TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 02 октомври 2022 / НОВО В САЙТА-Актуално
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2021 година


Протокол № 1 за разпределение на пасища, мери и ливади, общинска собственост между животновъди по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

Публикуван на 29.04.2021 г.

Заповед РД_З-444/29.04.2021 г. за определяне на срокове за дейностите по приема на ученици в първи клас в училищата в град Търговище за учебната 2021/2022 година

Информация за утвърдения план-прием за I клас в общинските училища в гр. Търговище за учебната 2021/2022 г.


В периода от 30.04.2021 г. до 04.05.2021 г. и на 6.05.2021 г. градският и междуселищният транспорт ще се движат с празнично маршрутно разписание. Публикувано на 28.04.2021 г.


Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център гр. Търговище обявяват конкурс за рисунка, есе, разказ или мултимедийна презентация „Наркотиците – един пропилян живот“. В конкурса могат да участват ученици от V до ХІІ клас от Община Търговище. Краен срок за подаване на творбите е 10.06.2021 г.

Публикувана на 09.04.2021 г.


Покана за публично представяне на Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище 2014-2020 г., 23.03.2021 г., 17.00 ч.

Публикувана на 15.03.2021

Годишен план за ползване на дървесина на община Търговище за 2021 година

Публикуван на 19.02.2021 г.


Маршрутно разписание на междуселищна автобусна линия Търговище - Стража, в сила от 12.02.2021 г.


ОБЯВЛЕНИЕ ОБ-10/20.01.2021 г. - на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Кметът на община Търговище, със Заповед № РД-З-59/19.01.2021 г., ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението и предоставянето на следните социални услуги:

  • «Център за социална рехабилитация и интеграция» с капацитет 30 места 
  • «Защитено жилище за лица с умствена изостаналост» с капацитет 8 места 

 Заповед № РД-З-59/19.01.2021 г.

Документи за участие в конкурса за «Център за социална рехабилитация и интеграция» с капацитет 30 места 

 


Информация от ТД на НАП - офис Търговище  за гражданите относно кампанията по прием и обработка на годишни данъчни декларации за доходи за 2020 година

Приложение 1 - Информация за офис Търговище

Приложение 2 - информация за срокове за деклариране на доходи за 2020 г. и внасяне на дължимия данък

Приложение 3 - Информация за размери на осигурителни вноски за 2021 година

Приложение 4 - Информация за банковите сметки и обслужваща банка на офис Търговище


2020 година

Препис от заповед РД-З-5/04.01.2021 г. за публично обсъждане на проектобюджета на Община Търговище

Публикувана на 04.01.2021 г.


Разписание на график  за движение на градски и междуселищен транспорт за периода 01.01.2021 - 03.01.2021 г.

Публикуван на 28.12.2020 г.


Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

 Публикувани на 22.05.2020


 Информирано съгласие родители

Публикувано на 22.05.2020


Препис от заповед З-01-337/22.05.2020 за възобновяване работата на общинските детски ясли и градини, считано от 01.06.2020 г.

Публикувана на 22.05.2020


Препис от Заповед З-01-333/20.05.2020 г. за определяне на комисия по организацията и контрола на водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи на територията на община Търговище

Публикувана на 20.05.2020 г. 


Препис от Заповед З-01-324/15.05.2020 г. за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и гасето на пожари в горските територии в община Търговище

Публикувана на 20.05.2020 г. 


Декларация от Общински съвет Търговище до Министъра на околната среда и водите относно водовземане от яз. Тича

Публикувана на 30.04.2020 г.


Регламент за Национално екосъревнование Ден на Земята 2020 - "Нека създаваме история"

Публикуван на 13.04.2020 г.


Уведомление от „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД   до заинтересовани лица и общественост относно започване на строителни дейности на територията на община Търговище във връзка с реализацията на обект „Разширение на газопреноснaта инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” за землищeто на с. Миладиновци, община Търговище”, етап „Линейна част” – подетап Б

Публикувано на 24.03.2020 г.


Препис от Заповед З-01-219/23.03.2020 г.  - длъжностните лица по гражданско състояние и кметовете на населените места на територията на община Търговище да не извършват адресна регистрация понастоящ адрес.

