TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 01 октомври 2022 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Политика по Качеството и Околната среда
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Ръководството на Община Търговище, в лицето на Кмета на Общината и неговия екип, декларира своята

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА,

която произлиза от и съответства на визията, мисията и приоритетите на Община Търговище и е част от цялостната управленска политика за развитие на Търговище:

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НУЖДИТЕ И ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПОСРЕДСТВОМ КОМПЕТЕНТНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

ПРОЗРАЧНИ, ЕФЕКТИВНИ И ЕФИКАСНИ ДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯ,   В КОЯТО НЯМА КОРУПЦИЯ

Провеждане на политика за предотвратяване на замърсяванията на околната среда

АНГАЖИРАНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

ОБЕДИНЯВАНЕ УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОСПЕРИТЕТ НА ОБЩИНАТА

 За успешно провеждане на Политиката по качеството и околаната среда, Ръководството определя своите основни ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА:

1.   Удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни и оптимизиране на процеса на предоставяне на услуги с цел осигуряване на адекватност, навременност, отчетност, надеждност, стремеж към качество и професионална етика при предоставянето на услуги;

2.    Спазване на нормативните изисквания към качеството на административните услуги и въздействието върху околната среда. Недопускане просрочване на нормативните срокове в изпълнение на служебни преписки по административно обслужване на гражданите и бизнеса;

3.      Непрекъснато подобряване на административните услуги чрез разработване и внедряване на нови и/или внасяне на непрекъснати подобрения в процесите на системата за управление на качеството и околната среда.

4.      Ефективно използване на информационните технологии и въвеждане на нови методи за управление на процесите и базите данни по  осигуряването на  услугите;

5.      Осигуряване на адекватни мерки и повишаване на нивото на удовлетвореност на гражданите от предлаганите услуги, базирани на анализи на предложенията и сигналите, от местната общност при насърчаване на гражданското участие  в управлението

6.      Подобряване на координацията между институциите, партньорство с бизнеса  и гражданското общество за създаване на повече и по-добри възможности и осигуряване на улеснени, интегрирани и комплексни услуги, привличайки интереса на инвеститорите чрез оптимизирани административни процедури;

7.      Повишаване инициативността и мотивацията на общинската администрация за изпълнение на целите и политиката по качеството и околната среда. Подобряване на условията и процесите в общинската администрация за адекватното и пълно приложение на изискванията на нормативната база, регламентиращи предоставянето на административните услуги. Специализирано и продължаващо обучение с цел подобряване на компетенциите, уменията и мотивацията на служителите;

8.     Внедряване и усъвършенстване на управленската система, основаваща се на процесен подход при управление на дейностите, извършвани от общинската администрация.;

9.    Изпълнение на програмните правителствени документи за борба с корупцията,  електронното правителство, модернизацията и реформата в администрацията;

10.    Непрекъснато подобряване на околната среда чрез анализ, наблюдение и управление на дейностите и процесите, влияещи върху нейните аспекти;

11.    Подобряване състоянието на околната среда чрез модернизация на системата за управление на отпадъците, повишаване ролята на гражданското общество за опазване на околната среда, привличане на средства от национални и международни фондове за реализация на програми, насочени към опазване и подобряване на околната среда;

12.    Провеждане на политика по предотвратяване на замърсяванията и вредните въздействия върху  околната среда чрез непрекъснат контрол на дейностите на общината и постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на аспектите на околната среда.

13.    Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобряване на системата за управление на качеството и околната среда в съответствие със стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, създаване на взаимни отношения с доставчиците и партньорите на Община Търговище за подобряване на ефикасността от съвместните дейности.

14.    Привличане на допълнителни ресурси по национални и международни програми и фондове, обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за увеличаване на административния капацитет и осигуряване на материалния и духовен просперитет и европейския имидж на община Търговище.

15.    Своевременно информиране на всички заинтересовани страни за настоящата Политика по управление на общината в областта на качеството и опазването на околната среда и всички нейни бъдещи промени.

Във връзка с внедряването на интегрираната система на управление

ДЕКЛАРИРАМ:

Личната си ангажираност в изпълнение на Политиката по качеството и околната среда. Убеден съм, че всеки един от колектива, съобразно своите правомощия, отговорности и компетентност ще допринесе за изпълнение на Политиката по качеството и околната среда, а с това и за развитието на община Търговище.

 

30 октомври 2017                                                                         Кмет на община Търговище:  /П/

гр. Търговище                                                                                                                                  /д-р Дарин Димитров /

                                                                                                                                                  

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com