TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОКОЛНА СРЕДА-Инвестиционни предложения
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2021 година

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „ Изграждане и експлоатация на участък за обработка на стъкло включваща : Нова складова база съхранение на готова продукция и клетка за съхранение на незначителни количества твърди отпадъци, а именно опаковки от хартия, картон, пластмаса, както и площадка за  временно съхранение на отпадъци под формата на повредено/ натрошено стъкло от производствената дейност на фирмата, участък за зареждане на акумулатори и сграда за поправка на палети и Преместване на три от съществуващите четири  резервоара за съхранение на водород с общ капацитет от 600 м3 от  северната част на имота в западната част на имота, като четвъртия резервоар ще бъде изведен от  експлоатация. Ще се изгради и нов захранваш тръбопровод със стоманени естакади” в ПИ № 73626.533.9 по КК на град Търговище с възложител „ Тракия Глас България „ ЕАД

Публикувано на 15.07.2021 г.


Информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „ Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма в поземлен имот  с идентификатор 73626.520.11 по КК на град Търговище, чрез прилагане на условия за хуманно отношение към животните и достигане на максимална гъстота на отглеждане от 39 кг./м2” с възложител ЕТ „ Васико-Кольо Василев”

Публикувана на 05.07.2021 г.


Уведомление за ИП „ Увеличение капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване чрез реконструкция на съществуваща животновъдна сграда и монтаж на покривна фотоволтаична електроцентрала” УПИ XI и XII по плана на село Буйново, община Търговище с възложител „ЕНОЛА ФАРМ” ЕООД 

 Публикувана на 25.06.2021


 Информация по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП „ Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 38 024 места за птици в поземлен имот с идентификатор 10238.23.35  в землището на село В. Левски, община Търговище с възложител „Фуражен завод „ООД. 

Публикувана на 18.06.2021

Уведомление за ИП за „ Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма” в ПИ № 73626.520.11 по КК на град Търговище с възложител ЕТ „Васико- Кольо Василев”   

Публикувана на 28.05.2021 г.


Информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „ Изграждане на цех за преработка, съхранение и пакетаж на био плодове, зеленчуци и ядки” в УПИ XV27, кв. 2 по плана на село Алваново, община Търговище с възложител „ Роди Ем” ООД. 

Публикувано на 13.05.2021 г.


Уведомление за ИП за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 38 024 места за птици” с местоположение поземлен имот с идентификатор 10238.23.35 в землището на село Васил Левски,община Търговище с възложител „Фуражен завод” ООД.

Публикувано на 29.04.2021 г.

Уведомление за ИП  „Изграждане на цех за преработка, съхранение  и пакетаж на биоплодове, зеленчуци и ядки” в УПИ XV27, кв. 2 по плана на село Алваново, община Търговище с възложител „ Роди-Ем” ООД

Публикувано на 30.03.2021


Информация по Приложение 2  за ИП „ Складова база за съхранение и преработка на фуражни суровини II – ри етап на строителство” с местонахождение ПИ № 10238.22.9 в село Васил Левски, община Търговище с възложител „ Фуражен завод” ООД .

Публикувано на 24.03.2021 г.


Уведомление за ИП „ Извършване на водовземане от река Осенска- Калайджи дере” в землището на село Осен,община Търговище с възложител Даяна Илиева  

Публикувано на 23.03.2021 г.


Информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП” Газифициране на инсталация за производство на необработени метали от отпадъци чрез металургични процеси” разположена в землището на село Стража, община Търговище с възложител „ БМП-БЛИЗАЦИ- МЕТАЛ ПЛАСТИК” ООД.

Публикувано на 01.03.2021


Уведомление за ИП „ Складова база за съхранение на готова продукция под формата на плоско стъкло с офисни помещения, сграда за поправка на палети, сграда за шофьори,площадка за временно съхранение на отпадъци, надземен резервоар за противопожарни нужди с помпена станция и трафопост и преместване на три съществуващи резервоара за  съхранение на водород с общ капацитет 600 м3” в ПИ №  73626.533.9 по КК на град Търговище, с възложител „Тракия Глас България „ЕАД

Публикувано на 01.03.2021


Уведомление за ИП за „ Водовземане от съществуващ шахтов кладенец , разположени в парк „Борово око”  ПИ № 73626.510.442 по КК на град Търговище

Публикувано на 16.02.2021


Уведомление за ИП „ Проектиране  и изграждане на складова база за съхранение на готова продукция на домакинско стъкло с офисни помещения към съществуващи складове  с идентификатори  73626.533.9.17 и 73626.533.9.74, зарядна станция за батерии, навес за съхранение на палети и склад за съхранение на химикали към завод за производство на домакинско стъкло в ПИ № 73626.533.9 по КК  на гр. Търговище  с възложител „ Пашабахче България” ЕАД .

Публикувано на 08.02.2021 г.


Уведомление за ИП за „ Складова база за съхранение и преработка  на фуражни суровини – II ри етап стройтелство в ПИ №  10238.22.9 в землището на село Васил Левски, община Търговище с възложител „ Фуражни заводи” ООД

Публикувано на 29.01.2021


2020 година

Уведомление за ИП за „ Преустройство на сграда – бивша Земеделска банка в изложбени зали” в УПИ I, ПИ №73626.507.328, кв.107 гр.Търговище, Община Търговище с възложител Община Търговище

Публикувано на 18.12.2020 г.


 Уведомление за ИП за Преустройство на съществуваща сграда в „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и лица с умствена изостаналост и пристройка за асансьор” в УПИ V, кв.10, ПИ 73626.508.491, кв. „Запад 3”, град Търговище с възложител Община Търговище

Публикувано на 17.12.2020 г.


Уведомление за ИП „ Газифициране на инсталация за производство на необработени метали от отпадъци чрез металургични процеси” в землището на село Стража, община Търговище с възложител  „БМП- Близнаци-метал пластик”.

Публикувано на 01.12.2020 г.


 Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на оранжерии, система за капково напояване и собствен водоизточник" в с.Надарево

Публикувано на 03.11.2020 г.


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки носачки чрез оборудване на съществуваща сграда”, разположена в  поземлен имот с идентификатор 38501.102.22 в землището на  село  Копрец, община Търговище, с възложител Ахмед Ферадов Ахмедов 

Публикувано на 18 юни 2020 г.


Уведомление за инвестиционно предложение за „Обновяване и модернизация на Напоителни система Бистра” в землището на село Бистра, община Търговище с възложител „ Напоителни системи Бистра” 

 Обява - изтегли

 Публикувано на 15 юни 2020 г.