 Публикувана на 23.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-188/13.03.2020 г. следните противоепидемични мерки на територията на община Търговище до 29.03.2020 г.

Публикувана на 13.03.2019 г.


Препис от заповед З-01-181/08.03.2020 г. за противоепидемични мерки във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България.

 Публикувана на 12.03.2020 г.


АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19


Как да предпазим себе си и околните от заболяване?

Информационна брошура за превенция на коронавирус COVID-19 на Министерството на здравеопазването.

Публикувано на 09.03.2020 г.


2019 година

Протокол за присъдени стипендии по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище

Изтегли

Публикуван на 11.10.2019 г.


Списък  на одобрените кандидат потребители за ползване  на здравно-социалните услуги по проект № BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище"

Публикуван на 09.10.2019 г.


Заповед РД 05-155/04.10.2019 г. на Регионална дирекция по горите Шумен за обявен първичен случай на болестта африканска чума по свинете на територията на ТП ДГС Търговище.

 Публикувана на 08.10.2019 г.


Списък на лицата, допуснати до провеждане на интервю/събеседване по предоставянето на здравно-социални услуги в община Търговище по проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01  "Патронажна грижа в община Tърговище"

 Публикуван на 12.09.2019 г.


Списък на обектите за почистване  в кампанията „ Да изчистим България заедно”  2019 година в община Търговище

Публикуван на 10.09.2019 г.


 

Община Търговище обявява процедура по подбор на персонал по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в Община Търговище  по проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище"

 Заявление и декларация по процедурата - изтегли


 Община Търговище обявява процедура по набиране и подбор на потребители за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Патронажна грижа в община Търговище”

Необходими документи - изтегли


  Актуализиран годишен отчет по чл. 140, ал. 1 от закона за публичните финанси за периода от 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Публикуван на 09.08.2019 г.

Покана за публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище за 2018 г. на 14.08.2019 г. от 17.00 часа в зала 74 на Община Търговище

Приложения 

Поканата и приложенията към нея са публикувани на 05.08.2019 г.


  ГРАФИК

НА СМЕНИТЕ В ПОЧИВНА БАЗА ГР. БАЛЧИК ЗА СЕЗОН  ЛЯТО 2019 год. ПРИ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

ПЪРВА СМЯНА            - от 21.07.2019 г. до 30.07.2019 год.

ВТОРА СМЯНА             - от 01.08.2019 г. до 10.08.2019 год.

ТРЕТА СМЯНА             - от 12.08.2019 г. до 21.08.2019 год.

ЧЕТВЪРТА СМЯНА     - от 23.08.2019 г. до 01.09.2019 год.

ПЕТА СМЯНА               - от 03.09.2019 г. до 12.09.2019 год.

                                  

Цени:

деца от 0 до 3 г.

безплатно

деца от 3 г. до 14 ненавършени години:

за нереновирана стая -  нощувка + храна                 - 17.30 лв./ден

за реновирана стая     -  нощувка + храна                  - 21.80 лв./ден

лица над 14 навършени години:

            за нереновирана стая - нощувка + храна                   - 22.30 лв./ден

            за реновирана стая     - нощувка + храна                   - 26.80 лв./ден

Публикуван на 04.06.2019 г.


Заповед З-01-322/13.05.2019 г. за организация и контрол на водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи

 Публикувани на 15.05.2019 г.


 Заповед З-01-39/24.01.2019 г. за организация на традиционен базар за продажба на мартеници

Схеми за разполагане на традиционния базар

 Публикувани на 24.01.2019 г.


Заповед З-01-32/18.01.2019 г. за забрана на пашата на селскостопански животни за следните горски територии по землища на община Търговище

Публикувана на 18.01.2019 г.


 Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от Общински горски територии, собственост на Община Търговище – 2019 година

 Публикуван на 11.01.2019 г.


В  А  Ж  Н  О

Във връзка с чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Община Търговище информира собствениците на пасищни животни с регистрирани животновъдни обекти на територията на общината, че започва приемането на заявления за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд с петгодишен срок на отдаване /01.10.2019/30.09.2024 стопански години/.

Крайния срок за подаване на документи е 10.03.2019 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на Общината.

