TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Телефонен указател
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

Длъжност

Служител

Телефонен номер

Кмет на община Търговище

д-р Дарин Димитров

6 86 06

Специалист

Валентина Асенова

6 86 06

Председател на Общинския съвет

Емине Якубова

6 86 56

Звено „Експертно-техническо осигуряване на Общински съвет“

Главен специалист

Гюлджихан Ахмедова

6 86 55

Юрисконсулт

Денис Хюсниев

6 86 98

Заместник-кмет

инж. Митко Панайотов

6 86 05

Заместник-кмет

Валентин Велчев

6 86 68

Заместник-кмет

Рая Матева

6 86 75

Технически сътрудник - секретар

Красимира Стойчева

6 86 50

Секретар на община Търговище

Христалина Халачева

6 86 89

Главен архитект

арх. Христослав Цонев

6 86 96

Главен експерт
„Връзки с обществеността“

Станислава Солакова

6 86 04

Звено „Вътрешен одит“

Ръководител звено ВО

Румяна Неделчева

6 86 33

Главен вътрешен одитор

Халиме Ахмедова 

6 86 33

Финансов контрольор

Емел Исуфова

6 86 77

Главен експерт  „Сигурност и ОМП“

Кирил Керев

6 87 81

Гражданска защита 

Велислав Самсиев

6 87 82

Дежурен гражданска защита

 

6 86 91

Главен портал

 

6 86 43

Портал ЦАО

 

6 87 36

Дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване”

Център за административно обслужване

Специалисти от отдел ГРАО

Специалист от отдел ГРАО

6 87 08

Старши специалист от отдел КДАО

Петя Райкова

6 87 15

  Специалист от отдел КДАО

Рени Стефанова

6 87 18

  Специалист от отдел КДАО

Павлина Захариева

6 87 16

Специалист от отдел КДАО

Валентина Желязкова

6 86 12

Специалист от отдел КДАО

Деница  Петкова

6 86 12

  Специалист от отдел КДАО

Ивелина Златева

6 87 05

Главен специалист от отдел МДТ

Веска Андреева

6 87 09

Главен експерт от отдел МДТ

Кремена Станчева

6 87 09

Младши експерт от отдел МДТ

Симона Собаджиева

6 87 04

Специалист от отдел МДТ

Мерал Мехмедова

6 87 04

Касиер от отдел МДТ

Илияна Динева

6 34 75

  Касиер от отдел МДТ

Златка Георгиева

2 00 55

Касиер към ОП СОД

Лена Косева

6 87 02

Отдел „Канцелария, деловодно и административно обслужване”

Началник отдел

инж. Павлина Георгиева

6 87 11

Главен експерт

Алберт Бутрев

6 86 62

Старши експерт

инж. Любомир Любомиров 

6 86 30

Младши експерт

Полина Григорова

6 87 14

Младши експерт

Серхат Исмаилов

6 86 20

Главен специалист

Пламен Стефанов

6 86 30

Старши специалист

Нели Цонева

6 86 62

Шофьор

Георги Пенев

6 87 95

Шофьор

Емил Събев

6 87 95

Архив

Йорданка Стоянова

6 87 50

Специалист

Мария Миланова

6 86 20

Огняр

Ангел Ангелов

6 87 95

Отдел ГРАО”

Началник отдел

Силвия Георгиева

6 87 53

Специалист

Свилена Георгиева

6 87 54

Младши  експерт

Весела Христова

6 87 54

Старши специалист

Ирина Иванова

6 87 56

Специалист

Светлана Димитрова

6 87 56

Старши специалист

Миглена  Стефанова

6 87 56

Старши специалист

Николета Александрова

6 87 60

Специалист

Венета Иванова

6 87 60

Специалист

Халиме Мехмедова

6 87 60

Отдел „Правно и нормативно обслужване”