 


 

Информация по Приложение № 2 за ИП „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма и отглеждане на птици – подрастващи кокошки носачки в УПИ X, квартал 1, с. Буйново, общ. Търговище, с възложител  „КВИНС-АРГО” ЕООД

  Публикувано на 26.05.2020 г.


Уведомление за ИП за „ Увеличение капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки носачки чрез оборудване на съществуваща сграда разположена в имот с идентификатор 38501.102.22 в землището на с. Копрец, община Търговище с възложител ЗП Ахмед Ахмедов.

 Публикувано на 27.04.2020 г.


Уведомление за ИП за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма и отглеждане на птици-подрастващи кокошки носачки” в УПИ X, кв.1 в землището на село Буйново, община Търговище с възложител „ Квинс-Агро” ЕООД.

  Публикувано на 27.04.2020 г.


Уведомление за ИП за „Изработване на ПУП-ПЗ в обхват на УПИ II „ за сгради със смесено предназначение и за обслужващи дейности” в ПИ с идентификатор 73626.508.160 и ПИ № 73626.508.361 по плана на гр. Търговище с възложител „Моушън” ЕООД.

Публикувано на 31.03.2020 г.


Уведомление за ИП за „ Модернизация на свинеферма”  в  ПИ №  00215.39.11 в землището на село Алваново, община Търговище с възложител „ Енола Фарм”ЕООД

 Публикувано на 20 март 2020 г.


 Уведомление за ИП за „Поставяне на мобилен инсенератор за обезвреждане на животински трупове или животински отпадъци, образувани от дейността на свинефермата” в  УПИ XIV, кв. 62  в землището на село Буйново, община Търговище с възложител „ Енола Фарм” ЕООД

Публикувано на 20 март 2020 г.


 Решение № ШУ-07-ПР/2020 г. за ИП „ Изграждане на обекти за търговия,хранени, услуги и др.” в ПИ № 73626.508.184 по КК на гр. Търговище с възложител „ Петрови-2011” ООД

Публикувано на 10.03.2020 г.


Уведомление за ИП за „Риборазвъждане и аквакултурно производства в съществуващ водоем- язовир Росина,община Търговище” ПИ № 39195.6.183 по КК на село Кошничари, община Търговище с възложител „  Дени фиш” ЕООД.

Публикувано на 27.02.2020 г.


 Уведомление за ИП за „Преустройство на съществуваща приемно предавателна станция № 4688” в ПИ № 73626.507.229.17 по КК на град Търговище с възложител „Теленор България” ЕАД.   

Публикувано на 24.02.2020 г.


Уведомление за ИП за „ Преустройство на съществуваща приемно предавателно станция№ 4523 „ в ПИ № 73626.506.224.2 по КК на град Търговище с възложител „Теленор България” ЕАД.

Публикувано на 24.02.2020 г.


 Уведомление за ИП за „ Преустройство на съществуваща приемно предавателна станция № 4657” в ПИ № 73626.312.101 по КК на гр. Търговище с възложител „Теленор България” ЕАД.

Публикувано на 24.02.2020


 Уведомление за ИП за „ Преустройство на съществуваща приемно предавателна станция№ 4914” в ПИ № 73626.509.644.6 по КК на град Търговище с възложител „Теленор България” ЕАД.

Публикувано на 24.02.2020


Уведомление за ИП за „ Пруестройство на съществуваща приемно-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК” ЕАД № VN 4512_ A в ПИ № 73626.507.331.2 по КК на гр. Търговище с възложител „БТК” ЕАД.

Публикувано на 13.02.2020 г.


Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „ Изграждане на обекти за търговия, хранене, услуги и др." в ПИ № 73626.508.184, по КК град Търговище” с възложител „ Петрови-2011” ООД.

Публикувано на 11.02.2020 г.


 Уведомление за ИП за „Изграждане на обекти за търговия, хранене , услуги и др.” в ПИ № 73626.508.184 по КК на гр. Търговище с възложител „Петрови-2011” ООД

Публикувано на 29.01.2020


Уведомление за ИП за „ Изграждане на приемно-предавателна станция с № ТGV 0095.В000- Пролаз” в землището та село Пайдушко, община Търговище с възложител „А1 България” ЕАД.

Публикувано на 29.01.2020


Уведомление за ИП„ Изграждане на  Детска градина на ул. „Любен Каравелов”, гр. Търговище  в  УПИ Iза детски дом в кв. 112, ПИ № 73626.509.159 ” с възложител Община Търговище .

Публикувано на 17.01.2020


 

2019 година

 Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „ Дестилерия за етеричнчомаслени култури в УПИ LXXVII,кв. 4,ПИ № 73626.504.771, промишлена зона град Търговище” с възложител „ Стройкомерс- ТТ” ЕООД.

Публикувано на 17.12.2019 г.


Уведомление за ИП за „ Изграждане на външно електрозахранване на приемно-предварително станция №4926” находяща са в ПИ № 73626.200.167, местност „ Ковънлъка” гр. Търговище, с възложител „Теленор България” ЕАД

 

 Публикувано на 11.12.2019 г.


Информация по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „ Дестилерия за етерични масла” в ПИ №46228.7.28, местност „ Бял Бряг” в землището на село Маково, община Търговище с възложител - Стоян Ралев.

Публикувано на 04.12.2019 г.


Инвестиционно предложение за „Дестилерия за етеричномаслени и медицински култури”  в УПИ LXXVII, кв.4, ПИ № 73626.504.771, Промишлена зона , град Търговище с възложител „ Стройкомерс –ТТ” ЕООД.

Публикувано на 02.12.2019 г.


Уведомление за ИП за „Подземни тръбни отклонения и оптичен кабел, от съществуващи шахти,към много етажни жилищни сгради в град Търговище,община Търговище”  с възложител „ Скат Телеком”„ ООД

Публикувано на 15.11.2019 г.


 Уведомление за ИП  за „Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на бул. „Трайко Китанчев”, бул. „ Сюрен” и ул. „Поп Сава Катрафиров”  град Търговище ПИ № 73626.510.332 по КК на град Търговище, с възложител Община Търговище.

 Публикувано на 02.10.2019 г. 


Уведомление за ИП  „Изграждане на жилищен блок с офиси, подземен гараж и избени помещения” в  УПИ VІІІ, кв. 93,  ПИ с идентификатор 73626.506.696 по плана на гр. Търговище, с възложител „П и П ИМПОРТ” ООД

Публикувано на 25.09.2019 г.


Информация по Приложение №2 за ИП „ Разширение и реконструкция на кланица с транжорна” в УПИ VII с възложител „Месокомбинат Русе” АД

Публикувано на 26.08.2019 г.