Необходимите документи за кандидатстване са достъпни за всички от сайта на Община Търговище.

Документи могат да се получат и от стая № 81, IV етаж в сградата на Община Търговище.

Справка за наличността от пасища и мери по землища на Община Търговище  е налична на сайта на Общината.

При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на договора.

 Заявление и Справка за наличността от пасища и мери по землища на Община Търговище - изтегли

 Публикувано на 9 януари 2019 година


Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за 2019 г.

 

Публичното представяне и обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за 2019 г. ще се проведе на 8.01.2019 г. от 17:00 часа в зала 74, в сградата на общинска администрация.

 Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров кани всички граждани и заинтересовани лица да се включат и отправят своите предложения.

Препис от заповед З-01-1026/28.12.2018 г. за публичното обсъждане на бюджета

 Приложения към проекто-бюджета на Община Търговище за 2019 година

 Проект на приходите на Община Търговище за 2019 година

Проект на разходите на Община Търговище за 2019 година

Проект на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище през 2019 година

Информационен материал за гражданите за представяне  на  проекта за бюджет 2019 г.  на Община Търговище


В  А  Ж  Н  ОИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА  СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Публикувано на 10 септември 2018 година


Комисията за разглеждане и одобряване исканията за предоставяне на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище съобщава:
На основание чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, се обявява прием на документи. Документите ще бъдат приемани от 01.09.2018 г. до 01.10.2018 г. в деловодството на Общината. Исканията са по образец, съгласно формуляр за кандидатстване - Приложение № 1 към чл. 16, т. 1.  

Публикувано на 31 август 2018


           Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

            На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

Публикувано на 31 август 2018 година


Заповед № РД05-2741 на Областна дирекция "Земеделие" за откриване на процедура по сключване на доброволни споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за землищата на община Търговище

 Публикувана на 6 август 2018


Правила за действия преди, по време на и след наводнение - 1

Правила за действия преди, по време на и след наводнение - 2


 График на смените в общинска почивна база Балчик за лято 2018 година


 Препис от заповед № З-01-358/28.05.2018 г. за обявяване на етап на развитие на есенните житни култури на територията на Община Търговище „Восъчна зрялост” и пожароопасен сезон от 01.06.2018 г. до 31.10.2018 г.

 Публикувана на 28 май 2018 година


Протокол от заседание на комисията комисията по стипендиите избрана от Общински съвет с Решение № 16 по Протокол № 4/28.01.2016 г., проведено на 9 май 2018 година

Публикуван на 10 май 2018 година


Препис от Заповед № З-01-321/ 09.05.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

 Публикувана на 10 май 2018 година


Документация за процедура за провеждане на открит конкурс за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 258плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на община Търговище

Публикувана на 3 май 2018 година


Протокол за разпределение на имоти „пасища, мери” и „ливади”, общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ

Публикуван на 30 април 2018 година


Обявление ОБ-Т-70/16.04.2017 г. за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

Заповед З-01-239/16.04.2018 година за обявяване на конкурс за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

Публикувани на 24 април 2018 година


Комисията за разглеждане и одобряване исканията за предоставяне на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище съобщава:
На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, се обявява прием на документи. Документите ще бъдат приемани от 01.04.2018 г. до 01.05.2018 г. в деловодството на Общината. Исканията са по образец, съгласно формуляр за кандидатстване - Приложение № 1 към чл. 16, т. 1.  

Публикувана на 3 април 2018 година


Протокол и заповеди с номера 65/29.03.2018, 66/29.03.2018, 67/29.03.2018 и 68/29.03.2018 за класиране на участници по процедура - открит конкурс Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от общински горски територии на Община Търговище, намиращи се в района на дейност на ТП „ДГС Търговище“

Публикувани на 29 март 2018 година


Регламент за провеждане на конкурс "Нашият екодвор"

Регламент за провеждане на конкурс "Най-привлекателно околоблоково пространство"

 Публиквани на 26 март 2018 година


Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от общински горски територии на Община Търговище, намиращи се в района на дейност на ТП „ДГС Търговище“, за обособени обекти с номера:

ЗА ОБЕКТИ:

с № 1- ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 138 м3 ;

с № 2 – ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 335 м ;

с № 3 – ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 280 м3 ;

с № 4 – ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 331 м3

Заповед  № 49 от 08.03.2018 год. на директора на ТП ДГС „Търговище“ – публикувана на 09.03.2018 г.