Началник отдел

Тодор Тодоров

6 86 46

Старши юрисконсулт

Нели Николова

6 87 01

Юрисконсулт

Деница Йорданова

6 87 01

Старши юрисконсулт

Десислава Кръстева

6 86 64

Старши юрисконсулт

Десислава Мирева

6 86 97

Старши юрисконсулт

Любомир Желязков

6 86 97

Старши юрисконсулт

Виктория Габровска

6 87 51

Юрисконсулт

Весела Коларова

6 86 22

Юрисконсулт

Емине Палова-Мустафова

6 87 51

Главен експерт

Теодора Христова

6 87 51

Главен експерт

Янка Николова

6 87 51

Главен експерт

Меглена Цанкова

6 87 39

Старши експерт

Добромира Миланова

6 87 45

Младши експерт

Иван Бонев

6 87 33

Младши експерт

Евгени Василев

6 87 33

Главен експерт

Олга Иванова

6 87 33

Дирекция „Бюджет, финанси и МДТ

Директор

 Катина Надкова

6 86 60

Отдел „Бюджет и счетоводство

Началник отдел

Анна Панова

6 86 80

Старши счетоводител

Симеонка Симеонова

6 86 52

Старши счетоводител

Мариана Вацова

6 86 69

Старши счетоводител

Добринка Иванова

6 86 69

Старши счетоводител

Лена Богоева

6 87 20

Старши счетоводител

Наташа Атанасова

6 87 20

Старши счетоводител

Милена Ненчева

6 86 52

Младши експерт

Снежана Аврамова

6 86 13

Старши експерт

Петинка Кирова

6 86 77

Младши  експерт

Светослав Стоянов

6 86 44

Старши експерт

Деница Илиева

6 86 44

Касиер

Емилия Илиева

2 00 55

Отдел „Местни данъци и такси”

Началник отдел

Станислава Йорданова

6 87 55

Главен специалист

Даниела Петрова

6 87 55

Старши инспектор

Богомил Богданов

6 87 31

Старши инспектор

Красимир Манасиев

6 87 31

  Специалист

Виолета Пенчева

6 86 84

  Специалист

Здравко Владимиров

6 86 84

  Старши специалист

Маргарита Маринова

6 86 84

Мобилен касиер

Александър Георгиев

6 86 10

Отдел „Общинска собственост”

Началник отдел

Галина Георгиева

6 86 02

Главен експерт

Галина Траянова

6 87 69

Главен експерт

Димитър Колев

6 87 69

Главен специалист

Румянка Ганева

6 87 69

Главен експерт

Душка Тотева

6 87 57

Младши експерт

Цветелина Герова

6 87 34

Младши експерт

Михаил Миланов

6 87 34

Главен експерт

Румяна Савова

6 86 72

Главен експерт

Галина Дочева

6 86 72

Старши експерт

Дончо Витанов

6 86 72

Главен специалист

Румен Христов

6 86 72

Специалист

Несрин Черкезова

6 86 25

Специалист

Мирем Юмерчаушева

6 86 25

Дирекция „Устройство на територията, околна среда и транспорт

Директор

инж. Димо Димов

6 86 51

Отдел „Строителство, архитектура, околна среда и транспорт”

Началник отдел

инж. Даниела Крумова

6 86 92

Главен експерт

инж. Марина Дойчева

6 86 92

Старши специалист

Станислав Станчев

6 86 85

Главен специалист

Васил Тотев

6 86 73

Главен специалист

Валентин Стоянов

6 86 27

Главен специалист

Христина Чаушева

6 86 19

Главен експерт

инж. Фериде Чакър

6 86 58

Главен експерт

инж. Иван Грозев

6 86 79

Главен експерт

инж. Иван Иванов

6 86 38

Старши експерт

Йоана Стефанова

6 86 86

Старши експерт

Лилия Ненова

6 86 86

Старши експерт

л.арх. Десислава Спасова

6 86 38

Старши експерт

Меррин Бейтулова

6 86 38

Младши експерт

инж.Тодорка Николова

6 87 32

Младши експерт

Тихомир Николов

6 87 32

Отдел „Териториално-селищно устройство”

 

Началник отдел

инж. Татяна Керемидчиева

6 86 63

Главен експерт

инж. Цветанка Павлова

6 86 63

Главен специалист

арх. Радина Николова

6 86 48

Специалист

Фикрие Мехмед

6 86 85

Младши експерт

Сание Мустафова

6 87 44

Главен експерт

инж. Татяна Илиева

6 87 44

Старши експерт

инж. Георги Георгиев

6 86 27

Специалист

Красимира Петрова

6 86 19

Главен специалист

Сафка Василева

6 86 79

Главен експерт

инж.Полина Радославова

6 86 79

Главен експерт

инж. Иван Божков

6 86 79

Младши експерт

инж.Борислав Филипов

6 86 48

Младши експерт

арх.Лъчезар Костов

6 86 48

Дирекция Хуманитарни дейности и социална политика”            