 Уведомление за ИП „ Дестилерия за етерични масла” в ПИ № 46228.7.22 в землището на село Маково, община Търговище, с възложител – Стоян Денев Ралев.

Публикувано на 20.08.2019 г.


Уведомление за ИП за „Разширение  и реконструкция на кланица с транжорна” УПИ VI и  УПИ VII  в кв.24,промишлена зона на  град Търговище с възложител „ МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД.

 Публикувано на 31.07.2019 г.


Уведомление за ИП за „Изместване на точката за измерване на ел. енергията на „Поляница” ЕООД от ТП „Поляница” на границата на имота „  ПИ 73626.504.228, кв. 4, УПИ XV, промишлена зона, гр. Търговище с възложител „Поляница”ЕООД.

Публикувано на 24.07.2019 г.


Уведомление за ИП за „ Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIII-295 кв. 47” в землището на с. Руец, община Търговище с възложител – Джейхан Севдалиев

Обява - изтегли

Публикувано на 16.05.2019 г.


Уведомление за ИП за  „ Изграждане на приемно-предавателна станция с № TGV0049.B000_Пресяк в час от ПИ № 06882.1.19 ( проектен 06882.1.25 ), горска територия в землището на  с. Буйново, община Търговище с възложител „ А1 България” ЕАД.

  Публикувано на 09.05.2019 г.


 Уведомление за ИП за „Изграждане на логистичен център - складова база” в ПИ 73626.533.12 по КК на град Търговище с възложител „ Т.Л.Ц.Интернейшънъл” ЕООД.

Публикувано на 15.04.2019 г.


Информация по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „ Разработване на находище за строителни материали-подземни богатства по чл. 2, ал.1,т.5 от Закон за подземните богатства (варовици) от находище „Кралева-2” в землището на село Кралево, община Търговище с възложител „ Автомагистрали-Черно море” АД.

Публикувана на 16.04.2019 г.


Уведомление за ИП „Изработване на ПУП – ПЗ  за изграждане на търговско-сервизен комплекс и складова база за промишлени стоки за търговия с автомобили втора употреба” в поземлен имот с идентификатор  73626.113.8  по кадастралната карта на град Търговище с възложител Бончо Бонев

Публикувано на 11.04.2019 г.


 Уведомление за ИП за „ Монтиране на нова машина в производствата на темперирано автомобилно стъкло за полагане на хидрофобно покритие  върху стъклата и използване на нови видове химични вещества и смеси в производствения процес” в ПИ № 73626.533.9 по КК на град Търговище с възложител „ Шишеджам Аутомотив България” ЕАД.

Публикувано на 01.03.2019 г.


Уведомление за ИП за „ Изработване на инвестиционни работни проекти за Подстанция 20/6,3/0,4 Kv в Завод за домакинско стъкло” в ПИ № 73626.533.9 по КК на  град Търговище, кв. „Въбел”, община Търговище с възложител „ Пашабахче България” ЕАД.

 

 Публикувано на 01.03.2019 г.


Уведомление за ИП за „ Изграждане на жилищна сграда на  пет етажа-ново строителство” в УПИ XXI, в ПИ № 73626.507.734,кв. 183, град Търговище с възложител - „ Стройекспрес- НН” ООД.  

Публикувано на 22.02.2019 г.


 Уведомление за ИП за „ Изграждане на базова станция за  № TGV006-Syuren на „Булсатком”ЕАД и базова станция № VN4646 “Syuren_Bulsat” на „БТК” ЕАД за мобилни услуги.

Публикувано на 19.02.2019


Уведомление за ИП за „Изграждане на  приемно-предавателна станция за глас  и/ или данни VN 4555 Лиляк находяща са върху част от покривното  пространство на триетажна масивна сграда на кметството изградена в УПИ XIII, кв. 87 по плана на село Лиляк”, община Търговище с възложител „БТК” ЕАД. 

 Публикувано на 14.02.2019


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „ Газопроводно отклонение „ Търговище”- условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 MPa” с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД.

Публикувано на 05.02.2019 г.


 Обява ОБ-Т-13/18.01.2019 г. за инвестиционно предложение от БТК АД в кв. 32, по плана на с. Здравец

Уведомление за ИП на „ Преустройство на приемно-предавателна станция № VN  4820” в УПИ XIII,кв.32 по плана на село Здравец, община Търговище с възложител „БТК”ЕАД.

 


Обява ОБ-Т-12/18.01.2019 за инвестиционно предложение от БТК АД в кв. 14, по плана на с. Кралево

Уведомление за ИП на „ Преустройство на приемно-предавателна станция № VN  4777” в УПИ V -110,кв.14 по плана на село Кралево,община Търговище с възложител „БТК”ЕАД.

 


Уведомление за ИП за „ Изграждане на жилищна сграда  с магазини” в ПИ с идентификатор 73626.507.726 по КК на град Търговище с възложители - „Радита” ООД, Койчо Арнаудов и Илка Арнаудова


Уведомление за ИП за „ Реконструкция и разширение на подстанция „ Търговище Запад 110/20kV”  с възложители „ Тракия Глас България” ЕАД, „ Пашабахче България” ЕАД и „ Шишеджам Аутомотив България” ЕАД.


Уведомление за ИП за „ Преустройство на приемно предавателна станция № VN4746_E на „БТК” ЕАД, Приемно-предавателна станция на „Теленор България” ЕАД № 4526 и Приемно-предеватлена стация на „ А1 България” ЕАД № TGV0070.A000” , в ПИ № 73626.503.313с възложител „Мобилтел” ЕАД, „БТК” ЕАД и „Теленор България” ЕАД


Уведомление за ИП за „ Изграждане на бетоново стопанство- тип „Мобил ВС-60” в ПИ № 73626.504.716 по КК на град Търговище с възложител „ НДХ” ООД.


 2018 година

Информация по Приложение №2 към чл.6  от Наредба за ОВОС за ИП „ Изграждане на предприятие за производство на каменна вата” в ПИ с идентификационен номер 73626.504.228.18 по КК на град Търговище  с възложител  „ РОК-7” ЕООД.  


 Уведомление за ИП за „ Разработване на находище за строителни материали- подземни богатства (варовици) в площ „Кралево-2” в ПИ № 39390.222.18  в землището на село Кралево, община Търговище с възложител „ Автомагистрали- Черно море” АД.


 Уведомление за ИП „ Преустройство на част от подобект: „Склад за готова продукция в офиси и лаборатория на качествен контрол” в ПИ № 73626.533.9 по КК на град Търговище”с възложител „ Тракия Глас България” ЕАД.