Документация (публикувана на 09.03.2018 г.)

Технологични планове за обекти :

  Обект № 1 – ОГТ ; Обект № 2 – ОГТ Обект № 3 –  ОГТ; Обект № 4 – ОГТ ( публикувани на 09.03.2018 г.)


 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

На 6 март 2018 год. (вторник) Община Търговище започва предоставянето на храна – безплатен обяд на 2800 потребители, от целевата група по Проект „Осигуряване на топъл обяд в гр.Търговище и малките населени места”, по Договор с номер BG05FMOP001-3.002-0149-C04, по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2016-2020 г.

Пунктовете в град Търговище са следните:

ПК "Дръзновение" (Запад 1, бл. 28), ПК "Г. С. Раковски" (ул. Раковски 52), ПК "Паисий" (ул. Паисий 2), ПК "Стефан Караджа" (ул. Стефан Караджа 34), ПК "Никола Симов" (ул. Цар Симеон 21), ПК „Еделвайс” (кв. Малчо Малчев, ул. Радомир),

ПК „Васил Левски” (ул.Велико Търново 2).

Списъците с имената на одобрените и неодобрените лица са на официалния сайт на Община Търговище, секция Актуално и на Проекти / Топъл обяд.

В пунктовете в града ще бъдат поставени списъци на лицата попадащи в основни и допълнителни списъци. 

За селата в общината списъците са по определените места за предоставяне на храната. 

 С П И С Ъ К  за потребителите на обществена трапезария – град  Търговище

публикуван на 2 март 2018 година


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

  На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г.в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника. 

Публикувано на 27 февруари 2018 година


Препис от заповед З-01-146/26.02.2018 година на Кмета на община Търговище за обявяване на 27 и 28 февруари 2018 година за неучебни дни за училищата на територията на община Търговище

 
Публикувана на 26 февруари 2018 година

 

Обявление ОБ-Т-37/21.02.2018 г. за конкурс за длъжността  Директор”  на общинско предприятие   „Детско и ученическо хранене” гр.Търговище

Длъжностна характеристика за длъжността  Директор”  на общинско предприятие   „Детско и ученическо хранене” гр.Търговище

Заявление за участие в конкурс за длъжността  Директор”  на общинско предприятие   „Детско и ученическо хранене” гр.Търговище

Публикувани на 23 февруари 2018 година


Информация за актуални схеми и мерки на Държавен фонд "Земеделие", касаещи земеделските стопани от област Търговище

 Публикувана на 12 февруари 2018 година


Препис от заповед № З-01-85 от 07.02.2018 г. на Кмета на община Търговище за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии, държавна собственост

 Публикувана на 7 февруари 2018 година


 Приложение 1 - Годишен план за паша - предложение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади по землища на община Търговище 2018 година

Приложение № 2  - Предложение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост по населени места за община Търговище за стопанска 2018/2019 година за 5 годишен период на отдаване до 30.09.2023 г.

 Приложение № 3 - Правила за ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд

Публикувани на 30 януари 2018 година


Препис от заповед З-01-42/23.01.2018 г. на Кмета на община Търговище за организация на традиционния базар за мартеници

 Публикувана на 23 януари 2018 година


Препис от Заповед  №  З-01-37/23.01.2018 г. на кмета на община Търговище за забрана пашата на селскостопански животни за следните горски територии по землища на община Търговище

 Публикувана на 23 януари 2018 година


ОБЯВЯВА за конкурс за възлагане управлението на социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» с капацитет 30 места на територията на община Търговище 

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Публикувани на 19 януари 2018 година


Съобщение от Министерство на околната среда и водите за постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от от язовир "Съединение"

Публикувано на 11 януари 2018 година


Препис от заповед З-01-18/10.01.2018 г. на Кмета на община Търговище за обявяване на конкурс "Търговище днЕС"

Регламент за конкурс "Търговище днЕС"