Директор

Косьо Костов                          

6 87 66

Главен експерт

Светослава Русева

6 86 94

Старши експерт

Силвия Доманова

6 87 64

Главен експерт

Камелия Караджова

6 87 64

Младши експерт

Афизе Мехмедова

6 87 64

Главен експерт

Иванка Атанасова

6 87 74

Старши експерт

Драгомир Димов

6 86 53

Старши експерт

Кубрат Чавдаров

6 86 90

Старши експерт

Йоана Славева

6 87 80

Старши експерт

Билял Чолаков

6 87 80

Старши експерт

Марияна Пеева

6 37 42

Секретар МКБППМН

Татяна Петрова

6 86 09

Функция „Чистота“

Началник сектор

Красен Димитров

6 86 85

Специалист

Даниел Илиев

6 86 10

Специалист

Мариян Стефанов

6 86 10

Специалист

Боряна Василева

6 86 10

Специалист

Тунчер Мехмедов

6 86 10

Специалист

Рая Дикова

6 86 10

Специалист

Румен Митев

6 86 10

ОМ „Култура”                                                                  

Главен експерт

Нели Николова

6 86 93

Главен експерт

Ивелина Ботева

6 86 93

Главен експерт

Светлана Артуровна Кунстман-Проданова

6 86 94 

Главен специалист

Христо Богданов

6 86 94 

Главен счетоводител

Веска Цветанова

6 86 59

Младши счетоводител

Велислава Стоянова

6 86 59

Шофьор

Венелин Атанасов

6 87 95

ОМ „Здравеопазване

Счетоводство

Любомир Боянов,

6 87 10

Счетоводство

Валентина Емануилова

6 87 10

Личен състав

Райна Якимова

6 86 61

Функция „Здравеопазване - общ.съвет по наркотични вещества и ПИЦ”

Председател ОСНВПИЦ

Маринела Недялкова

6 87 67

Секретар ОСНВПИЦ

Емануела Емилова

6 87 67

Специалист ПИЦ

Галя Рашкова

6 87 67

Технически сътрудник ПИЦ

Ясмина Атанасова

6 87 67

ОМ „Образование

Бюджет и ТРЗ

Параскева Колева

6 87 92

Гл.счетоводител – училища

Емилия Михова

6 87 65

Гл.счетоводител – детски градини

Галина Георгиева

6 87 67

Счетоводство – детски градини

Св. Станчева, Л. Панайотова

6 87 68

М.Николова, Сн.Цанева, В.Иванова В.Каравелова

6 87 26

ОМ „Социален патронаж”

Директор

Леман Адем

6 74 78

Главен счетоводител

Силвия Стоименова

6 86 71

Счетоводство

Димитринка Тасева, Венета Александрова

6 86 23

ОП „Детско и ученическо хранене”

Директор

Гюрсел Хасанов

6 49 63

Главен счетоводител

Красимира Петрова

6 49 62

Общински стол – управител

Снежана Иванова

6 86 42

ОП „Обреди

Директор

Миролюб Георгиев

6 65 53

Главен счетоводител

Марияна Димитрова

6 65 52

Гробищен парк

Дежурен ритуалчик

6 20 76

ОМ „ЦМДИ”

Директор

Даниела Марчева

6 52 14

Главен счетоводител

Милка Тодорова

6 55 28

Почивна база – Балчик

Цветан Цветков

0579 75 021

ЦПЛР- Обединен детски комплекс

Директор

6 45 38

Регионален музей

Магдалена Жечева

6 41 47

Регионална библиотека

Росица Куцарова

6 45 07

ОП „Социални и охранителни дейности”

Михаил Михайлов

2 22 21

ОП Флора”

Асен Чакъров

6 48 03

ОП „БКС” 

инж. Недялко Неделчев

6 40 40

„Общински пазари” ЕООД

Директор

6 46 78

„Адапт” ЕООД

Директор

6 22 41

„Знаме” ЕООД

Гл. редактор

6 21 55

Военен отчет

 

6 87 83

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com