Публикувано на 28 ноември 2018 година


Решение №ШУ-40-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП  „ Монтиране и експлоатация на инсталация за преработка на пластмасови опаковки с капацитет на съоръжението за третиране на опасни отпадъци до 1 т./24часа и капацитет на шредер и мелница до 10 т./24 часа” с възложител „ Ингаз комерс” ЕООД.

Публикувано на 26 ноември 2018 година


 

Уведомление за ИП за „ Изграждане на автосервизен център за диагностика и ремонт на автомобили с административна част” в ПИ № 73626.504.363 с възложител Исмаил Кемалов Ахмедов

Публикувано на 7 ноември 2018 година


Информация по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Монтиране и експлоатация на инсталация за преработка на пластмасови опаковки“ в ПИ № 51024.29.12 в землището на с. Надарево, общ. Търговище с капацитет на съоръжението за третиране на опасни отпадъци до 1т/24 часа и капацитет на шредер и мелница до 10т/24 часа с инвеститор „ИНГАЗ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Търговище

Публикувано на 2 ноември 2018 г.


Информация по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „ Изграждане и експлоатация на участък за оцветяване на  стъкло”  в ПИ №   73626.533.9 по КК на град Търговище с възложител „Тракия Глас България” ЕАД.

Публикувано на 24 октомври 2018 година


 

 Уведомление за ИП заИзграждане на предприятие за производство на каменна вата” в ПИ №73626.504.228.18 по КК на гр. Търговище с възложите „РОК 7” ЕООД.  

Публикувано на 11 октомври 2018 година


Уведомление за ИП за „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в Община Търговище” в УПИ XII в кв.13 по плана на кв. „Запад”, град Търговище.

Публикувано на 9 октомври 2018 година


 

Обява и уведомление за ИП за „Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда във  „Център за грижа за лица с психични разстройства”  и  „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” в кв. 20 по КК на село Съединение, община Търговище.

Публикувани на 21 септември 2018година


Обява  и уведомление за инвестиционно намерение„Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, бул. „ Цар Освободител № 30”, гр. Търговище

Публикувано на 7 септември 2018 година


Уведомление за ИП „Монтаж на нова декорираща машина и спомагателни съоръжения при съществуващи декориращи машини към завод за производство на домакинско стъкло”  в   поземлен имот  № 73626.533.9 по кадастралната карта на гр. Търговище, с възложител „ „Пашабахче България „ ЕАД

Публикувано на 5 септември 2018


Обява и  уведомление за ИП "Основен ремонт на горски път „Момино” от км 0+000 до км 2+123.49",в ПИ № 48920.12.15, 48920.8.41, 48920.11.65,48920.14.51 в землището на село Момино,община Търговище с възложител Т " ДГС- Търговище"

Публикувано на 4 септември 2018 година


 Уведомление за ИП „ Изграждане  и  експлоатация на участък за оцветяване на стъкло” в ПИ № 73626.533.9 с възложител „ Тракия Глас България”ЕАД.

Публикувани на 28 август 2018 година


  Обява и уведомление за инвестиционно предложение от "Булгартрансгаз" ЕАД

Публикувани на 27 август 2018 година


Уведомление за инвестиционно намерение с обява на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД


 Обява и уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки в УПИ II-1338, кв. 42, гр. Търговище с въжложител "Жиел" ЕООД Търговище 

Публикувани на 15 август 2018 година


Обява относно инвестиционно предложение  за oбeкт ,Автомагистрала „Хемус“ c участък ,,Белокопитово-Буховци от км 310+940 до км 327+260"

 Писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“ относно технически  проект за oбeкт ,Автомагистрала „Хемус“ c участък ,,Белокопитово-Буховци от км 310+940 до км 327+260"

Публикувани на 6 август 2018 година


Уведомление за ИП „Изграждане на пристройка за офис- материално планиране към съществуваща сграда-склад за готова продукция” в ПИ № 73626.533.9 по КК на град Търговище, с възложител- „Пашабахче България” ЕАД

Обява - изтегли

Публикувано на 25 юли 2018 година


 

Уведомление за ИП за „Изграждане на жилищна сграда” в ПИ с идентификатор 73626.507.404, град Търговище, с възложител-  „ХИТ-80” ЕООД

Обява - изтегли

Публикувано на 25 юли 2018 година


 

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „ Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици – кокошки носачки” в имот с идентификатор 38501.102.24, землището на с. Копрец, община Търговище” с възложител – Ахмед Ферадов Ахмедов

Публикувано на 23 юли 2018 година


 

Уведомление за ИП за „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-1800 MHz” в ПИ № TGV0020.B000 в землището на село Разбойна, община Търговище с възложител - „А1 България” ЕАД.

Обява - изтегли

Публикувано на 18 юли 2018 година


 

Уведомление за ИП„Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма, чрез оборудване на съществуваща животновъдна сграда и достигане на максимален капацитет на съществуващи сгради в имоти с № 021009, № 021010 и № 021011, землище на с. Голямо Соколово, общ. Търговище,  с възложител ”МАРТИ-Н 2012”ООД.

Обява - изтегли

Публикувано на 11 юли 2018 година


Уведомление за инвестиционно предложение за „Монтаж на приемно предавателна станция за глас и/или данни на „БТК” ЕАД № MN4819” в ПИ № 73626.504.541  с възложител „ БТК” ЕООД.

 Обява - изтегли


 

Уведомление за инвестиционно предложение съгласно чл.4 от Наредбата за ОВОС за ИП „Преустройство на част от жилище във фризьорски салон” в урегулираният поземлен имот I, кв. 186, ПИ 73626.511.63.17.1 по плана на гр. Търговище, с възложител- Теодора Валентинова Димитрова

Обява - изтегли

Публикувано на 28 юни 2018 година

 


 

Уведомление за инвестиционно предложение съгласно чл.4 от Наредбата за ОВОС  за ИП  „Изграждане на пункт за автоуслуги“ в поземлен имот с идентификатор 73626.502.458 по кадастралната карта на гр. Търговище, за който е отреден УПИ ХVIII в кв. 53 по Подробния устройствен план на кв. Въбел с възложител – Емил Недялков Енчев

Обява - изтегли

Публикувано на 28 юни 2018 година

   

 

 


 

Уведомление за инвестиционно предложение съгласно чл.4 от Наредба за оценка на въздействието върху околната среда за ИП„ „Изграждане на нова едноетажна еднофамилна жилищна сграда” в УПИ VIII-305, кв.44 по подробно устройствен план на село Баячево, община Търговище с възложител- Стойчо Димитров Стойков

Обява - изтегли

Публикувано на 28 юни 2018 година

 


 

Информация по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за  „Разширение с 18 560 места за птици на ферма за отглеждане на стокови кокошки носачки с капацитет 20 160 броя птици” в УПИ V, кв. 39 в землището на село Кръшно, община Търговище с възложител- „ Милмакс”ЕООД