Публикувани на 11 януари 2018 година


Препис от заповед З-01-1/02.01.2018 г. на Кмета на община Търговище за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2018 година

Приложения към проекто-бюджета на Община Търговище за 2018 година

Проект на приходи по бюджета на община Търговище за 2018 година

Проект на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище през 2018 година

Разходи по държавни функции по проекто-бюджет 2018 година  на Община Търговище


  2017 годинаПрепис от заповед З-01-1106/29.12.2017 година на Кмета на община Търговище подготовка на договори за наем за ползване на имотите – полски пътища за стопанската 2017 – 2018 година


Заповед З-01-1100/21.12.2017 г. на кмета на община Търговище за засилване на контролът по спазване на изричната забрана за ползване на пиротехническите изделия в периода 23.12.2017 г. до 08.01.2018 г.


 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

Списък на определените целеви групи за ползване на социалната услуга "Обществена трапезария" по проект "Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места" към декември 2017 година

Публикуван на 15 декември 2017 година


Списък на допуснатите кандидати за заемане на длъжността "главен експерт"  в дирекция "Хуманитарни дейности на общинска администрация Търговище

Списък на недопуснатите кандидати за заемане на длъжността "главен експерт"  в дирекция "Хуманитарни дейности на общинска администрация Търговище

Публикувани на 11 декември 2017 година


Заповед З-01-1003/06.12.2017 г. на Кмета на община Търговище за организация на Коледния и Новогодишен базар - изтегли

Схема № 1 на разположение

Схема № 2 на разположение

Публикувани на 7 декември 2017 г.


Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Търговище за ползване на имотите по постигнато доброволно споразумение за разпределение на насивите за ползване в населени места от община Търговище за стопанската 2017/2018 година

Публикувани на 1 декември 2017 година


 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

„Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места”

Проектът се реализира по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за храни и/или основно материално подпомагане”, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Търговище развива в подкрепа на лица и семейства, обект на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица – изтегли цялото Обявление

Приложение 2


Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Търговище за ползване на имотите по постигнато доброволно споразумение за разпределение на насивите за ползване в населени места от община Търговище за стопанската 2017/2018 година

Публикувани на 17 ноевмври 2017 година


Препис от заповед № З-01-911/28.11.2016 г. за предприемане на мерки по предотвратяване възникването на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците и заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/

 Препис от заповед № З-01-875 02.11. 2017 г. за предприемане на мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците /грип/

Публикувани на 2 ноември 2017 година


Препис от заповед З-01-863/31.10.2017 година на Кмета на община Търговище за мерки за пожарна безопасност през есенно-зимния сезон

Публикувана на 31 октомври 2017 година


Препис от Решение № 12 по Протокол № 28 от 26.10.2017 г. - Списък на одобрените кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Търговище

Публикувано на 27 октомври 2017 година


 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Община Търговище има удоволствието да Ви покани на пресконференция за изпълнение на услугите по Проект "С грижа за теб" Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0048-C01, Финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

             Пресконференцията ще се проведе на 30 октомври 2017г. от 11 часа в зала 74, ет.3 на Община Търговище.


Препис от заповед З-01-827 за определяне на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2018 година

Публикувана на 25 октомври 2017 година


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:
На основание чл.8 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, се обявява допълнителен прием на заявления. Документите ще бъдат   приемани от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г. в деловодството на Общината. Заявленията са по образец - видно от приложенията на Правилника.

Публикувано на 18 октомври 2017 г.


Заповед за ефективно функциониране при сложна зимна обстановка - изтегли


Списък на допуснатите по документи кандидати за участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Общинска собственост" към дирекция "Бюджет финанси и местни данъци и такси" - първа позиция

Списък на недопуснатите по документи кандидати за участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Общинска собственост" към дирекция "Бюджет финанси и местни данъци и такси" - първа позиция

Списък на допуснатите по документи кандидати за участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Общинска собственост" към дирекция "Бюджет финанси и местни данъци и такси" - втора позиция

Списък на недопуснатите по документи кандидати за участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Общинска собственост" към дирекция "Бюджет финанси и местни данъци и такси" - втора позиция

Публикувани на 13 октомври 2017 година


                 

              Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.


