7 от заседанието на Общинския съвет – Търговище, проведено на 28 април 2016 г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат приемани от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.29, ал.3 и 4, чл.30 и чл.34, ал.5 и 6 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини и училищата на територията на община Търговище.

Протестът е подаден от прокурор при окръжна прокуратура – Търговище.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 19/02.02.2017 г. по Ч. Адм. дело № 15/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без уважение  искането на Маринела Динева  за спиране на предварителното изпълнение на  Решение № 7 /22.12.2016 г. на Общински съвет  – Търговище , с което е определен размера на ТБО на територията на община Търговище в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна частна жалба от Маринела Динева срещу Определение №19 от 02.02.2017 г. по ЧАД 15/2017 г. на Административен съд – Търговище.

Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение  № 5/26.01.2017 г. по Административно дело № 178/2016 г. Административен съд гр. Търговище отменя по протест на Районна прокуратура – Търговище разпоредбите на чл. 25, ал.3, т. 2, ал.4, т.2 и чл. 49 II.,т.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище и Отхвърля протеста в останалата част като неоснователен. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд на Република България.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 7/16.01.2017 г. по Административно дело № 5/2017 г. Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане жалбата от Невена Маджарова от гр. Търговище против Решение №21 по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Търговище, с което е приета Стратегия за предучилищното и училищното образование в Община Търговище за периода 2016-2020 г. Оставя без разглеждане искането от Невена Маджарова от гр. Търговище за спиране изпълнението на Решение  №21 по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Търговище, с което е приета Стратегия за предучилищното и училищното образование в Община Търговище за периода 2016-2020 г.

Прекратява производството по адм. дело №5 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Търговище.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна частна жалба от Невена Маджарова срещу Определение №7 от 16.01.2017 г. по административно дело 5/2017 г. на Административен съд – Търговище.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подадена касационна  жалба от Хатидже Алиева против Решение № 5/26.01.2017 г. по АД № 178/2016 г. на Административен съд – Търговище, в частта му, в която съдът отменя разпоредбите на чл.25, ал.3, т.2, ал.4, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 5/26.01.2017 г. по АД № 178/2016 г. на Административен съд – Търговище, отменя чл.49, II, т.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Маринела Динева срещу Решение № 7, по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Невена Маджарова срещу Решение № 21, по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Търговище, с което е приета Стратегия за развитие на  предучилищното и училищно образование в община Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл.17, ал.1, чл.25, ал.3, т.2 и ал.4, т.2, чл.49, II т.11  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.  

Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден касационен протест против решение №83 от 03.11.2016 г. по АД №96/2016 г.на Административен съд Търговище.Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22, ал.2, изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 83 от 03.11.2016 г. Административен съд Търговище отменя разпоредбите на чл. 18, ал. 5, т. 3 и чл. 26, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище на Общински съвет Търговище, приета с Решение № 7 по Протокол № 7/28.04.2016 г. на Общински съвет Търговище.

Отхвърля протеста на прокурор при Районна прокуратура Търговище в частта му, в която се протестират чл. 25, ал. 1 и ал. 2 и чл. 26, ал. 2, т. 3 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище на Общински съвет Търговище, приета с Решение № 7 по Протокол № 7/28.04.2016 г. на Общински съвет Търговище, като неоснователен.

Осъжда Община Търговище да заплати на Районна прокуратура Търговище разноски по делото в размер на 10/десет/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.


 Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против Разпоредбата на чл.4, ал.1, т.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Търговище с Решение № 1 по Протокол № 16 от 15.02.2005 г. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че със Определение №171/10.08.2016 г. по Административно дело №112/2016 г. Административен съд Търговище оставя без уважение искането на Ерджан Хасан Ереджеб за спиране на предварителното изпълнение на т.6 /изменена/ с Решение №10 по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище Приложение №3 от II Условия за ползване мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд, с която е прието мерите и ливадите, отдадени под наем за 5 години да не се ограждат и да се ползват само от животновъди с регистрирани пасищни животни в интегрираната система на БАБХ и платена общинска такса за ползване в срок 31 март на всяка година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на Р. България.


Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 изречение 2  от ЗМСМА съобщава, че със Определение №272/10.10.2016 г. по Административно дело №102/2016 г. Административен съд Търговище оставя без разглеждане жалбата на Ерджан Хасан Ереджеб  против  т.6 /изменена/ с Решение №10 по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище Приложение №3,  Условия за ползване мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд по АД №102/2016 г. по описа на Административен съд – Търговище.

Прекратява производството по АД №102/2016 г. по описа на АС- Търговище.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред ВАС на Р. България.


СЪОБЩЕНИЕ
Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е заведена жалба от Ерджан Ереджеб срещу Решение № 10, по Протокол № 10 от 30.06.2016 г. на Общински съвет Търговище, относно т.6 в Приложение № 3,от II,”Условия за ползване на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд”.
 


 • Общински съвет – Търговище на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА    съобщава,  че  с Решение №17209/19.12.2013 г. Върховен административен съд оставя в сила Решение №98/09.01.2013 г. на Административен съд – Търговище, съгласно което „ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 25, ал.2, т.1, б „в” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище и  ВРЪЩА  делото на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените указания”.
      
 • На основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА  съобщаваме,  че с Решение №78  от 2 декември 2013 г. на Административен съд - Търговище  е отменено Решение №20 на  Общински съвет – Търговище  по Протокол  №22 от 28 март 2013 г. 
 • Препис от Решение №5, Протокол №38/26.06.2014 г.
 • Общински съвет - Търговище на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е оспорено Решение №14 на Общински съвет - Търговище по Протокол №42 от 10.10.2014 г. и е образувано АД №177 по описа на АС-Търговище за 2014 г.
 • Общински съвет - Търговище на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е отменено Решение №14 на Общински съвет - Търговище по Протокол №42 от 10.10.2014 г. съ Решение №39 от 26.05.2015 г. по АД №177  на АС-Търговище за 2014 г., влязло в законна сила на 12.06.2015 г.
 • Обръщение на Общински съвет - Търговище, 30 юли 2015 г.  - изтегли

 


 

 • Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл. 22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против т.1 от раздел II – „Екология” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, приета с Решение № 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008 г. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище. 
 • Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 119/09.06.2016 г. по административно дело № 42/2016 Административен съд гр. Търговище оставя без разглеждане протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Търговище против т.1 „Издаване на разрешение за разкопаване на зелени площи, улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства”, съдържаща се в ГЛАВА ВТОРА – МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ ПЕТИ – Такси за технически услуги- II ЕКОЛОГИЯ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище.

  Прекратява производството по адм. дело № 42 по описа за 2016 година на Административен съд – гр. Търговище.

  Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 • СЪОБЩЕНИЕ
  Председателят на Общински съвет Търговище, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против разпоредбите на чл. 18, ал. 5, т.3, чл. 25,ал.1 и ал.2, и чл.26, ал.2, т.2 и т.3 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище. Протестът е подаден от прокурор при Районна прокуратура – Търговище.

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com