 

Публикувано на 13 юни 2018 година


 

Уведомление за инвестиционно предложение за „ Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици- кокошки носачки в имот с идентификатор 38501.102.24” в землището на село Копрец, община Търговище с възложител - Ахмед Ферадов Ахмедов 

Обява - изтегли

Публикувано на 12 юни 2018 година

 


 

Уведомление за инвестиционно предложение  за Преустройство и промяна на предназначението на съществуващо кафе  – аперитив в Игрална зала за хазартни игри с автомати  и кафе клуб“ в УПИ ІV-1176, кв.61, сграда с идентификатор 73626.506.366.2.8 по КК и КР на гр.Търговище, ул."Епископ Софроний" 10, с възложител „Пирин Турс 2002” ЕООД

 Обява - изтегли

 Публикувано на 11 юни 2018 година


 

Инвестиционно предложение за „ Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 73626.511.336, УПИ XV, кв. 193, град Търговище”  с възложител : „ИНВЕСТ-АЛБ” ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение

Публикувано на 5 юни 2018 година


 

Информация по Приложение № 2 за  „Добив на подземни води чрез ново съоръжение/каптаж/ с дебит Q = 1,4 l/s за допълнително питейно-битово водоснабдяване ” в ПИ № 000198 в землището на село Търновца, с възложител „ В и К” ООД

Публикувано на 23 май 2018 година


Инвестиционно предложение за „Базова станция с честотен обхват  900 MHz” в УПИ I, кв.27 разположена в  землището на село Голямо  Ново с възложител „МОБИЛТЕЛ” ЕАД.

Публикувано на 21 май 2018 година


Инвестиционно предложение за „Монтиране и експлоатация на инсталация за преработка на пластмасови опаковки” в ПИ № 000106,в землището на село Надарево,община Търговище с възложител „ ИНГАЗКОМЕРС” ЕООД.

Публикувано на 11 май 2018 година


Инвестиционно  предложение за изграждане на „Сграда за спомагателни съоръжения - помещение за компресори и въздушни нагнетатели към пещ за закаляване на стъкла в цеха за производство на обработено стъкло“ и „Изграждане на открит навес за съхранение на палети“ в ПИ 73626.533.9 в гр. Търговище с възложител „ Шишеджам Аутомотив  България” ЕАД.

Публикувано на 11 май 2018 година


 

 Уведомление за инвестиционно предложение  „ Изграждане на оптична свързаност на базови станции” с възложител „Мобилтел” ЕАД

Публикувано на 3 май 2018 година


 Уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки с производствен капацитет до 75 900 броя” в УПИ Х, кв. I по плана на с. Буйново, с възложител СД „КВИНС - АРГО И С-ИЕ”.

Публикуано на 25 април 2018 година


 Инвестиционно предложение за „Вътрешно преустройство на част от съществуваща четириетажна сграда на МБАЛ Търговище АД”, в ПИ с идентификатор по КККР 73626.508.136, гр. Търговище, Община Търговище с възложител-МБАЛ Търговище АД.

Обява - изтегли

Уведомление - изтегли

Информация по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за ОВОС - изтегли

Информация по НУРИОСПППИПЗЗ - изтегли


 Уведомление за инвестиционно предложение  „ Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с планоснимачен номер № 300,за които са отредени УПИ XI-300 и XII-300 в кв. 15 по подробно устройствен план на село Вардун”, Община Търговище с възложител-Тихомир Сергеев Стефанов и Хатме Салимова Исмайлова.

Обява - изтегли

Уведомление - изтегли


Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Цех за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци и производство на сладка и конфитюри “ в землището на село Здравец, община Търговище с възложител-Стоян Ангелов Стоянов.

Обява - изтегли

Уведомление - изтегли


Уведомление за инвестиционно предложение за „Модернизация и автоматизация на съществуваща вентилационна система към Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване”в ПИ №XII и  XIII в землището на село Буйново, община Търговище с възложител „ Енола Фарм” ЕООД.

Обява - изтегли

  Уведомление - изтегли


    Искане и Информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане  и експлоатация на нова сграда за стъклени трошки към инсталация за производство на плоско стъкло, разширение на участък помощни  съоръжения   посредством нова система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода  отворен тип с включени към нея помпена станция и басейн за вода и трансформаторна подстанция”  с възложител „ Тракия Глас България „ ЕАД.

 

Искане

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 Публикувани на 27 февруари 2018 година


Инвестиционно предложение за  „ Разширяване на административна сграда и преместване на съществуващ трафопост  и обособяване на помещение за зареждане на акумулатори в склада за готова продукция” с възложител „ Тракия Глас България” ЕАД. 

Обявление

Уведомление

Публикувани на 26 февруари 2018 година


 Уведомление за инвестиционно предложение съгласно изискванията на чл.4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение : „Изграждане и експлоатация на нова сграда за стъклени трошки към инсталацията за производство на плоско стъкло; разширение на участък помощни съоръжения посредством нова система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода отворен тип с включени към нея помпена станция и басейн за вода; трансформаторна подстанция”  с възложител „Тракия Глас България” ЕАД.

Обявление

Уведомление

Публикувани на 23 януари 2018 година


 

2017 година


Информация по Приложение №2 към чл.6  от Наредба за  условията и реда за извършване на ОВОС на ИП „ Монтиране и експлоатация на инсталация за физико-химична преработка на отработени автомобилни масла, растителни  и животински мазнини и други отпадъчни нефтопродукти” в ПИ № 000106 в землището на село Надарево,община Търговище  с възложител – „Ингаз Комерс” ЕООД.

Съобщение

Информация


Уведомление за ИП за „Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, кв. „ Запад-2, бл. 53”  съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони . 

Обява

Уведомление

Публикувани на 7 ноември 2017


 Уведомление за инвестиционно намерение за ремонт и изграждане на обекти във връзка с кандидатстване по Оперативна Програма „Региони в растеж“, Приоритетна ОС 5: „Регионална социална инфраструктура“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ BG16RFOP001-5.001„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Обява

Уведомление

Публикувани на 3 ноември 2017 година


Уведомление за ИП Саниране на многофамилна жилищна сграда на ул. Кюстенджа”№79, град Търговище, съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Обява

Уведомление

Публикувани на 27 октомври 2017 година


Уведомление за ИП „Саниране на многофамилна жилищна сграда на ул. „Цар Освободител” №36, град Търговище,съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

Обява

Уведомление

Публикувани на 27 октомври 2017 година


Уведомление за ИП „ Саниране на многофамилна жилищна сграда на ул. „Скопие” №16, град Търговище”, съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони . 