На 6 октомври 2017 година от 14,00 ч. в зала 28 в сградата на Община Търговище ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0182-C001 „Нови хоризонти”.

Дейностите се реализират по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.”.

 Община Търговище е конкретен бенефициент по проекта, който се реализира в продължение на 22 месеца  до 16.10.2017г.


Комисията за разглеждане и одобряване на исканията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище съобщава:

На основание  чл. 9, ал. 1 и чл. 13, ал. 3 от Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, ще проведе заседание за разглеждане на заявления, постъпили в периода от 01.09.2017г. до 30.09.2017г. и събеседване с кандидатите на 10.10.2017 г. от 13.00 ч. в кабинет на съветника, зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.

 

Публикувано на 2 октомври 2017 година


Обявление ОБ-Т-138/20.09.2017 г. за конкурс за заемане на длъжността "Главен експерт - връзки с обществеността и протокол"

Длъжностна характеристика

Заявление

Публикувано на 29 септември 2017 г.


Обявление ОБ-Т-137/20.09.2017 г.  за конкурс за заемане на две щатни бройки главен експерт в отдел "Общинска собственост"

 Публикувано на 26 септември 2017 г.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

На 27.09.2017 г. от 10.00 ч. в зала 28 в сградата на Община Търговище ще се проведе начална пресконференция по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

На пресконференцията Кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров и Ръководителят на проекта инж. Димо Димов ще запознаят присъстващите с дейностите и очакваните резултати по проекта.

Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

              На 27.09.2017 г. от 11.00 ч. в квартал 310, квартал „Запад- 2”, гр. Търговище,  ул. „3-ти март“ (от южната страна на бл.40,  кв. „Запад-2”, гр. Търговище – посока околовръстния път) ще се проведе официална церемония по започване на строителството - „Първа копка”  на  обект: Обособена позиция №5 „Цялостен ремонт и обновяване на кв. „Запад” 2 – Подобект 1, включващ кв.307, кв.308, кв.309, кв.310 и кв.311 по плана на гр. Търговище”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

Строителните дейности включват цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на обекта. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

             На 27.09.2017 г. от 11.30 ч. на ул. „3-ти март“, кв. „Запад-2”, гр. Търговище – посока околовръстния път ще се проведе официална церемония по започване на строителството - „Първа копка”  на  обект: Обособена позиция №2 „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „3 март” и от бул. „Трайко Китанчев” до връзката с околовръстния път”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

Строителните дейности включват цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на обекта. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

  

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

  

             На 27.09.2017 г. от 12.00 ч. пред сградата на МБАЛ Търговище ще се проведе официална церемония по започване на строителството - „Първа копка”  на  обект: Обособена позиция №3 „Цялостен ремонт и обновяване на бул. „Сюрен”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

Строителните дейности включват цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на обекта. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

               На 27.09.2017 г. от 13.00 ч пред сградата на Търговски комплекс „Сити Център” на кръстовище между бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов” ще се проведе официална церемония по започване на строителството - „Първа копка”  на  обект: Обособена позиция №4 „Цялостен ремонт и обновяване на кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Поп Сава Катрафилов”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

Строителните дейности включват цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на обекта. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

  

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ“ ПО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

               На 27.09.2017 г. от 14.00 ч. ще се проведе официална церемония по започване на строителството - „Първа копка”  на  обект: Обособена позиция №1 „Цялостен ремонт и обновяване на ул. „Гладстон” и ул. „Велико Търново”. Място на събитието е ъгъла на ул. „Гладстон” и ул. „Цар Симеон” пред магазин БулМаг на кооперативния пазар. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 5 499 834,36 лв., от които: 4 532 598,65 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 799 870,35 лв. – национално съфинансиране; 167 365,36 лв. – собствен принос на Община Търговище.  Продължителността на проекта е 14 месеца.

Строителните дейности включват цялостна реконструкция, разширяване и благоустрояване на обекта. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда, с което ще се повиши равнището на жизнената среда в гр. Търговище, удовлетворяване на потребностите и повишаване качеството на живот на неговите жители и повишаване привлекателността на региона за посетители, туристи и външни инвеститори.

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865


Препис от заповед З-01-719/19.09.2017 г. за възлагане управлението на социалната услуга «Обществени трапезарии», по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002-0149-С02 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“

 Обявление ОБ-Т-136/20.09.2017 г. за възлагане управлението на социалната услуга «Обществени трапезарии», по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002-0149-С02 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“

Приложение 1

Приложение 2

 Публикувани на 21 септември 2017


 

 Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост – орехи, за срок до прибиране на реколтата в землища на Общината изтегли обявата

 Препис от заповед № З-ОП-92/ 21.08.2017 г. за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост, за срок до прибиране на реколта 2016/2017 стопанска година – изтегли заповедта

 публикувани на 21 август 2017 г.


Препис от заповед № З-01-565 04.08.2017 г. за изменение  на Заповед № З-01-434/23.06.2017 г. за отпадане на необходимостта от осигуряване на пространствена изолация за производство на хибриден слънчоглед през стопанската 2017 – 2018 – изтегли цялата заповед

 Публикувано на 4 август 2017 г.


ОБЯВА за  КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за психично-здравни грижи в общността, състоящ се от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 30 места и Защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 места на територията на община Търговище – изтегли обявлението

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Публикувано на 4 август 2017 


ОБЯВА за КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в “Защитено жилище за лица с психични разстройства” с капацитет 8 места на територията на Община Търговище

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Публикувани на 28 юли 2017


 ОБЯВА за КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с капацитет 15 места на територията на Община Търговище - изтегли цялата обява

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Публикувани на 28 юли 2017


Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав, уведомява всички ползватели на вода от ГТ-1 (промишлен водопровод) от яз. „Поляница“, че на 09.08.2017 г. в сградата на ул. „Гладстон“ 10 ще се проведе събрание във връзка с промяна на начина на отдаване и отчитане на ползваните маси. Присъствието на всички ползватели на вода е желателно, тъй като след обявената дата при неприемане на промените,  водоподаването по ГТ-1 ще бъде спирано.
Публикуването на настоящето обявление да се счита за официално уведомяване на всички лица. 

Информацията е публикувана на 27 юли 2017 г.


Информация за приема на деца в първа група и свободните места във  втора  и подготвителни  групи  по детски  градини за град Търговище

Публикувана на 4 юли 2017 г.


З-ОП-63/03.07.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост - изтегли цялата заповед

 Публикувана на 3 юли 2017 г.


Публикувана на 30 юни 2017 г.


З-01-432/23.06.2017 г. за определяне площите, за които през стопанската 2017/2018 г. следва да се осигури пространствена изолация за производство на хибридни семена от слънчоглед по землища и масиви /землища Алваново, Пробуда и Съединение/ – изтегли цялата заповед

Публикувана на 30 юни 2017 г.


 Препис от Заповед № З-01-406/14.06.2017 г. за  настъпил етап „восъчна зрялост” в развитието на посевите от житни култури  - изтегли цялата заповед

Публикувана на 14 юни 2017


Препис от заповед № З-ОП-60/ 13.06.2017 г. за определяне на  ЕТ „ТОРО – ПЕТЬО БОРИСОВ”,  за изпълнител на дейността „товарене, транспортиране и разтоварване на 371 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населени места и други обекти на територията на Община Търговище” – изтегли цялата заповед

Публикувана на 14 юни 2017


 Протокол за разпределение на пасища и мери от 17.05.2017 г.

Протокол за разпределение на пасища и мери от 07.04.2017 г.

Публикувани на 22.05.2017 г.


 Препис от заповед З-01-225/06.04.2017 г. за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии в община Търговище


   Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Търговище за разпределяне на масивите за ползване за стопанската 2016/2017 година в землищата на населените места от община Търговище


 

Правила за ползване на базата за отдих и спортен риболов на яз. "Пресиян", община Търговище - 

 изтегли


 

 Заповед за извеждане на домашните любимци - кучета, на разходка - 

 изтегли

 


 

Проверка на размера на дължимите местни данъци и такси

   Проверката се извършва и от раздел еУслуги.

    Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Търговище.

       


 

        План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на Община Търговище, изготвен в рамките на ангажиментите по подписано Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors) с централен офис в гр. Брюксел:       

 


  

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com