Обява

Уведомление

Публикувани на 27 октомври 2017 година


 Уведомление за ИП Саниране на мнгофамилна жилищна сграда на ул.„ Бузлуджа” №1 и №3, град Търговище” , съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Обява

Уведомление

Публикувани на 27 октомври 2017 година


Уведомление за ИП „ Саниране на многофамилна жилищна сграда на ул. „Цар Симеон” №4, град Търговище” съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Обява

Уведомление

Публикувани на 27 октомври 2017 година


Уведомление за ИП „ Саниране на многофамилна жилищна сграда кв. „Запад”бл.25, вх. А,Б,В и Г” съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Обява

Уведомление

Публикувани на 27 октомври 2017 година


Уведомление за ИП „Саниране на многофамилна жилищна сграда на ул. Кюстенджа” №4,№6 и №8, град Търговище”, съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /.

Обява

Уведомление

Публикувани на 27 октомври 2017


 Уведомление за инвестиционно предложение съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  за инвестиционно предложении „Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, ул. „ Палаузов” № 8.

 Обява

 Уведомление

Публикувани на 17 октомври 2017 г.


 

Уведомление за инвестиционно предложение съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  за инвестиционно предложение  „Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, ул. „Георги Бенковски” № 7.

Обява

Уведомление

Публикувани на 17 октомври 2017 г.


О Б Я В А

Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей” № 85.

Целта на инвестиционното предложение е повишаване на енергийна ефективност на жилищната сграда чрез саниране и обновяване.

Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ- град Шумен, улица „Съединение” № 71, ет.3.

  Уведомление за инвестиционно намерение  /съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /  - „Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей” № 85.

Публикувани на 10 октомври 2017 година


О Б Я В А

Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей” № 83, вх. „А”, „Б” и „В“ .

Целта на инвестиционното предложение е повишаване на енергийна ефективност на жилищната сграда чрез саниране и обновяване.

 Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ- град Шумен, улица „Съединение” № 71, ет.3.

 Уведомление за инвестиционно намерение  /съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /  - „Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей” № 83, вх. „А”, „Б” и „В“

Публикувани на 10 октомври 2017 година 


О Б Я В А

Община Търговище има следното инвестиционно предложение: „Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, ул. „Цар Освободител” № 32, вх. „А”, „Б”, „В“  и „Г” .

Целта на инвестиционното предложение е повишаване на енергийна ефективност на жилищната сграда чрез саниране и обновяване.

Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ- град Шумен, улица „Съединение” № 71, ет.3.

Уведомление за инвестиционно намерение  /съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /  - „Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, ул. „Цар Освободител” № 32, вх. „А”, „Б”, „В“  и „Г

Публикувани на 10 октомври 2017 година


О Б Я В А

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:„Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, ул. „ Република” №  24 и № 26 ” .

Целта на инвестиционното предложение е повишаване на енергийна ефективност на жилищната сграда чрез саниране и обновяване.

Мнения и възражения се приемат в сградата на РИОСВ- град Шумен, улица „Съединение” № 71, ет.3.

Уведомление  за инвестиционно намерение  съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /  - „Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Търговище, ул. „ Република” № 24 и № 26 ” .

Публикувани на 10 октомври 2017 година


Информация по приложение №2 към чл.6 , ал. 9 от Наредба за ОВОС за ИП „ Изграждане на предприятие за пране и багрене на готово конфекционнирани облекла в ПИ  № 73626.508.458,73626.508.459,73626.508.460” по КК на град Търговище, община Търговище с възложител „ Реди Гармънт Технолоджи България” ЕООД.

Обявление

Прилжение

Публикувано на 7 юли 2017 г.


 Информация по приложение № 2 към чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за ИП „ Преустройство на съществуваш цех за бутилиране на вино в село Надарево,община Търговище в цех за смесване на съставки за биологични торове” , с възложител- „ Гроу Грийн Юръп” АД

 Обява - изтегли

 Приложение - изтегли


 

Уведомление за инвестиционно предложение съгласно изискванията на чл.4 от Наредбата за ОВОС за ИП „Изграждане на предприятие за пране и багрене на готово конфекционирани облекла в поземлени имоти с идентификатор 73626.508.458, 73626.508.459 и 73626.508.460 по КК и КР на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, с възложител- „РЕДИ ГАРМЪНТ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД  

Скица - изтегли

Обява - изтегли


 

Уведомление за инвестиционно предложение съгласно чл. 4 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопански инвентар и подслон в поземлен имот № 026131 по карта на възстановената собственост за землището на село Пролаз, община Търговище”, с възложител Община Търговище.

 Обява - изтегли


 

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за ОВОС за ИП „Изграждане чрез ново строителство  и експлоатация  на склад за  химикали ”  в  ПИ  № 73626.533.9 по КК на град Търговище с възложител  „ Тракия Глас България” ЕАД.

Обява

Приложение 2

Кадастриална схема


Инвестиционно предложение съгласно чл.4 от Наредбата за ОВОС  „ План-схема за газоснабдяване на град Търговище-разширение на изградена газоразпределителна мрежа на град Търговище в урбанизирана територия”   с  възложител „ АРЕСГАЗ”АД.

Обявление

Публикувано на 19 май 2017 г.


Информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „ Изграждане на нова система за капково напояване”  в землището на село Търновца, община Търговище,ЕКАТТЕ-73701  за напояване на съществуващи трайни насаждения - сливи и малини с номера на имотите:
№ 53023,53024,53052,53055,53057,53058,53059,53060,53062,53063,53064,53065 засадени с  малинови насаждения и
имоти с номера с № 52005,53016 засадени със сливови насъждения.

Информация ПНОВОС
Обявление 

Публикувано на 2 май 2017 г.


Информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Оборудване на съществуваща селскостопанска сграда в птицеферма в ПИ с идентификатор 10238.22.22, с. Васил Левски, общ. Търговище, обл. Търговище“   с възложител  „ТРЕЙД МЕС“ ООД. 

Информация ПНОВОС
Обявление

Публикувано на 24 април 2017


Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието  върху околната среда „ Изграждане на предприятие за пране  и багрене на готова  конфекционирани облекла в поземлени имоти с идентификатор 73626.508.458, 73626.508.459,73626.508.460 по КК и КР на град Търговище,община Търговище.

Информация ПНОВОС
Обявление


Уведомление за инвестиционно предложени съгласно чл.2 от Наредбата за ОВОС   за „ Изграждане на   предприятие за пране  и багрене на готово конфекционирани облекла” в поземлени  имоти с идентификатор 73626.508.458,73626.508.459 и 73626.508.460 по КК на град Търговище с възложител „ Реди Гармънд Технолоджи България „ ЕООД.

Уведомление
Обявление


 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за ОВОС за ИП ”  Съхранение и преработка на строителни отпадъци, получени чрез преработването на материал, който преди това е бил използван в строителството с цел последващо оползотворяване в обратни насипи”   в  ПИ № 000288 в землището на село Лиляк, община Търговище с възложител „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД.

Обявление
Информация ПНОВОС


2016


Открит обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение:" Изготвяне на ПУП на Регионално депо за неопасни отпадъци в с.Пайдушко и специализирана схема за елементи на техническата инфраструктура; рекултивация и закриване на съществуваща клетка; изграждане на нова клетка за депониране на отпадъци; изграждане на ЛПСОВ за нуждите на депото;изграждане на площадка за съхранение на земни маси, обръщач и др.довеждаща инфраструктура; разширение на КПП и стопански двор" в имот №00024; №00025; №00031; -   environment/Информация по Приложение depo(2).doc


Информация по Приложение № 2  към чл.6 от Наредба за ОВОС за ИП „ Реконструкция и модернизация на птицеферма в ПИ № 000038,000034” в землището на село Божурка, община Търговище с инвеститор- Айше Юмерова, публикувана на 16.12.2016

Изтегляне


Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС на ИП „ Проектиране и изграждане към инсталация за домакинско стъкло.Инсталация за производство на водород с общ капацитет до 150 Нм3/часа състояща се от мобилни модули и резервоари за съхранение на водород с  капацитет 3х31,6 м 3 и Декориращи машини и модули към тях”., публикувана на 30.11.2016 г.

Изтегляне

Обява, публикувана на 01.12.2016


Община Търговище има следното инвестиционно предложение, публикувано на 01.11.2016 г.:

„Преустройство  и реконструкция на съществуващи сгради в административно –учебни помещения и проектиране на нова сграда с места за настаняване в УПИ XIII-406 и УПИ XIV-407, кв. 40 по плана на село Надарево, община Търговище с инвеститор- Апостол Кънчев Апостолов.

Обява

Приложение


Община Търговище има следното инвестиционно предложение, публикувано на 19.10.2016 г.:

„Изграждане и възстановяване на обслужващи улици, пътни настилки, тротоари, градско обзавеждане, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на мултифункционална спортна площадка на открито, осветление - кв. „ЗАПАД-2“ гр.Търговище, подобект 1 - кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311”.

Обява

Уведомление


Община Търговище има следното инвестиционно предложение, публикувано на 19.10.2016 г.:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 73626.506.574.1 В УПИ VII, КВ. 123, УЛ. „ХР. БОТЕВ”, ГР. ТЪРГОВИЩЕ”.

Обява

Уведомление


Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение : „ Дестилерия за етерично- маслени култури” в УПИ III184, IV 185 в кв. 44 по плана на село Ралица,община Търговище с възложител „ ЕСЕНТИАЛИС” ЕООД, публикувана на 12.10.2016 г.

Обява

Изтегляне


Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС за „ Изграждане на къща за гости в ПИ 83004” в местност „Касапйолу, землище на с.Здравец, Община Търговище с инвеститор „ Земегал” ЕООД., публикувано на 19.08.2016 г.

Обява

Изтегляне


Информация по Приложение № 2 към чл. от Наредба за ОВОС за „ Изграждане на цех за производство на бяло саламурено сирене до 5 т. преработено мляко на ден и разфасовъчно помещение за вакумиране на сирене” с инвеститор „ Хаддад” ЕООД., публикувано на 29.07.2016

Обява

Изтегляне


Иформация по Приложение №2 ,към чл.6 от Наредба за ОВОС за инвестиционно предложение „Преустройство на същ. сгради и пристройки към тях за птицеферма в ПИ № 73626. 520.11, кв. Бряг, гр. Търговище” с инвеститор ет ”Васико- Кольо Васелев”, публикувана на 21.07.2016

Изтегляне


Обява, публикувана на 21.07.2016

Изтегляне 


„Информация по Приложение №2, към чл.6, ал.9 съгласно изискванията на наредбата за ОВОС за обект: Изграждане на нова птицеферма с капацитет 20 000 броя в ПИ 052004 с. Кралево, общ. Търговище., в землището на с. Кралево, Община  Търговище", с инвеститор ЗП Емине Мехмедова Рамаданова, публикувана на 13.0.2016

Обявление

Приложение № 2


Информация по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за ИН „Отглеждане на аквакултури в ПИ № 000241, в землището на с.Съединение, Община Търговище, с възложител „Пави фиш” ЕООД, публикувана на 07.06.2016 г.

Обявление

Приложение № 2


25.04.2016 Уведомление за инвестиционно предложение и Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС на инвестиционно предложение: ” Разширение на християнско гробище в село Лиляк” , община Търговище.

Обявление

Обява по Приложение № 2

  Уведомление

Приложение № 2

 


22.03.2016 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за ОВОС за „Изработване на ПУП- план на застрояване на ПИ № 089019,089022 и части от ПИ № 08920,089148,014005,014010,000273 в землището на село Лиляк”.


15.03.2016 Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение: “Изграждане на Ферма за отглеждане до 20 тона риба в поземлен имот № 011010, в землището на с.Търновца, община Търговище, “ с инвеститор „ ЕМУ” АД.

Обява

Инвестиционно предложение


01.03.2016  Община Търговище има следното инвестиционно намерение: „Възстановяване на мост над река Дългачка в замлището на село Дългач, община Търговище”.


28.01.2016  Информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение : „Монтаж и оборудване на обект за преработка на мляко с капацитет до 1 000 литра дневно, с площ от 82,15 кв.м. в УПИ I, пл. № 3098,кв.14,ПИ № 73626.504.272 на ЕТ „ Матеев- Петко Матеев” град Търговище”.


О Б Я В А


Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

„ Актуализация на работен проект за ул. „Сава Катрафилов” - от бул. „Трайко Китанчев”- кръстовище ул. „В. Петлешков” до кръстовище ул. „ Любен Каравелов” град Търговище.

Инвестиционното предложени ще бъде реализирано на участъци.

  • Участък от бул. „Трайко Китанчев „ – ул. „В.Петлешков”
  • Участък от ул. „В. Петлешков „- ул. Л. Каравелов

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на улично платно, създаващо възможност за пряка автомобилна и пешеходна транспортна връзка на централна градска част с обособения център на квартал „Запад” 1 и кв. „Запад” 2 в който са разположени – многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ-гр.Търговище/, районно полицейско управление, детска ясла, детска градина, училище, здравна каса, пазар и други обществени и обслужващи сгради.
В краен етап на изграждане ново улично платно ще има габарит от 20,00 м включващ:
Пътно платно с 2х2 ленти за движение, без средна разделителна ивица с ширина 2х7,00м.
Тротоар за пешеходно движение отделени от настилката с видими бетонови бордюри, с ширина 2х3,00 м.

Мнения и възражение се приемат в сградата на РИОСВ град Шумен, ул. „Съединение „ № 71, ет.3 .


ОБЯВА

Община Търговище има следното инвестиционно предложение:

„Ремонт и реконструкция на Детска ясла № 1 „Първи юни” гр. Търговище – внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на двор, детски площадки, оборудване, обзавеждане и достъпна архитектурна среда”.

Инвестиционното намерение предвижда:
Заснемане на цялата сграда
Проект за цялостен основен ремонт на сградата (фасади, покрив, инсталации в съответствие с енергийното обследване и сертификат от лицензирана фирма)
Изготвяне на технически паспорт
Предвиждане на енергоспестяващи и енергоефективни системи в ел. инсталации
Предвиждане на нова хоризонтална система на отоплителна инсталация (в т.ч. отоплителни тела, ако е необходима подмяна на котли с автоматизирано управление, с цел енергоспестяване; комбиниране на видове отопление
Вентилационна система ( където се налага)
Достъпна среда ( асансьор, рампи)
Слънчеви инсталационни панели за топла вода
Достигане най-малко клас „С” на енергоефективност на сградата
Достигане на 60% енергийно спестяване със всички мерки по проекта
Топло и хироизолации, съобразени с предписанията на енергийното обследване
Подмяна на ВиК инсталациите
Благоустрояване на двора (в т.ч. детски площадки) в съответствие с новата нормативна уредба, ограда и т.н.

Мнения и възражение се приемат в сградата на РИОСВ град Шумен, ул. „Съединение „ № 71, ет.3 .


 Инвестиционно предложение за изграждане на кръстовище за кръгово движение на бул. "Митр. Андрей" и ул. "Сава Катрафилов" в  Търговище


 

Инвестиционно предложение за преустройство от "Теленор България" ЕАД

 


Информация по Приложение № 2,към чл. 6,ал.9 съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение на „АМЕЛИ-БГ” ЕООД.


13.05.2015 г.  - Обява за обществено обсъждане за автомагистрала "Хемус" - изтегли


 16.04.2015 Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Доизграждане на автомагистрала „Хемус” (Ябланица-Белокопитово) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони по Натура 2000."

Нетехническо резюме

  Доклад за оценката на степента на въздействие

Доклад за оценката на въздеиствие върху околната среда


21.11.2014 Информация по Приложение № 2 на „Тракия Глас България „ ЕАД за инвестиционно предложение „ Изграждане на съоръжение за производство на електроенергия от топлина на отпадъчните газове на двете пещи за производство на плоско стъкло по метода органичен цикъл на Ренкин, с капацитет 5,5 MWh"


13.11.2014 г.   Информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Допълване с отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО за съхраняване на площадка за управление на отпадъците” на „СТРУМИЦА С” ЕООД- гр. Търговище.


 20.10.2014 г. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на Електропроводно отклонение 20 kV и за мачтов трафопост за помпена станция "Вардун ". в землището на село Вардун.


4.09.2014 г. Информация по Приложение №2 към чл.6  от Наредбата за ОВОС с инвеститор „Инди- 91”ЕООД за изграждане на изравнител за напояване на земеделски земи в землището на с.Стража

 


20.05.2015 г. - Инвестиционно намерение -  "Теленор България" ЕАД

ОБЯВА

от предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/  

 


 

13 юни 2014 г. Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждане на птицеферма в Промишлената зона на Търговище, обява


 

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), инж. Асен Антов,
изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни
проекти” (НКСИП), гр. София,
СЪОБЩАВА
на заинтересованите лица и общественост, че НКСИП има инвестиционно
предложение (ИП) за „Доизграждане на АМ „Хемус” (Ябланица - Белокопитово)”.
Инвестиционното предложение предвижда ново строителство на магистрален
участък от републиканската пътна инфраструктура и представлява част от
АМ „Хемус”. Неизградената част от АМ „Хемус” ще започне от гр. Ябланица, Ловешка
област, на запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска област, на изток, и ще
свърже вече изградените участъци в западния и източния край на автомагистралата.
ИП за доизграждане на АМ „Хемус” условно е разделено на 8 участъка:...

Обява

  Изглед

  Изглед в района на Търговище


 Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС на „Енергия Търговище „ АД за изграждане на инсталация за физико-химична преработка на мазут и отпадъчни нефтопродукти и производство с получените компоненти”.


Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС  на ЗП " Тихомира Руменова Владева " за извършване на водовземане от река Осенска в землището на село Осен и изграждане на напоителна система за напояване на орехови насаждения в землището на село Осен.

 


Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на Атила Ефраимов Аптулов за създаване на трайни насаждения - орехова градина, село Търновца

 


 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС към Приложение №2, чл. 6 на "Мил - 07" ЕООД гр. Търговище

 


 

Информация по Приложение №2 към чл.6 на Наредбата за ОВОС на Емине Мехмедова Рамаданова, гр. Търговище


  


 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на СД "Квинс - Арго и Сие"

 


Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на Исмаил Сабриев Назифов за „Засяване на десертно лозе”,в имот № 011004 в землището на село Пресяк


 

16.05. 2013 г. Уведомление за инвестиционно предложение на "ЕнерСис" АД - Търговище

 

 

 


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение №2 - на "КЕЯ - КОМЕРС-03" ЕООД

 


7.08. 2013 г. - Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на водоземно съоръжение за захранване с вода на централен фонтан и напояване на зелените площи на площад "Свобода" в зелмището на гр. Търговище" - на Община Търговище


16.08. 2013 г. - Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за угояване на пилета с капацитет 19 800 броя броя птици"  в землището на с. Дралфа, общ. Търговище - на "Маринов - газ" ООД


22.08.2013 г. - Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за "Инсталация за производство на електроенергия от RDF и биомаса  с мощност  до 1 MW", съгласно Приложение №2 към чл. 6  на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - на "Алтернативна енергия Търговище" ООД


18.09.2013 г. - Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за „Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици- бройлери с капацитет 16 965 броя в землището на с.Голямо Соколово и инвеститор „Трейд Мес” ООД


30.10.2013 г. – „Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС на ТПК „Прима”- гр.Търговище за „Изграждане на стопанство за зарибителен материал в собствен имот № 73626.510.406


27.12.2013 г. - "Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Склад за суровини” включващ ПУП и инвестиционен проект” с инвеститор „Екофол”АД

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com